logo
Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı
Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı
1.
Hadâne, "kendi işlerini göremeyecek çağdaki
küçük çocuğun bakımı, gözetimi, ona zarar
verecek şeylerden uzak tutulması, ruh ve beden
olgunluğu içerisinde toplumun ileride yetişkin
bir ferdi olacak tarzda terbiye edilip büyütülmesi"
şeklinde tarif edilmektedir. Çocuğun bakımını
üstlenme hakkına sahip olacak kimselerde
bazı şartlar aranmaktadır.

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden
hangisi bu şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Nafakasını temin edecek kadarlık ekonomik güce sahip olması gerekir.
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber’e indirilen, Tevrat, İncil,
Zebur ve Furkan’da misli olmayan ve
“seb’u’l-mesânî” diye adlandırılan sûre aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fatiha
Soru Açıklaması
A) Ayetü’l-Kürsî B) Fetih
C) Yasin D) Fatiha
E) necm
3.
Hz. Ömer, Şam'daki vebâyı duyunca dönmeye
karar verir. Ebu Ubeyde kendisine: ‘Allah'ın
kaderinden mi kaçıyorsun?!” deyince: " ...
Evet, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine
kaçıyoruz” diye cevap verir.

3- Hz. Ömer’in bu tutumu neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Kader, kulun tercihi ile şekillenir
Soru Açıklaması
4.
“İlim, ma’lûmu olduğu gibi bilmektir” tarifi
hangi ekole aittir?
Doğru Cevap: "D" Eş’ariyye
Soru Açıklaması
5.
Evli bir kimse, karısının ve çocuklarının nafakasından
birinci derecede sorumludur. Ayrıca
çocuklar da -erkek ve kız ayırımı yapılmaksızınanne
ve babalarının nafakasından sorumludurlar.
Ancak anne veya baba tarafından dede ve
ninenin nafakasından torunların sorumlu olup
olmaması konusu ihtilaflıdır. Müctehidlerin
çoğunluğuna göre ihtiyaç durumunda torunlar,
dede ve ninenin nafakasından sorumludurlar.
Mezheplerden birisi, torunlar, dede ve ninelerinin
nafakasından sorumlu değildir der.

Yukarıda bahsedilen bu mezhep aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mâlikîler
Soru Açıklaması
6.
Yirmi yıllık evli olan Kadir, hamile olmayan eşi
Meryem'i bâin talakla boşar. Meryem iddet
beklemeye başlar aradan bir ay geçtikten sonra
kocası Kadir trafik kazasında vefat eder.
-Buna göre kadının bekleyeceği iddetle
ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Normal iddetini tamamlar
Soru Açıklaması
7.
Polis memuru olan Ahmet, memleketine
tayini çıkarsa kurban bayramının birinci
günü oruç tutacağına dair adakta bulunsa ve
şart gerçekleşip bahse konu günde oruç tutsa
Şafiî mezhebine göre bu orucun hükmü nedir?
Doğru Cevap: "C" Kurban bayramı günü oruç mahalli olmadığı için orucu batıldır, kefaret vermesi gerekir
Soru Açıklaması
8.
Taif yolculuğu esansında Utbe ve
Şeybe’nin bağında Hz. Peygamber’e bir
tabak üzüm sunan ve onun konuşmalarından
etkilenerek Müslüman olan Ninovalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Addas
Soru Açıklaması
9.
Sadece İslam ahlakçılarının değil, çağdaş
Batı felsefesi kitaplarında da önemi vurgulanan
(epigrafi yapılan) ve gerçekte Hz. Peygambere
ait bir söylem olan ahlaki ilke, aşağıdaki
ifadelerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.
Soru Açıklaması
10.
İlk etapta Müslümanların, sonra müşriklerin gâlip göründüğü, savaşın sonunda müşriklerden 22 kişi ölürken, Müslümanlardan 70 kişinin şehid olduğu, ancak hemen ardından Müslümanların toparlanarak müşriklerin peşine düştüğü ve düşmanı püskürttüğü savaş hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Uhud Savaşı
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı
Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı
11.
Ölen bir kimsenin geride bıraktığı mallara
tereke denir. O halde;


Ölen bir kimsenin terekesi üzerindeki
haklar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
öncelik sırasına göre doğru şekilde
sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Teçhiz ve tekfin masrafları – Borçlarının ödenmesi – Vasiyetinin yerine getirilmesi – mirasın taksimi
Soru Açıklaması
12.
“Kitap ve Sünnet’te devlet başkanlığını (imamet/hilafet) zorunlu kılan bir durum yoktur” düşüncesi, hangi mezhebin savunduğu görüştür?
Doğru Cevap: "E" Havaric
Soru Açıklaması
13.
.Kur’an Arapçası, Kureyş lehçesini merkeze almıştır. Bununla birlikte Kur’an’da bazen Arapçanın diğer fasih lehçelerine ait kelimeler ile o günün Araplarının bilmediği kelimelere de yer verilmiştir. Bunlar çoğunlukla Arapça asıllı olmayan, yabancı dillerden alınıp Arapçalaştırılan kelimelerdir. Örneğin (et-Tûr) kelimesi bunlardan biridir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre bu kelime Süryanice kökenlidir ve dağ manasına gelmektedir.

Bu türden kelimeleri, aşağıdaki Kur’an ilimlerinden
hangisi incelemektedir?
Doğru Cevap: "C" Garibü’l-Kur’an
Soru Açıklaması
14.
İnsanın karanlıkta görme yetisini yitirdiği söylenemez. Ancak görebilmesi için ışığa ve aydınlanmaya ihtiyacı vardır. Tek başına akıl da karanlıkta kalmış göz gibidir; aklın ilahi ışık olmadan görebilmesi ve insanları yüce amaçlara ulaştırabilmesi mümkün değildir.
Fahreddin Razi, bu ifadelerle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini savunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Risalet 
Soru Açıklaması
15.
“Ameller niyetlere göredir...” hadisi, sahabeden sadece
Hz. Ömer’den rivayet edilmesine rağmen Buhari’nin
el-Camiu’s-sahih’i başta olmak üzere pek çok hadis
kitabında farklı lafızlarla yer almıştır.
Bu lafız farklılıkları hadis ilminde aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Manayla rivayet
Soru Açıklaması
16.
Medine döneminde gerçekleşen Benî Mustalik
Gazvesi’nin dönüş yolunda Müslümanlar bir su
kenarında konaklamışlardı. Kuyudan su çekimi sırasında
biri Mekkeli, diğeri Medineli iki genç sahabe arasında
yaşanan bir tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Medineli sahabe: “Yetişin ey Ensar!”, Mekkeli sahabe de
“Yetişin ey Muhacirler!” diye bağırarak yardım talebinde
bulundu. Ensar ve Muhacirlerin neredeyse birbirine
gireceği bu kavgayı duyan Hz. Muhammed duruma
müdahale etti ve her iki grubu da cahiliye âdetine
başvurdukları gerekçesiyle kınadı.

Hz. Muhammed’in kınadığı bu cahiliye âdeti
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Asabiyet
Soru Açıklaması
17.
Tevrat’ın anlatımına göre İsrailoğullarını Mısır’daki
esaretten kurtaran Hz. Musa, onları Sina Dağı’nın
eteğinde bırakarak Tanrı Yahve ile iletişim kurmak üzere
dağa çıkar. Burada bir müddet inziva hayatı yaşadıktan
sonra vahye muhatap olur ve Tanrı’dan aldığı bazı
emirlerle kavmine döner. Yahudi geleneğinde “on emir”
olarak nitelenen bu kurallar, Hz. Musa’nın, kavmi adına
Tanrı ile ahitleşmesi olarak kabul edilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu emirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İsrailoğullarının seçilmişliğini kabul etmek
Soru Açıklaması
18.
İslam mezhepleri içerisinde;
 Şeyh Adiy b. Müsafir’in kurduğu Adeviyye tarikatı
içerisinden doğan,
 Kitabu’l-cilve ve Mushaf-ı reş’i kutsal metinleri
olarak gören,
 Dinî-toplumsal yapının şeyhler, pirler, kavvaller,
fakirler ve müridler şeklinde beş sınıfa ayrıldığı
mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yezidilik
Soru Açıklaması
19.
Kehf Suresi’nde, doğuya ve batıya seferler yapan ve
Allah’ın kendisine güç verdiği bir kişiden bahsedilir.
Yaptığı seferlerin birinde karşılaştığı insanlar,
bozgunculuk yapan azgın bir topluluğa karşı bu
kişiden yardım isterler. Bunun üzerine o, söz konusu
topluluğun bulunduğu vadinin çıkışını erimiş demir ve
bakırla kapatarak kendisinden yardım isteyenleri
onlardan kurtarır.

Bu parçada anlatılan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Zülkarneyn
Soru Açıklaması
20.
Allah; araz, cisim, cevher olmadığı gibi herhangi bir
şekle bürünmüş veya sınırlandırılmış da değildir. Yine
O; kemiyet ve hacimden, basit veya birleşik parçalardan
teşekkül etmemiştir, sonlu değildir. Allah mahiyet ve
keyfiyetle nitelendirilemez. Mekân tutmaz, üzerinden
zaman geçmez. Hiçbir şey O’na benzemez, hiçbir şey
ilim ve kudretinin dışında kalmaz.”
Nesefi’nin Akaid’inden alıntılanan bu pasajda Yüce
Allah’ın hangi sıfatlarından bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Selbi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.