logo
Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı (6 Aralık )
1.
İslamiyet’ten önce, Araplar arasında yaygın
olarak Himyeriler'e ve Nebatilere ait iki yazı türü
mevcuttu. Bugün ki Arap Alfabesinin kökü de Nebatilere
dayanmaktadır. Ayrıca İslam öncesi Araplar arasında
hitabet ve şiir revaçtaydı. Hatîb ve şairler, şiir ve
hitabetlerini meşhur Ukaz Panayırında okurlardı. Bunlar
arasında en beğenilen yedi şiir Kâbe’nin duvarına asılırdı.
Asılan bu şiirlere "Askıda 7 Şiir" anlamında "Muallakat-ı
Seb'a" adı verilmişti. Bu dönemin en meşhur şairi İmrul
Kays, en önemli hatibi ise, Hatemu’l Enbiya'nın pek
yakında geleceğini haber veren fesahatiyle dillere destan
Kuss b. Sâide'dir.
Yukarıdaki parçadan hareketle, İslam öncesi Araplarla
ilgili olarak;
I. Ticaretle uğraştıklarına
II. Kültürel faaliyetlerde bulunduklarına
III. Okur - yazar oranının çok yüksek olduğuna
IV. Kureyş Lehçesinin yaygınlaştığına.

Yargılarından hangisine ya da hangilerine açık bir
şekilde ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" III ve IV
Soru Açıklaması
2.
Kıraate ilk defa başlamak veya - ayet sonu ya
da Secavend bulunmayan bir yerde vakıf yaptıktan
sonra kıraate devam etmek için tekrar başlamak
anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbtida
Soru Açıklaması
3.
. Ali Bey cenaze merasiminde yaşadıklarından
çok etkilenmişti. Yakın arkadaşı Osman’ın ani ölümü ve
arkasından bıraktığı borç onu üzüntüyle beraber
düşünceye sevk etti. Geride bıraktığı ailesinin bu borcu
ödeme imkânının olmayacağını biliyordu üstelik
alacaklıda bir hayli aceleci ve anlayışsızdı. Birden aklına
çok güzel bir fikir geldi bu borcu kendisi ödeyecek ve
böylece malının zekâtını da vermiş olacaktı. Fakat o
esnada yanında olan Ahmet Bey bunun mümkün
olmadığını bildirdi.
Ahmet Bey neye dayanarak bunun mümkün olmadığını
söylemiştir?
Doğru Cevap: "D" Temlik
Soru Açıklaması
4.
I.Mümin olmakla birlikte günahkâr (fasık) kabul edilir.
II. Mümin olmaktan çıkmış kâfir olmuştur.
III. Ne mümin ne de kâfirdir, ikisi arasındadır.

Mürtekib-i Kebire'nin durumuyla ilgili verilen
yukarıdaki görüşler sırasıyla hangi mezheplere aittir?
Doğru Cevap: "A" Ehl-i Sünnet – Hariciyye – Mu’tezile
Soru Açıklaması
5.
Medine Dönemi’nde gerçekleşen seriyye ve
gazvelerle ilgili;
I. Ganimet dağıtımında müellef-i kulûb uygulaması
II. Duhan Suresi’nde hakkında “batşe-i kübra“
(şiddetli yakalayış) (44/16) ifadesinin kullanılması
III. Sa’d b. Muaz’ın konuyu çözmek için hakem tayin
edilmesi
Verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" II-III-I
Soru Açıklaması
6.
Ramazan Ay’ı gelir Ahmet Bey heyecan ile
sünnet olduğu düşüncesiyle sahurda yemek yiyerek ilk
orucuna niyet eder. Namazı beklerken uyuyakalır. Ancak
uyandığında ihtilam olduğunu fark eder. Bir süre sonra
oğlu yanına gelir babasından fındığı kırmasını ister
Ahmet Bey fındığı dişiyle kırmaya çalışırken fındığı
kabuğuyla yutar derken dolgusu düşer. Doktora gidip
dolgusunu yaptır. Günün yorgunluğunun ardından iftar
oldu zannederek iftardan hemen önce bir de su içer.
Ahmet Bey’in orucuyla ilgili durumu hakkında aşağıda
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Diş dolgusu yaptırmak orucu bozar.
Soru Açıklaması
7.
Genel olarak Kur’an sureleri Mekkî ve Medenî
olarak iki grupta tasnif edilmektedir. Bu sınıflandırmada
ölçünün ne olduğu hususunda üç farklı görüş vardır.
Bunlar;
I. Vahyin indiği mekân bakımından
II. Muhataplar bakımından
III. Zaman (Hicret) bakamından
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin
özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Ankebut suresi hariç, içinde münafıklardan bahsi geçen sureler Mekkî’dir
Soru Açıklaması
8.
Suhuf, Allah tarafından Cebrail aracılığı ile dört
peygambere gönderilen kutsal kitaplardan birisidir.
Suhuf uzun yıllar boyunca 4 ayrı peygambere
gönderilmiştir. Bunlar;
• Hz. Şit’e 50,
• Hz. İdris’e 30,
• Hz. Âdem’e 10,
• Hz. İbrahim’e 10
Yukarıda belirtilen suhuflar hakkındaki bilgiler, Kur’an-ı
Kerim dışında hangi sahabenin rivayeti üzerine, tevatür
yoluyla bize kadar ulaşmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ebûzer el-Gifari (r.a)
Soru Açıklaması
9.
Tecvid, Kur’ân’ı okurken harflerin hakkını
vermek, harfleri mahreç ve aslına uygun olarak okumak
demektir. “Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için
böyle yaptık. Onu tertil üzere indirdik.” (Furkan25/32),
Bir diğer ayette Cenâb-ı Hak Kur’ân’ı tecvit üzere
okumayı şöyle emreder: “Kur’ân’ı açık açık, tâne tâne,
tertil ile oku.”(Müzemmil73/4)
Yukarıdaki Yüce Kitabımızı Tecvid kurallarına göre
okunması emredilmesine istinaden, Tecvid kelimesini
ilk kullanan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ali
Soru Açıklaması
10.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni derste
oruç konusunu işliyordu. Öğrencilerinden Ali ve
Mehmet’e orucu bozup kefaret gerektiren hususları
açıklamasını istedi.
✓ Ali, bilerek yemek, içmek ve cinsi münasebet dedi.
✓ Mehmet, benim mezhebimde sadece cinsi
münasebet kefaret gerektirir dedi.
Buna göre Ali ve Mehmet’in mensup olduğu mezhepler
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hanefi – Şafii
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı (6 Aralık )
11.
. Hudeybiye’de bulunanlar başta olmak üzere
2000 kişilik grup umre için yola çıkmıştır. Yanlarına 70
kurbanlık deve almışlardır. Müslümanların Mekke’ye
gelmeleri üzerine Mekkeliler evlerini 3 günlüğüne terk
ettiler. Müslümanlar Kâbe’yi görünce tekbirler getirerek
Kâbe’yi tavaf ettiler. Müslümanların seyreden müşrikler,
Müslümanların vakur davranışlarından çok etkilendiler.
Bir bakıma müşriklerin gönüllerini fetheden bu olaya
“Umretu’l –Kaza” adı verilir.
Bu olaydan sonra Hz. Peygamber Ezvac-ı Tahirat’tan
kiminle evlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Meymune binti Haris
Soru Açıklaması
12.
Kefaretler, dini bir kuralın çiğnenmesinin Allah
hakkına ilişkin uhrevi sonuçlarını silmeye yönelik
yükümlülüklerdir. Oruç, kurban ve sadaka gibi
ibadetlerle yerine getirilirler.
Buna göre aşağıda verilen eylemlerden hangisinde oruç
tutmak söz konusu değildir?
Doğru Cevap: "E" Kasten adam öldürmek
Soru Açıklaması
13.
İslam ahlak temelleri üzerine kurulmuştur.
Ahlak kurallarında esas, bazı terimler ile belirtilmiştir.
Hadis-i Şeriflerde farklı terimler ile anlamlandırılır.
Buna göre;
I. Bizim büyüklerimize saygı göstermeyen ve
küçüklerimize merhamet etmeyen bizden
değildir.
II. Hayra yorma, güzel söz, temiz laf hoşuma gider.
III. Yüce Allah'ın yaratmış olduğu şeyler üzerine
düşünürüz fakat Allah'ın zatı hakkında
düşünmeyiniz helak olursunuz.
Yukarıda verilen Hadis-i şeriflerin aşağıdaki terim
olarak karşılığı hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ta’zim – Tefe’ül – Tefekkür
Soru Açıklaması
14.
Irak valisi Ziyad b. Sümeyye isteğiyle Ebu’l
Esved ed-Düeli tarafından h.69/688 yılında kırmızı
mürekkeple harekeleri nokta şeklinde işaretlemiştir. Irak
valisi Haccac b. Yusuf’un isteğiyle Yahya b. Yamer ve
Nasr b. Asım h.89/707 yılında kelimelere farklı renklerde
nokta koymuşlardır. 751 yılında ise hareke ve
noktalamaya son şekli verilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen, Kuran’ı Kerim’e şu anki
noktalama şeklini veren kişi kimdir?
Doğru Cevap: "C" Halil b. Ahmet
Soru Açıklaması
15.
Temeli Mekke’de atıldı, Medine’de gelişti ve
kurumsallaştı. Mekke’de Müslümanlar, Hz.
Peygamber’in oluşturduğu bu ruh ile birbirine
kenetlendi. Sıkıntılara, işkencelere ve boykotlara bu
duyguyla göğüs gerdi. Medine’de de Hz. Peygamber,
inancı uğruna evini-barkını, her şeyini terk edip gelmiş
Mekke’li muhacirlerle, onlara gönüllerini açarak maddîmanevî
destek olan Medîne’li ensar arasında filizlenen
Kur’an-ı Kerim’in “Ey Âdemoğulları!” hitabı, Hz.
Peygamber’in de veda hutbesinde; “Ey insanlar!”
Hitabıyla desteklediği 15 Temmuz 2016 gecesinde
genciyle yaşlısıyla bunun en büyük örneğinin verildiği
Kuran’ın ve Hz. Peygamber’in daha özel vurgu yaptığı ve
üzerinde ısrarla durmuştur.
Yukarıda bahsi geçen kavrama İslam ahlak esasında ne
ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dayanışma
Soru Açıklaması
16.
I. Ebu Hanife
II. İmam-ı Şafii
III. Malik b.Enes
IV. Ahmed b. Hanbel
Yukarıdaki mezhep imamlarından
hangisi/hangileri Cuma namazının geçerli olması için
yönetici izninin bulunmasını şart değil, müstehap
olarak kabul etmiştir?
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması
17.
Bir Kur’an-ı Kerim Öğretmeni, öğrencilerini
derse hazırlamak amacıyla tahtaya bir yuvarlak çizer.
Ortada içi boş bırakılan yuvarlaktan, oklar çıkarır ve her
birinin ucuna “mea’l-gunne, misleyn, mütekaribeyn, bilagunne,
mütecaniseyn ve şemsiyye“ kavramlarını yazar.
Daha sonra da öğrencilere yuvarlağın içine yazılması
gereken ifadenin ne olduğunu sorar.
Buna göre öğrencilerin vermesi gereken doğru cevap
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İdğam
Soru Açıklaması
18.
İbadetler her ne kadar şekil bakımından aynı olsa da,
mezhep imamları açısından farklılar gösterebilmektedir.
Örneğin, bir mezhepte vacip olan bir ibadet diğer
mezhepte sünnet olabilmektedir.
Yukarıdaki metine göre, mezheplerin inanç
şekilleri dikkate alınarak, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hanefilere göre fitre vermek vacip, Şafiilere göre müekked sünnettir.
Soru Açıklaması
19.
Sebelilerden sonra güney Arabistan’da hüküm
sürmüşlerdir. Sınırlarını M.S. III. Yüzyılın sonlarına doğru
Hadramut ve Arabistan’a kadar genişlettiler. Askeri
bakımdan Arabistan’ın en güçlü devleti haline geldiler.
Arabistan’da Hıristiyanlıkla Yahudiliğin rekabet ettiği
halde, IV. yüzyılda Yahudileri desteklediler. Yahudiliği
kabul eden ilk hükümdarı Hıristiyanları Yahudiliği kabul
etmeye zorladı ve bunu kabul etmeyen Necranlı
Hıristiyanları “Uhdûd” adı verilen ateş çukurlarından diri
diri yaktı.
Metinde anlatılan ve Kuran-ı Kerimin Buruc suresinin 4-
9 ayetleri ile işaret ettiği, bunu yapanların
mahvolacağ
Doğru Cevap: "E" Himyeriler – Zunuvas
Soru Açıklaması
20.
Ülfet: Bir topluluğun din ve dünya düşüncelerinde
inançlarında birbirlerine uygun olmaları. Dostluk,
yakınlık kurmak, kaynaşmaktır.
Sıyâm: Oruç tutmak. Fecrin ağarmasından (imsaktan)
güneş batıncaya kadar, yemeyi, içmeyi ve cimâ'ı terk
etmek.
Îsâr: Az söz ile pürüzsüz ve kusursuz olarak çok mânâ
ifade etme.
İbtilâ: Allahü teâlânın, kulunu, çeşitli sıkıntılar vermek
suretiyle imtihan etmesi, denemesi.
Ahfâ: Çok gizli, âlem-i emrin (madde ve ölçü olmayan ve
arşın üstündeki âlemin) beşinci ve son latifesi (makamı,
mertebesi).
Yukarıda verilen dini kavramların hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Îsâr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.