logo

1.
Hz.Peygamber’e “Artık yakınlarından başlayarak davetini
açıkça yap!”( Şuâra suresi, 214.ayet.) ayeti nazil olunca
akrabalarını toplayıp onlara tebliğde bulundu. Bunu duyan
amcası Abdüluzzâ her zamanki gibi öfkeli bir şekilde öne
atıldı ve “Kahrolasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?” diye
bağırdı. Öfkesinden yüzü kıpkırmızı idi, âdeta yüzünden
alev fışkırıyordu. Abdülüzza ve karısı Ümmü Cemil
bugünden sonra da Hz.Peygamber’e eziyetlerini
Bunun üzerine Kur’an-ı Kerim’in hangi süresi nazil
olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Tebbet
Soru Açıklaması
2.
Kur’an-ı Kerim’i baştan sona tefsir eden ilk yazılı
kitap olan ‘’Kitabu’t-Tefsiri’l-Kebir’’in yazarıkimdir?
Doğru Cevap: "A" Mukâtil b. Süleyman
Soru Açıklaması
3.
Sözlükte mesâlih-i mürsele, herhangi bir kayda
bağlanmayan maslahatlar anlamına gelmektedir. Terim
olarak mesâlih-i mürsele, insanlara bir yarar sağlayan
veya onlardan bir zararı uzaklaştıran ancak geçerli olup
olmadığına dair delil bulunmayan maslahatlardır.
Aşağıdakilerden hangisi ıstıslah’la ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Ali amca kumar oynatılacağı gerekçesiyle dükkanını kiraya vermedi
Soru Açıklaması
4.
Mesâlih-i Mürsele, Sözlükte mesâlih-i mürsele, herhangi bir
kayda bağlanmayan maslahatlar anlamına gelmektedir. Terim
olarak mesâlih-i mürsele, insanlara bir yarar sağlayan veya
onlardan bir zararı uzaklaştıran ancak geçerli olup olmadığına
dair delil bulunmayan maslahatlardır. Başlıca üç çeşit maslahat vardır:
Muteber maslahatlar: Allah ve Resulü’nün hüküm koyarken
fert ve toplum yararını dikkate alarak ortaya koyduğu maslahatlardır. Dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması gibi
maslahatlar bu türdendir.
Mülga maslahatlar: Dinen geçersiz maslahatlardır. Örneğin
kumar oynatmak bir işletmenin daha fazla kazanç sağlaması
gibi bir maslahat içerir. Ancak şâri, haram kazanç yoluyla
ulaşılacak maslahatı iptal etmiş ve geçersiz saymıştır.
Mürsel maslahatlar: Allah ve Resulü’nün geçerli veya geçersiz saydığına dair delil bulunmayan maslahatlardır. Mürsel
maslahatlara göre hüküm vermeye ıstıslah adı verilir. Örneğin
devlet bütçesi giderleri karşılamıyorsa kamu yararı için
devlet ilave vergiler koyabilir. Yol güvenliği yoksa kişilerin
maslahatı için seyahati engelleyebilir. Genel sağlığı koruma
maslahatının bir gereği olarak koruyucu hekimlik tedbirlerine
başvurabilir(İmam Hatip Fıkıh,Istıhlah).
Yukarıda verilen örneklerin yanlış seçenek hariç hepsi ıstıslah
olarak adlandırılır. Mülga, muteber, Mürsel, ıstıslahın
kısımlarıdır.
Sözlükte kurban kelimesi; yaklaşmak, Allah'a (c.c.)
yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. Fıkıh
ıstılahındaki anlamı ise Yüce Allah’ın rızasını kazanmak
ve ona olan bağlılığımızı ifade etmek üzere Kurban
Bayramı günlerinde ibadet niyeti ile belirli hayvanları
keserek yapılan ibadettir. Allah'a (c.c.) yaklaşmak için
kesilen farklı kurbanlar vardır. Bunların kesilme sebebi,
hükümleri ve etlerinin kesen tarafından yenilip
yenilmemesi yönüyle bir takım farklı hükümleri vardır.
I. Kurban Bayramı günlerinde kesilen kurbana denir.
II. Şartlarını taşıyan kişi için bu kurbanı kesmek vaciptir.
III. Kesen kişi ve yakınları bu kurbanın etini yiyebilir.
Yukarıda maddeler halinde verilen bilgiler hangisini
tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Udhiyye
Soru Açıklaması
5.
Adı, İmam-ı A'zam Ebu Hanife Numan b. Sabit’dır. 40
yaşına kadar 18 sene üstadı Hammad b. Ebi Süleyman'ın
dersinde bulundu. Fıkıh silsilesi İbn-i Mes'ud, Hz. Ali, Hz.
Ömer gibi Ashabın fukahasına dayanır. İctihada önem
verir, taklidin aleyhindedir. Hanefilik akıl ve mantık yoluyla
işlenmiş, kuvvetlenmiş ve o sayede yayılmıştır. İbn-i Sina
ve daha nice büyük dimağlara Hanefilik uygun geldi.
Selçuklular’ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun kaza (yargı) ve
fetva işleri bu mezheb üzere idi.İmam-ı Azam’ın
günümüze ulaşan bir çok eseri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinin kurusucu İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin eserlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Nâdiru’r-rivaye
Soru Açıklaması
6.
Nikâh, şer’an aralarında evlenme engeli bulunmayan bir
erkekle bir kadının hayatlarını sürekli birleştirmelerini
sağlayan akdi ve bu yolla eşler arasında meydana gelen
evlilik ilişkisini ifade eden bir kavramdır. Evliliğin geçerli
yani dinin izin verdiği tarzda olabilmesinin bazı şartları
vardır. Bir kişi, kendisiyle süt emme (rada), kan bağı ve
evlilik yoluyla ilişki kurduğu kişilerin bazılarıyla evlenmesi
geçici olarak değil sürekli olarak haram kabul edilmiştir
(muharremat).
Buna bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ile
şartların uygun olması halinde evlilik yapmak dinen
haram değildir?
Doğru Cevap: "C" Üç talakla boşanmış kadın
Soru Açıklaması
7.
Hicretten 16 yıl önce Medine’de doğdu. Babası Uhud
Gazvesi’nde ilk şehid düşen Sahabidir. Peygamber
Efendimiz onu çok severdi. Binden fazla hadis rivayet
ettikleri için “müksirûn” diye anılan yedi sahabiden biridir.
Medine’de en son vefat eden sahabidir.
Yukarı bazı özellikleri verilen sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Cabir b. Abdullah
Soru Açıklaması
8.
Eser, Kütüb-i Sitte ve diğer bazı kaynaklardan dinin
yapılmasını ve yapılmamasını istediği hususlarla ilgili
hadisleri ihtiva etmektedir. Türkçe tercümesi de vardır.
Münziri’nin eserinin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" et-Tergîb ve’t-Terhîb
Soru Açıklaması
9.
Hadisleri konularına göre sıralayan ilk eserin kim tarafından yazıldığı kesin olarak bilinmemektedir.
Tasnif döneminden günümüze ulaşan ‘el-Câmi’ en
eski hadis mecmuası kime aittir?
Doğru Cevap: "B" Mamer b. Raşid
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki konulardan hangisinde Maturidi ve
Eş’ari Mezhebi aynı görüşü paylaşmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın Kelam Sıfatının ezeliliği
Soru Açıklaması
logo

11.
I.Var olmak için bir sebebe muhtaçtır. Bu sebep (ya da var
edici ve yaratıcı varlık), onun var olmasını yok olmasına
tercih eder, onu yokluktan varlığa çıkarır.
II. Sebebinden önce veya sebebiyle aynı anda var olması
düşünülemez. Bu sebeple sonradan meydana gelmiş ve
yaratılmış varlıktır.
Yukarıda özellikleri verilen ‘’ Varlığı veya yokluğu
zâtının gereği olmayan, var olmak için bir sebebe
muhtaç olan, var olması da yok olması da eşit
derecede imkân dâhilinde bulunan varlık’’ olarak
tanımlanan kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mümkin (Caiz)
Soru Açıklaması
12.
Hz. Osman halife olduktan sonra Emeviler devlet
kademelerine yerleşmiş adeta devleti onlar yönetir
olmuştu. Bu da tepkilere yol açmış Hz.Osman’ın
şahadetine kadar varan bazı olaylara sebebiyet vermiştir.
Sadece bu mesele değil hilafeti döneminde Hz.Osman’ın
tepki çeken başka uygulamaları da olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman’ın tepki çeken
icraatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İstinsah ettirilen Kur’an nüshasını yaktırması
Soru Açıklaması
13.
namazları mukimler gibi kılması, Mescid-i Nebevl inşaatında
önceden kullanılmayan bazı malzemeleri kullandırması. Resül-i
Ekrem'den intikal eden hilafet mührünü Bi'rieris'e
düşürmesi. Ayrıca halife, ganimetlerin önemli bir kısmını
yakınlarına tahsis etmek ve diğer akrabalarından bazılarına
haksız yere mal ve toprak vermekle de itharnediliyordu’’.
1. Bu bilgilerin alındığı kaynaklar.DİA;Hz.Osman;Fırat Üni,İzmir İlahiyat,Atatürk Üni,İlahiyat
Önlisans İslam Tarihi Hz.Osman mad.
2. DİA,Hz.Osman.s.440.
Abbasiler Devri’nde ortaya çıkan isyanların en önemlisi ve
en tehlikelisidir. Geniş bir alana yayılması, devamlılığı,
teşkilatlanması ve bütünlük arz etmesi bakımından da
Abbasiler’i uğraştıran isyanların başında gelir.
Azeybeycan’da ortaya çıkmıştır.
20 yıl devleti uğraştırdıktan sonra Halife Mu’tasım
zamanında yapılan mücadeleler sonunda yakalanarak
idam edilen isyancı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Babek
Soru Açıklaması
14.
Zındıklar Hareketi: Müslüman göründükleri hâlde eski dinleri
Zerdüştlük’e veya Maniheistlik’e bağlı olan kişilere zındık,
bunlardan oluşan topluluklara da Zenadıka denmiştir. Hz.
Ömer Dönemi’nde İran ele geçirildikten sonra çok sayıda
İranlı, İslam dinine girmeye başladı. Ancak bunların bir
bölümü görünürde Müslüman olmuştu. Zındık denilen bu
kimseler, Emeviler Dönemi’nin sonlarında, özellikle de
Abbasilerin ilk dönemlerinde asıl inançlarını yaymak için
birtakım çabalar içine girdiler. Bu çerçevede gerek Farsçadan
Arapçaya tercüme ettikleri eserlerle gerekse uygun
buldukları ortamlarda şiir ve edebiyatı kullanmak suretiyle
fikirlerini yaymaya çalıştılar. Abbasi yöneticileri, zındıklara
karşı başlangıçtan itibaren sert önlemler aldılar. Özellikle
Halife el-Mehdi(775- 785) ile yerine geçen oğlu el-Hadi(785-
786) dönemlerinde söz konusu kişi ve gruplara karşı etkin bir
mücadele yürütüldü.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.1, s. 36
Nuri Ünlü, Ana Hatlarıyla İslam Tarihi, s. 137.
Aşağıdaki zaferlerden hangisi’’Anadolu’nun
Türkleşmesi ve İslamlaşması açısından bir dönüm
noktası’’ kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Malazgirt
Soru Açıklaması
15.
daha önce Bizans topraklarına girerek gayrimüslim halkın
gönüllerini fethediyorlardı. Mutasavvıflar, sergiledikleri
hoşgörü, yardımseverlik ve dürüstlük sayesinde İslam’ın
yayılmasında önemli rol oynuyorlardı. Bu sayede bazı Yahudi
ve Hristiyanlar, Müslüman olmuşlardır. Anadolu’ya gelen gezici
mutasavvıfların çoğu Türkistanlı Hoca Ahmet Yesevi’nin
öğrencileri idi. Ahmet Yesevi, Türkistan’da bir taraftan
İslam’ı anlatırken bir taraftan da birçok talebe yetiştirmişti.
Çok sayıda öğrencisini Türk dünyasının değişik bölgelerine
İslam’ı tebliğ etmek üzere gönderdi. İşte onlardan bir kısmı
da Anadolu’ya gelmiş ve Anadolu’nun değişik yerlerinde
İslam’ın yayılması için çalışmıştır. Bu mutasavvıfların
Anadolu’daki en önemli temsilcilerinden biri Hacı Bektaş Veli
idi. O, 13. yüzyıl ortalarında Moğol saldırıları nedeniyle büyük
sıkıntılar içine düşen Anadolu’nun müslüman halkını sevgi,
hoşgörü, birlik ve kardeşlik duyguları etrafında toplamaya
çalışmıştır. Anadolu’nun Müslümanlaşmasında Türk
beyliklerinin de rolü vardır. Beylikler Anadolu’nunmuhtelif
yerlerinde bayındırlık çalışmaları yaptılar. Bu çerçevede
yapılan yüzlerce cami ve medrese sayesinde İslam dininin
geniş kitleler tarafından öğrenilmesi ve yaşanması
sağlanmıştır.
Mehmet Şeker, Anadolu’da Bir Arada Yaşama Tecrübesi, s. 82
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C 14,s. 456.
Yahudiler tarafından kurucu atalar olarak kabul
edilen Hz. İbrahim, oğlu Hz. İshak ve torunu Hz. Yakub
ile onların çocuklarını tanımlamak için kullanılan ifade
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbrani
Soru Açıklaması
16.
Musevi. Musevi terimi, Hz. Musa’nın şeriatına bağlı kimse
anlamındadır. Yahudiler, Türkiye’de kendilerini "Musevi"
olarak adlandırırlar (Baki Adam, Dinler Tarihi El Kitabı, s.
57). Örneğin "Türk Musevi Cemaati" veya "Türkiye Musevileri
Hahambaşılığı" böyledir(İmam Hatip Dinler Tarihi s.49).
Hind dinlerinden Budizm’de "Ne ekersen onu
biçersin." şeklinde formüle edilen sistemin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Karma
Soru Açıklaması
17.
Ma'bed el-Cühenî tarafından kurulan itikadi fırka
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kaderiyye
Soru Açıklaması
18.
Şii-İsmailiye mezhebi kökenli olan ve Fatımî
hanedanından Halife el-Hakim b. Emrillah (996-1021)
ve veziri Hamza b. Ali'nin kurduğu dini bir akım
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dürzilik
Soru Açıklaması
19.
Sıffîn Savaşı’ndan sonra (M. 657) gerçekleşen Hakem
Olayı’nda (Tahkim Hadisesi) Hz. Ali’yi destekleyen bir
grup daha sonra Hz. Ali’den ve ordusundan ayrılmıştır.
Bunlara ayrılan, terk edip giden, isyan edip başkaldıran
anlamında Hâricî denmiştir. Bunlar “...Hüküm yalnızca
Allah’a aittir...” ayetini delil göstererek hem Hz. Ali’yi hem
de Hz. Muaviye’yi küfürle suçlamışlardır. Hâricîlik
Müslümanlar arasında ortaya çıkan itikadî nitelikli ilk harekettir.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi Hariciler’e ait
değildir?
Doğru Cevap: "D" İman kalp ile tasdikten ibarettir
Soru Açıklaması
20.
I. Esprili bir üslupla yapılır.
II. Eğlendirirken düşündürme amaçlıdır.
III. Hayatın komik taraflarını irdeler
IV. Tek kişi tarafından gerçekleştirilir.
V. Bir sahne üzerinde seyircilere karşı yapılır.
Yukarıda hangi hitabet türü anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Panel
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

 

 

Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı-4’e Hoş Geldiniz. 

Dini Haberlerim & Sınav Defteri

Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı-4

 

 

 

 

 

SINAV DEFTERİM GÜNCELLENİYOR… YEPYENİ YÜZÜYLE VE DAHA GENİŞ EĞİTİM AĞIYLA ÇOK YAKINDA SİZLERLEYİZ…