logo
SON Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı (8 Aralık )
1.
Avrupa’da çalışıp emekli olduktan sonra memleketine
dönen ve çiftçilik yapmaya karar veren Ahmet Amca,
dört yüz bin lira değerindeki birikiminin yarısını bankaya
yatırır. Kalan paranın yarısıyla Kastamonu’daki köyünde
bir ev yaptırır, diğer yarısıyla da bir traktör satın alır.
Çiftçilik yaptığı ilk yılın sonunda ise elli bin lira değerinde
ürün elde eder.
Ahmet Amca’nın bir yılın sonunda zekât vermesi
gereken mallar ve bunların oranları, aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" .Bankadaki paradan % 2.5, üründen % 10
Soru Açıklaması
2.
Hadis tahammülü ve rivayetiyle meşgul olan kimseler
hadis ravilerini çeşitli yönlerden inceleyerek güvenirlik
açısından değerlendirmişlerdir. Bu çerçevede adalet ve
zabt açısından kusur olarak niteledikleri bazı hâller
belirlemişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" .Az sayıda hadis rivayet etmiş olmak
Soru Açıklaması
3.
“O ağır iftirayı uyduranlar, sizin içinizden bir güruhtur. Bu
iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o
sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için, işledikleri
günahın cezası vardır. İçlerinden (elebaşılık ederek) o
günahın büyüğünü üstlenen için ise ağır bir azap vardır.”
(Nur, 24:11)
İfk hadisesinin merkezinde yer alan ve bu ayette ağır
bir azaba uğratılacağı bildirilen kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Übey
Soru Açıklaması
4.
“Kur’an-ı Kerim’de geçen ‘Allah’ın eli’ ifadesini,
mahiyetini sorgulamaksızın ve tevil etmeksizin olduğu
gibi kabul eder ve buna inanırım.” diyen bir kimsenin
aşağıdakilerden hangisine mensup olması beklenir?
Doğru Cevap: "C" Selefiyye
Soru Açıklaması
5.
Başkasını korumayı, onun hakkını
gözetmeyi, ona yardım etmeyi ve onu
iyileştirmeyi ilke edinen bir ahlak
anlayışının kurduğu medeniyet,
aşağıdakilerden en fazla hangisi ile
nitelenmeye layıktır?
Doğru Cevap: "D" Hayır” medeniyeti
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed'in
aktif olarak çalıştığı iş kollarındandır?
Doğru Cevap: "E" Ticaret
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisi, dinlerin insanlara
sunduğu ahlak esaslarının içeriklerinden
biridir?
Doğru Cevap: "A" Kötü duygu ve dürtülerden arınma yolunu göstermeleri
Soru Açıklaması
8.
Kur'an'a göre yeryüzü kimin için
yaratılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Canlılar
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber'in, içerisinde
"emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayeti
bulunduğundan dolayı kendisini
yaşlandırdığını söylediği sure
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hûd
Soru Açıklaması
10.
Peygamberlerin meslekleri veya mesleki
örneklikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Hz. Yusuf, ekonomist
Soru Açıklaması
logo
SON Türkiye Geneli Online DHBT Deneme Sınavı (8 Aralık )
11.
Aşağıdakilerden hangisi kabul edilen din
sınıflamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Somut din-Soyut din
Soru Açıklaması
12.
İslam dininin temel hükümlerinden hangisi
diğerlerinden önce gelir?
Doğru Cevap: "A" İman esasları
Soru Açıklaması
13.
Allah’ın kendi kendine kaim olması ve
başkasına ihtiyaç duymaması anlamına
gelen selbi sıfat aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kıyam bi nefsihi
Soru Açıklaması
14.
Güney Arabistan’da kurulan devletlerin
ikincisi Maîn Devleti’nin yıkılmasından
sonra tarih sahnesine çıktığı tahmin edilen,
M.Ö. 750-115 yılları arasında hüküm süren
ve Himyerîler tarafından yıkılan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sebeliler
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret
yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Medine’de güçlü bir otoritenin olması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların
Birinci Akabe biatında yapacaklarına dair
söz verdikleri davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Zekat vermek
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Kureyşli
müşriklerin Müslümanlığa karşı çıkma
nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yeni peygamberin Yahudiler arasında çıkacağına inanmaları
Soru Açıklaması
18.
Müslümanların ramazan ayında oruç
tutmalarının delili aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kur’an ayeti ve Hz. Peygamber’in hadisi
Soru Açıklaması
19.
Hz. Peygamberimizin oruçlunun iki sevinç
anı olduğunu söylediği durumlar
aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "A" İftarda orucunu açınca ve âhirette Rabbine kavuşunca
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi zekâtın sahih
olması için ödemenin değer taşıması şartı
kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "E" Alacaklı, zekât konusu alacağını, fakir borçluya bağışlayamaz.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.