logo
Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı (5 Aralık)
1.
Lokman suresinin 34. Ayetinde geçen ve “muğayyebat-ı hamse” olarak isimlendirilen hususlardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Ruhun mahiyeti
Soru Açıklaması
2.
Adını ganimetler anlamına gelen kelimeden alan sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Enfal
Soru Açıklaması
3.
Hucurât Sûresinin 7. âyetinde Allah'ın
mü'minlere imanı sevdirdiği, buna karşılık üç şeyide çirkin (kerih) gösterdiği beyan edilir. Çirkin gösterilen bu üç şey aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "A" Küfür-fâsıklık-isyan.
Soru Açıklaması
4.
”Ğunnenin bekasıyla, şeddeden uzak, idğam ile izhar arasında bir okuyuş şeklidir.”
Yukarıda tarifi yapılan tecvid kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İhfa.
Soru Açıklaması
5.
Kocanın 4 ay veya daha fazla eşine yaklaşmayacağına yemin etmesi veya bu içerikte bir nezirde bulunmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İla
Soru Açıklaması
6.
Fıkıhçılar, Kur’an ve Sünnet’in koyduğu temel ilkelerden yararlanarak genel hukuk kurallarını geliştirmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Zaman ve çevrenin değişmesiyle ahkam değişmez.
Soru Açıklaması
7.
Dinin pratik hükümlerinden çok teorik hükümleriyle ilgilenmesinden ve herhangi bir tartışmaya girmeksizin İslam'ın inanç esaslannı konu edinmesinden dolayı Kelam İlmi hangi isimle anılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Akaid İlmi
Soru Açıklaması
8.
"Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen bir musibet yoktur ki biz, onu yaratmadan önce o, kitapta bulunmasın. Doğrusu bu, Allah'a kolaydır." ayetinde geçen "Kitap" kelimesine karşılık gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Evrendeki her türlü varlık için geçerli olan yasalar.
Soru Açıklaması
9.
Akit esnasında mehrin belirlenmediği bir nikah için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Mehir belirlenmeden akdedilen nikah sahihtir. Kadın mehr-i misil alır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Remel yapmak.
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı (5 Aralık)
11.
Oruç ibadetinde imsak kavramı, oruç yükümlüsü açısından aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
Doğru Cevap: "D" Günlük oruç ibadetinin başladığı zamanı
Soru Açıklaması
12.
Zekat yükümlülüğünün doğması için zekata konu oluşturan malda bulunması öngörülen şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Maldan ne oranda zekat verileceğinin belli olması
Soru Açıklaması
13.
Abdestli olduğu hususunda kesin bilgisi olup , abdestsizliği hakkında şüpheye düşen bir kimsenin abdestli kabul edilmesi aşağıdaki hangi külli kaidenin sonucudur?
Doğru Cevap: "C" Şek ile yakin zail olmaz.
Soru Açıklaması
14.
Yemin kefaretiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hanefilere göre Ğamus yemini keffaret gerektirmez.
Soru Açıklaması
15.
İfrad haccı yapan kişi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Arafat öncesi sa’y yapması halinde traş olarak ihramdan çıkabilir.
Soru Açıklaması
16.
Hadis çeşitleri hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Mütevatir hadisin itikada delil olduğu hakkında ihtilaf yoktur.
Soru Açıklaması
17.
Hendek savaşında hangi Yahudi kabilesi Müslümanları arkadan vurarak müşriklerle beraber olmuşlardır?
Doğru Cevap: "A" Kureyza
Soru Açıklaması
18.
325 yılında gerçekleştirilen, İncil’in sayısının 4’e indirildiği ve Hz. İsa’ın tanrılığını savunanların görüşlerinin kabul edilerek karara bağlandığı konsül hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İznik Konsülü
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki on emir’de yoktur?
Doğru Cevap: "A" Arz-ı mev’ud’a hürmet edeceksin
Soru Açıklaması
20.
Ekümenizim ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "A" Hristiyan Birliğini sağlama gayesini ifade eder.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.