logo
Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı (7 Aralık )
1.
“Sana Kitabı indiren O’dur. O’nda Kitabın temeli olan kesin anlamlı ayetler vardır; diğerleri de çeşitli anlamlıdırlar. Kalplerinde eğrilik olan kimseler, fitne çıkarmak, kendilerine göre yorumlamak için onların çeşitli anlamlı olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu ancak Allah(c.c.) bilir. İlimde derinleşmiş olanlar: “Ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır” derler. Bunu ancak akıl sahipleri düşünebilirler.“ (Al-i İmran,7)
Kur’an’da geçen “kesin anlamlı ayetler“ den kasıt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Muhkem
Soru Açıklaması
2.
İnsanların güvene dayalı olarak birbirlerine emanet mal bırakması günlük hayatta sıkça karşılaşılan beşerî - hukukî bir işlemdir. Birçok durumda mallar, çeşitli ihtiyaçlar yüzünden diğer kimselere emanet olarak bırakılır. Örneğin, Cenaze için şehir dışına giden Ahmet hayvanını arkadaşı Hasan'a bırakır ve "dönünce alırım" der. Hasan'da "olur" der ve hayvanı teslim alır.
Bu ilişkide Hasan ne tür bir yükümlülük almıştır?
Doğru Cevap: "B" Vedia olarak hayvanın korunmasını üstlendi.
Soru Açıklaması
3.
Hz. Peygambere ait olduğundan tereddüt bulunmayan hadislere "Sahih" hadis denir. İlk sahih hadisleri toplayan ve tasnif eden Buhari ve Müslim’dir. Buhari ve Müslim'in eserleri, sahih hadislerden oluştuğu için "Sahihayn" diye isimlendirilir. Bu iki alime hadis ilmindeki yerlerinden dolayı "Şeyhayn" eserlerindeki ortak hadislere de ................. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Muttefekun Aleyh
Soru Açıklaması
4.
Bizans'tan kalan tersanelerden istifade ederek donanma kurmaya çalıştı. Kıbrıs’a iki sefer düzenleyerek ikincisinde asker yerleştirdi. Suriye genel valiliğine getirildi. Suriye bölgesinde etkili olan Kelb kabilesinden bir kadınla evlenerek gücünü arttırdı. Disiplinli bir ordu kurdu. “Konuşmanın iş gördüğü yerde, kırbaca, kırbacın iş gördüğü yerde kılıca ihtiyaç olmadığını" söylerdi. Rakiplerini birbirine düşürerek kırdırmadan üzerlerine gitmezdi. Kendisi gibi "Arapların dâhileri" arasında sayılan Amr b.As, Muğire b Şube ve Ziyad b.Ebîh'i yanına çekmede ve onlara geniş yetkiler vererek devletini güçlendirmede zorluk çekmedi. Halife ve valilerin can güvenliğini sağlamak için "haciblik" teşkilatını kurdu. Başarılı yönetimi dolayısıyla halkın sevgisini kazandı. Soğukkanlı idi ve ihsanda bulunmak suretiyle muhaliflerini sustururdu. Bu yolla elde edemediği insanları öldürttüğüne dair nakiller tarih kitaplarında yer almaktadır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen halife aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Muaviye b. Ebu Süfyan
Soru Açıklaması
5.
Akaitte Rasulüllah ve ashabının yolunu teslimiyet ve ihlâsla takip eden Tabiin, mezhep imamları, büyük fukahâ ve muhaddisîn ile her asırda az da olsa bir zümrenin benimsediği metot selef metodu olarak benimsenmiştir. Selefiyye’nin anlayışı, inanç konularında ayet ve hadislerle yetinip, bunları aynen benimseyen, akla değer vermeyen, zahiri anlama teslim olup tefsir ve te'vile gitmeyen teşbih ve tecsime düşmeden naslara öylece inanan bir seyir takip eder.
Buna göre Selefiyye'nin görüşleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tasdik: Müteşabih nasların bilinmesini ehline bırakmak.
Soru Açıklaması
6.
Mezhebe göre yaratılış; ilah olan Ali’ye nispet edilir. Ali’nin zatının nurundan Muhammed’i, Muhammed’in kendi nurundan Selman’ı, Selman’ın da Mikdad b.Esved, Ebu Zer el Gifari, Abdullah b.Revaha, Osman b. Maz’un, Kanber Kadani (5 yetim) yarattığı. Beş yetimin de bütün âlemi yarattığını ifade ederler ve ölümden sonra ruh bedenden ayrılınca bir başka bedene girerek yeniden dünyaya geldiğini. Yeni beden kişinin inanç ve yaşayışına göre değiştiğini iddia ederler.
Yukarıdaki metin dikkate alınarak, Şiilikten doğmuş olup içinde tenasüh inancı barından mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nusayrilik
Soru Açıklaması
7.
Dinlerin tarihi geçmişi hakkında araştırma yapan akademisyen gözlemlerini yerinde yapmak üzere; Çin, Kore ve Japonya üzerinde bir gezi yapmış ve bu dinin Hindistan’dan Çin’e geldiğini daha sonra da Çin üzerinden Kore’ye ulaştığını gözlemlemiştir. Bu dinin gerçek anlamda yayılmasına sebep olan “Mauryan Kralı Aşaka’nın” etkili olduğunu hatta öğrencileri tarafından bu dinin kurucusuna “bilen, aydınlanmış, uyanmış” sıfatıyla tanındığını öğrenmiştir.
Akademisyenin yukarıda araştırdığı din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Budizm
Soru Açıklaması
8.
Kur'an ayetleri nâzil olma sebepleri itibariyle, iki kısma ayrılır. Birinci kısım indiriliş sebebini bilmediğimiz ayetledir. Bunların önemli bir kısmı peygamber kıssaları, ahirete dair konulardır. İkinci kısım ise indiriliş sebebini bildiğimiz ayetleridir ki bunlar Peygamber'e sorulan bir soru veya yaşanılan bir hadise üzerine indirilmiştir. Bu bağlamda ikinci kısma Abese süresi birinci ayeti “Suratını astı, yüzünü çevirdi" örnek olarak zikredilebilir.
Buna göre, bu parçada aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Sebeb-i Nüzul - Ümmi-i Mektum
Soru Açıklaması
9.
Hz. Ebubekir (ra) Hz. Ömer’in işaretiyle dağınık sayfalarda bulunan Kuran’ı bir mushafta toplamıştır ve yine zekât vermeyenlere harp ilan etmiş, Hz. Ömer’i yerine halife tayin etmiştir. Hz. Ömer fethedilen arazileri sahiplerine bırakıp haraç almış, gerek kalmadığı düşüncesiyle müellef-i kulûbe zekât vermemiştir. Kıtlık senesinde hırsızlara ceza uygulamamış, Divan ve hapishaneler ihdas etmiştir. Talakın çok kullanılmasına mani olmak için bir kelimede söylenen üç talakı üç saymıştır. Başka bir kocadan iddet bekleyen bir kadınla nikâhlanan erkeğe bu kadını haram kılmıştır. Hz. Osman(r.a) Kuran’ı çoğaltarak önemli merkezlere gönderip diğer Mushafları imha etmiştir. Ölüm hastalığında hanımını mirastan mahrum etmek maksadıyla üç talakla boşayan kocanın bu niyetini aleyhine çevirerek hanımını ona varis kılmıştır. Ayrıca cuma namazı için iç ezanı ilave etmiştir.
Yukarıda verilen örnekler aşağıdaki delillerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" İstislâh
Soru Açıklaması
10.
Yusuf kendini hadis ilmine adamış bir tâlib’tir. Hocasının söylediği hadisleri bizzat ondan işitmiş, hıfz etmiş ve huzurunda yazmıştır. Yusuf ilerleyen zamanlarda ezberinde olan tüm hadisleri hocasına okumuş, hocası da ona duyduklarını ve kitaplarını “rivayet etme” izni vermiştir.
Buna göre yukarıda tahammülü’l hadis yollarından hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Vicâdet
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı (7 Aralık )
11.
Farklı kültür ve dinlerde kendisine çeşitli biçimlerde yer bulmuş olan “beklenen kurtarıcı” inancı İslâm dünyasının da önemli meselelerinden birisidir. Müslümanlar, son peygamber olan Hz. Muhammed’in (sav) vefatının ardından yaşadıkları sorunlar karşısında çeşitli çözüm arayışları geliştirmişlerdir. Kurtarıcı beklentisi de bunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreçte müceddid, mehdî veya mesîh, adı değişmekle beraber kurtarıcı olduğu iddiasıyla Müslümanlar arasında pek çok şahsın ortaya çıktığı bir vakıadır. Bu iddialar zaman zaman nebîlik ve peygamberlik kadar ileri götürülebilmiştir. Pek çok farklı unsurun etkisiyle oluşmuşsa da beklenen kurtarıcı inancı İslâm kültürünün bir parçası haline gelmiştir. İslâm geleneğinde oluşmuş dinî grupların, mezhep, cemaat ve tarikatların pek çoğunda kurtarıcı inancı yer alırken Kadîyanîlik ve Bahâîlikte ise nebîlik iddiası söz konusu olmuştur. Hatta tarihsel arka planında Şii bir tarikat olan Bahâîlik zamanla yeni bir dine dönüşmüştür. Beklenen kurtarıcı denildiğinde, gaip onikinci imam yani vaat edilen mehdî inancı dolayısıyla akla ilk etapta Şiîlik gelse de bu inanış Sünnî dünyayı da en az Şiîler kadar etkilemektedir
Buna göre aşağıdaki “mezhep-beklenen kurtarıcı“ eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ehl-i Sünnet - Hz. İsa
Soru Açıklaması
12.
✓ Kurucusu guru Nanak
✓ Kutsal metinleri Adi Granth
✓ İslam ve Hıristiyanlıktan etkilenmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sihizim
Soru Açıklaması
13.
İstanbul İmam Hatip Lisesinde Kelam dersini işleyen Recep öğretmen, öğrencileri ile Mu’tezile’nin beş temel esası üzerine tartışıyorlardı. Öğrencilerinden beş temel esası açıklamalarını istedi. Buna göre öğrencilerinden;
Emine: Tevhid, Kur’an’ın mahlûk olduğunu ve Allah’ın görülemeyeceği görüşünü benimsemişlerdir.
Yusuf: Adl, Allah’ın hasen filleri işlemesi, kabih fillerin meydana gelmesinde etkisinin olmamasıdır. İnsanların işlediği kabih fillerinin Allah tarafından yaratılması caiz değildir.
Rümeysa: Va’d ve Vaid, Allah’ın dünyada iyilik yapanları mükâfatlandırması, günah işleyenlerinde cezalandırması zorunludur.
Ensar: el-Menzile beyne’l-menzileteyn, Büyük günah işleyen kişinin küfrü gerektiren bir inkârda bulunduğunda kâfir olacağı ve işlediği günah sebebiyle de imanda kalmayacağı için mürted olmuştur.
Seher: Emr bi’l-maruf neyh ani’l-münker, Her Müslüman’ın iyiliği emretmesi, kötülükten sakındırılması zorunlu bir görevdir.
Yukarıda Mu’tezile’nin beş temel esasını hangi öğrenci yanlış açıklamıştır?
Doğru Cevap: "D" Ensar
Soru Açıklaması
14.
Cahiliye döneminde Arapların "eşhuru’l hurûm" dedikleri haram aylar "zilkade, zilhicce, muharrem ve recep aylarıdır." Bu ayların belirli günlerinde önemli merkezlerde bir kısmı uluslar arası nitelik taşıyan panayırlar kurulmaktadır. Bu panayırlar ticaretin gelişmesine edebiyatın gelişmesine ve daha birçok şeye katkı sağlamaktaydı.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav) kervan ticareti yaparken katıldığı panayırdır?
Doğru Cevap: "A" Ukaz
Soru Açıklaması
15.
Hadislerin baş tarafından bir kısmı zikredilmek suretiyle sahabe adına veya hadis metinlerine göre alfabetik olarak düzenlenen, hadislerin kaynaklarına kolay ulaşmak amacıyla telif edilmiş çalışmalar ortaya konulmuştur. Buhari ve Müslim’in sahihleri ile ilgili Muhammed Şerif Tokadi’nin Müftahu’s-Sahihayn’ı tanınmış eserlerdendir.
Bahsedilen hadis edebiyatı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Etraf
Soru Açıklaması
16.
Rasulüllah (s.a.v) Mekke'nin fethi için Medine'den ayrıldığı zaman, nereye gideceğini açıklamamıştı. Rasûlüllah'ın Havazin kabilesi kendi üzerlerine gelebileceği endişesiyle savaş hazırlıkları yapmıştı. Müslümanlar Mekke üzerine yürüyüp orayı fethedince, Havazin kabilesi artık sıranın kendilerine geldiğini anladılar ve savaş hazırlıklarını tamamlayıp kendilerinin saldırmalarının daha uygun olacağını hesapladılar. Rasûlüllah bütün Arabistan'ı Tevhid bayrağı altında birleştirmek kararında olduğu için, Müslümanlarla müşriklerin er veya geç çatışmaları kaçınılmazdı. Huneyn, Mekke ile Tâif arasında, Tihame bölgesinde birçok inişli çıkışlı, dar geçitleri ve gizli yolları olan geniş bir vadidir.
Yukarıda bahsi geçen Huneyn savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ordu komutanlığını Amr b. As almıştır.
Soru Açıklaması
17.
İslam dininde “havaic-i asliyye“ kavramının dışında yer alan malları Allah rızası için vermeye “Zekât“ denir. Kur’an-ı Kerim’de otuz iki yerde geçen birr, hak, infak, ta’amu ve miskin kelimelerinin de yerine kullanılır. Gerekli şartları taşıyan kişilere bu ibadet farz-ı ayn’dır.
Bunlar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu şartları taşıyan kişilerin zekâtlarını ödeyecekleri yerlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Bid’at ehli
Soru Açıklaması
18.
✓ Şirk ve putperestliğe karşı mücadele vardır.
✓ İyi ahlak teşvik edilir.
✓ Ruhani cezbe ve tatlı bir musiki vardır.
✓ Yeminlere fazlaca yer verilir.
✓ Secde ayeti ihtiva eder.
Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisini muhteva olarak tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Mekkî sureler
Soru Açıklaması
19.
Müslüman olan Mehmet, Yahudi olan ev arkadaşı Aleksander’in kiliseden getirdiği bir günlük yağla sekiz gün yanmasının anısına evde mum yaktığını gördü. Mehmet bu durum karşısında şaşkınlık içerisinde arkadaşı Aleksander’e sordu “Bu yaptığın nedir.” Aleksander, Yahudi inancına göre bunun bir bayram olduğunu ve Makkabilerin Grek-Slevkit kralı Antiochus’un Helenleştirme politikası ve mabedi putperest ibadethanesine dönüştürmesine karşı kazandıkları zaferin anısına kutladığı ve bu bayrama “ışıklar bayramı” dendiğini belirterek mumların sekiz gün boyunca yanması gerektiğini anlattı.
Yahudi inancına göre Aleksander’in kutladığı bu bayram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hanuka
Soru Açıklaması
20.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ebu Hanife ve Maturidiye göre insanların Allah’ın varlığını ve birliğini akıl yürütme yoluyla bilme imkânına sahip bulunmadıkları ancak dini bir davete muhatap olduklarında bu hususta yükümlü olurlar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.