logo
Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı (4 Aralık )
1.
Hz.Peygamber’e “Artık yakınlarından başlayarak davetini
açıkça yap!”( Şuâra suresi, 214.ayet.) ayeti nazil olunca
akrabalarını toplayıp onlara tebliğde bulundu. Bunu duyan
amcası Abdüluzzâ her zamanki gibi öfkeli bir şekilde öne
atıldı ve “Kahrolasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?” diye
bağırdı. Öfkesinden yüzü kıpkırmızı idi, âdeta yüzünden
alev fışkırıyordu. Abdülüzza ve karısı Ümmü Cemil
bugünden sonra da Hz.Peygamber’e eziyetlerini
Bunun üzerine Kur’an-ı Kerim’in hangi süresi nazil
olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Tebbet
Soru Açıklaması
ÇÖZÜM:
DOĞRU CEVAP: B) Tebbet
AÇIKLAMA:
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.
1. Ebu Leheb kahrolsun; (zaten yakındA) kahrolacaktır.
2. Onu ne malı kurtardı, ne de kazandığı.
3. O, alevli bir ateşe girecektir.
4-5. O, dedikoducu (fitneci) hanımı da boynunda bükülmüş bir
urgan olduğu hâlde (ateşe atılacaktır).
Tarih 611, yer Mekke. Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah (c.c.)
tarafından peygamber seçileli bir yıl kadar olmuştu. Fakat
İslama davetini gizlice sürdürmüştü. Yüce Allah, “Artık
yakınlarından başlayarak davetini açıkça yap!”48 diye
emredince yakın akrabalarını topladı ve onları Allah’ın (c.c.)
dinine çağırdı. Bunu duyan amcası Abdüluzzâ her zamanki gibi
öfkeli bir şekilde öne atıldı ve “Kahrolasıca! Bizi bunun için mi
çağırdın?” diye bağırdı. Öfkesinden yüzü kıpkırmızı idi, âdeta
yüzünden alev fışkırıyordu. Öfkelendiğinde yüzünün bu hâlini
ifade için babası ona “Ebû Leheb (Ateş Babası)” lakabını
vermişti. Çok sevdiği yeğeni Muhammed’e işte o günden sonra en azılı düşmanlardan birisi oldu. Çok zengin, gururlu, kibirli
biriydi. Hz. Peygamber’in insanların eşit olduklarını, dini ve
ahlakı güzel olanın kurtuluşa ereceğini duyurması hiç hoşuna
gitmiyordu, eşitliği asla kabul edemezdi. Resûlullah'ı takip
eder, onun İslama davet ettiklerini bulur, onlara yeğeninin
yalancı olduğunu söylerdi. Karısı Ümmü Cemil’le birlikte ona en
kaba hakaretleri yapar, eziyet üstüne eziyet eder, elinden
geleni arkasına koymazdı. Ümmü Cemil, dikenli dalları
geceleyin Resûlullahın yoluna serer, olmadık dedikoduları
çıkarırdı. Karı kocanın engel tanımaz kin ve düşmanlığı Allah’ın
(c.c.) gücüne gittiği için onları lanetleyen bir sure indirdi.
“Ebu Leheb helak olsun, helak oldu.” diyerek onun kahrolup
gitmesini ve gideceğini anlattı. Sadece onun değil karısının
da... Aradan on iki yıl geçti. Müslümanlar zulüm karşısında
Medine’ye hicret etmiş, hatta Mekkeli müşrikleri Bedir
Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğratmışlardı. Haberi alan Ebû
Leheb kahrından öldü gitti. Çiçek hastalığına yakalandığı için
hastalık bulaşmasın diye akrabaları cenazesine katılmadı,
ücretle adam tutup onu gömdürdüler.49 Çok güvendiği onca
malı mülkü, evlatları kendisine hiçbir fayda sağlamadı,
çabaları boşa gitti. Üstelik bu sadece dünyadaki cezasıdır.
Kendisinin ve karısının ahiretteki cezası ise çok daha ağır olan
“alevli ateşe girmek” olacaktır. Dünyada sahip olduğu şeyler,
orada, ona zerre miktarı fayda vermeyecektir.50 Ebu Leheb
ve onun gibilerin tutumunu tarih boyu hiç bir müslüman
kabullenemedi. Ondan önce de ondan sonra da böylesi çok
kimse geldi geçti, lakin hiç birisi emeline ulaşamadı.
(İmam Hatip Tefsir s.105).
48 Şuâra suresi, 214.ayet.
49 M. Ali Kapar, “Ebû Leheb”, TDV İslam Ansiklopedisi, C 10, s. 178.
50 Mukâtil b. Süleymân, Tefsîru Mukâtil, C 3, s. 532-533; Vâhidî, Esbâbu'nNüzûl,
s. 261-262.
2.
Kur’an-ı Kerim’i baştan sona tefsir eden ilk yazılı
kitap olan ‘’Kitabu’t-Tefsiri’l-Kebir’’in yazarıkimdir?
Doğru Cevap: "A" Mukâtil b. Süleyman
Soru Açıklaması
3.
Sözlükte mesâlih-i mürsele, herhangi bir kayda
bağlanmayan maslahatlar anlamına gelmektedir. Terim
olarak mesâlih-i mürsele, insanlara bir yarar sağlayan
veya onlardan bir zararı uzaklaştıran ancak geçerli olup
olmadığına dair delil bulunmayan maslahatlardır.
Aşağıdakilerden hangisi ıstıslah’la ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Ali amca kumar oynatılacağı gerekçesiyle dükkanını kiraya vermedi.
Soru Açıklaması
4.
Sözlükte kurban kelimesi; yaklaşmak, Allah'a (c.c.)
yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. Fıkıh
ıstılahındaki anlamı ise Yüce Allah’ın rızasını kazanmak
ve ona olan bağlılığımızı ifade etmek üzere Kurban
Bayramı günlerinde ibadet niyeti ile belirli hayvanları
keserek yapılan ibadettir. Allah'a (c.c.) yaklaşmak için
kesilen farklı kurbanlar vardır. Bunların kesilme sebebi,
hükümleri ve etlerinin kesen tarafından yenilip
yenilmemesi yönüyle bir takım farklı hükümleri vardır.
I. Kurban Bayramı günlerinde kesilen kurbana denir.
II. Şartlarını taşıyan kişi için bu kurbanı kesmek vaciptir.
III. Kesen kişi ve yakınları bu kurbanın etini yiyebilir.
Yukarıda maddeler halinde verilen bilgiler hangisini
tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Udhiyye
Soru Açıklaması
5.
Adı, İmam-ı A'zam Ebu Hanife Numan b. Sabit’dır. 40
yaşına kadar 18 sene üstadı Hammad b. Ebi Süleyman'ın
dersinde bulundu. Fıkıh silsilesi İbn-i Mes'ud, Hz. Ali, Hz.
Ömer gibi Ashabın fukahasına dayanır. İctihada önem
verir, taklidin aleyhindedir. Hanefilik akıl ve mantık yoluyla
işlenmiş, kuvvetlenmiş ve o sayede yayılmıştır. İbn-i Sina
ve daha nice büyük dimağlara Hanefilik uygun geldi.
Selçuklular’ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun kaza (yargı) ve
fetva işleri bu mezheb üzere idi.İmam-ı Azam’ın
günümüze ulaşan bir çok eseri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinin kurusucu
İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin eserlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Nâdiru’r-rivaye
Soru Açıklaması
6.
Nikâh, şer’an aralarında evlenme engeli bulunmayan bir
erkekle bir kadının hayatlarını sürekli birleştirmelerini
sağlayan akdi ve bu yolla eşler arasında meydana gelen
evlilik ilişkisini ifade eden bir kavramdır. Evliliğin geçerli
yani dinin izin verdiği tarzda olabilmesinin bazı şartları
vardır. Bir kişi, kendisiyle süt emme (rada), kan bağı ve
evlilik yoluyla ilişki kurduğu kişilerin bazılarıyla evlenmesi
geçici olarak değil sürekli olarak haram kabul edilmiştir
(muharremat).
Buna bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ile
şartların uygun olması halinde evlilik yapmak dinen
haram değildir?
Doğru Cevap: "C" Üç talakla boşanmış kadın
Soru Açıklaması
7.
Hicretten 16 yıl önce Medine’de doğdu. Babası Uhud
Gazvesi’nde ilk şehid düşen Sahabidir. Peygamber
Efendimiz onu çok severdi. Binden fazla hadis rivayet
ettikleri için “müksirûn” diye anılan yedi sahabiden biridir.
Medine’de en son vefat eden sahabidir.
Yukarı bazı özellikleri verilen sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Cabir b. Abdullah
Soru Açıklaması
8.
Eser, Kütüb-i Sitte ve diğer bazı kaynaklardan dinin
yapılmasını ve yapılmamasını istediği hususlarla ilgili
hadisleri ihtiva etmektedir. Türkçe tercümesi de vardır.
Münziri’nin eserinin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" et-Tergîb ve’t-Terhîb
Soru Açıklaması
9.
Hadisleri konularına göre sıralayan ilk eserin kim tarafından
yazıldığı kesin olarak bilinmemektedir.
Tasnif döneminden günümüze ulaşan ‘el-Câmi’ en
eski hadis mecmuası kime aittir?
Doğru Cevap: "B" Mamer b. Raşid
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki konulardan hangisinde Maturidi ve
Eş’ari Mezhebi aynı görüşü paylaşmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın Kelam Sıfatının ezeliliği
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı (4 Aralık )
11.
I.Var olmak için bir sebebe muhtaçtır. Bu sebep (ya da var
edici ve yaratıcı varlık), onun var olmasını yok olmasına
tercih eder, onu yokluktan varlığa çıkarır.
II. Sebebinden önce veya sebebiyle aynı anda var olması
düşünülemez. Bu sebeple sonradan meydana gelmiş ve
yaratılmış varlıktır.
Yukarıda özellikleri verilen ‘’ Varlığı veya yokluğu
zâtının gereği olmayan, var olmak için bir sebebe
muhtaç olan, var olması da yok olması da eşit
derecede imkân dâhilinde bulunan varlık’’ olarak
tanımlanan kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mümkin (Caiz)
Soru Açıklaması
12.
Hz. Osman halife olduktan sonra Emeviler devlet
kademelerine yerleşmiş adeta devleti onlar yönetir
olmuştu. Bu da tepkilere yol açmış Hz.Osman’ın
şahadetine kadar varan bazı olaylara sebebiyet vermiştir.
Sadece bu mesele değil hilafeti döneminde Hz.Osman’ın
tepki çeken başka uygulamaları da olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman’ın tepki çeken
icraatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" istinsah ettirilen Kur’an nüshasını yaktırması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki zaferlerden hangisi’’Anadolu’nun
Türkleşmesi ve İslamlaşması açısından bir dönüm
noktası’’ kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Malazgirt
Soru Açıklaması
14.
Yahudiler tarafından kurucu atalar olarak kabul
edilen Hz. İbrahim, oğlu Hz. İshak ve torunu Hz. Yakub
ile onların çocuklarını tanımlamak için kullanılan ifade
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbrani
Soru Açıklaması
15.
Hind dinlerinden Budizm’de "Ne ekersen onu
biçersin." şeklinde formüle edilen sistemin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Karma
Soru Açıklaması
16.
Ma'bed el-Cühenî tarafından kurulan itikadi fırka
hangisidir?
A) Mürcie B) Hariciler
C) Kaderiyye D) Cebriyye
Doğru Cevap: "C" Kaderiyye
Soru Açıklaması
17.
Şii-İsmailiye mezhebi kökenli olan ve Fatımî
hanedanından Halife el-Hakim b. Emrillah (996-1021)
ve veziri Hamza b. Ali'nin kurduğu dini bir akım
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dürzilik
Soru Açıklaması
18.
Sıffîn Savaşı’ndan sonra (M. 657) gerçekleşen Hakem
Olayı’nda (Tahkim Hadisesi) Hz. Ali’yi destekleyen bir
grup daha sonra Hz. Ali’den ve ordusundan ayrılmıştır.
Bunlara ayrılan, terk edip giden, isyan edip başkaldıran
anlamında Hâricî denmiştir. Bunlar “...Hüküm yalnızca
Allah’a aittir...” ayetini delil göstererek hem Hz. Ali’yi hem
de Hz. Muaviye’yi küfürle suçlamışlardır. Hâricîlik
Müslümanlar arasında ortaya çıkan itikadî nitelikli ilk harekettir.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi Hariciler’e ait
değildir?
Doğru Cevap: "D" İman kalp ile tasdikten ibarettir
Soru Açıklaması
19.
I. Esprili bir üslupla yapılır.
II. Eğlendirirken düşündürme amaçlıdır.
III. Hayatın komik taraflarını irdeler
IV. Tek kişi tarafından gerçekleştirilir.
V. Bir sahne üzerinde seyircilere karşı yapılır.
Yukarıda hangi hitabet türü anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Panel
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

2018 YILI 4 ARALIK DHBT ONLİNE Türkiye Geneli Online DHBT Deneme SINAVINA HOŞ GELDİNİZ.
TECRÜBELİ KADROMUZLA SİTEMİZDE HER GÜN YENİ SORU VE DENEME SINAVLARI YAYINLAMAYA DEVAM EDİYORUZ.
BİZİ TAKİP ETMEYİ UNUTMAYINIZ..