logo

1.
slam öncesi Arap toplumuna, olumsuz bazı dini ve ahlaki özellikleri sebebiyle Cahiliye ismi verilmiştir. Bununla birlikte Hz. Muhammed’in, Cahiliye dönemi Araplarının kültürel yapısını ve değerlerini tamamen reddetmediği, İslam’ın temel hükümlerine aykırı olmayan bazı hususları kabul ettiği görülmektedir. Bu çerçevede İslam öncesi dönemde güzel kabul edilen bazı ahlaki davranışlar İslam’da da yaşatılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Neseple iftihar
Soru Açıklaması
2.
Mahzumoğulları kabilesine mensup ve Darünnedve’nin en etkili üyelerinden olan Ebu Cehil, Hz. Muhammed’in davetine başından beri karşı çıkmış ve Müslümanlar aleyhine hazırlanan bütün komplolarda yer almıştır.

Aşağıdakilerden hangisinde onun etkisinden söz edilemez?
Doğru Cevap: "E" Bedir'in intikamını almak amacıyla Uhud savaşının tertip edilmesi
Soru Açıklaması
3.
Bizans imparatorunun Müslümanlara karşı savaş hazırlığında olduğu haberini alan Hz. Muhammed, otuz bin kişilik bir ordu hazırladı. Genellikle sefer için gideceği yeri gizli tuttuğu halde bu kez hedefin Bizans ordusu olduğunu açıkça bildirdi. Yol uzun, düşman kalabalık ve güçlü, hava ise fazlasıyla sıcaktı. Hurmalar olgunlaşmış, hasat zamanı gelmişti. Bu nedenle bazı sahabeler mazeret bildirerek sefere katılmak istemediler. Onların bu tutumu Kur’an-ı Kerim’de sert bir şekilde eleştirildi: “Ey iman edenler! Size ne oldu ki, 'Allah yolunda savaşa çıkın.' denildiği zaman yere yığılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz?...” (Tevbe, 9:38)

Bu parçada anlatılan söz konusu gazve aşağıdakilerden hangisidir ? 
Doğru Cevap: "B" Tebük
Soru Açıklaması
4.
Muhaddisler, hadislerin sahih ve muttasıl bir senedle gelip gelmediğini titizlikle araştırmışlardır. Bu amaçla ravilerin doğum ve ölüm tarihlerini, hangi hocalardan hadis aldıklarını ve kimlerin kendilerinden hadis naklettiğini incelemişlerdir. Bu bilgiler sayesinde senedlerdeki inkıtaları tespit etmişler ve inkıtaın özelliğine göre de hadislere farklı isimler vermişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu türden hadisleri tanımlamak için kullanılan kavramlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Müdrec
Soru Açıklaması
5.
Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasında yapılan savaştan sonra Müslümanlar arasında ilk büyük siyasi ayrılıklar yaşanmış, bu ayrılıklar zamanla itikadi mezheplerin temelini oluşturmuştur. Hicri I. asrın son çeyreğinden itibaren mezhepler, kendi yaklaşımlarının doğruluğunu veya muhaliflerinin yanlışlığını ortaya koymak için ayet ve hadislerden delil aramaya başlamışlar, yeterince güçlü delil bulamadıklarında ise hadis uydurma yoluna gitmişlerdir.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Hadislerde sened zincirinin ön plana çıkmasının
Soru Açıklaması
6.
Bir muhaddis; mukaddime kısmında, “Eserimi fıkıh konularına göre düzenledim ve merfu ahkâm hadislerini derledim.” şeklinde bir açıklama yapıyorsa eserinin hangi tür hadis kitapları içerisinde yer aldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Sünenler
Soru Açıklaması
7.
Kur'an-ı Kerim’de pek çok surede kendisine gönderilen peygamberleri inkâr eden, bunun sonucunda da ilahi cezaya muhatap olan bazı topluluklardan bahsedilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "A" Ashab-ı uhdud
Soru Açıklaması
8.
“Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan üzerinize yürüdükleri zaman; gözler yıldığı, yürekler gırtlağa geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman; işte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğramışlardı.”

Hendek Savaşı’yla ilgili bu ayetler hangi surede geçmektedir?
Doğru Cevap: "A" Ahzab
Soru Açıklaması
9.
Kur’an; inanç sistemini iman, salih amel, ahiret ve din gibi bazı kavramlarla ortaya koymuştur. Bunlardan biri de kıyamettir. Kelime olarak kalkmak, dikilmek ve ayaklanmak anlamına gelen bu kavram, Kur’an-ı Kerim’de farklı kelimelerle ifade edilmiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu kelimelerden biri değildir ?
Doğru Cevap: "D" Et-Tarık
Soru Açıklaması
10.
Yemame Savaşı’nda Kur’an’ı ezberleyen yetmiş kadar sahabenin şehit düşmesi, dağınık halde bulunan Kur’an ayetlerinin tek bir Mushaf altında toplanması düşüncesini beraberinde getirdi. Bu iş için sahip olduğu bazı nitelikler dolayısıyla Zeyd b. Sabit görevlendirildi.

Aşağıdakilerden hangisi bu nitelikler arasında yer almaz?

 
Doğru Cevap: "A" İlk Müslümanlardan olması
Soru Açıklaması
logo

11.
Kur’an-ı Kerim’de geçen bir kelime her zaman aynı anlama gelmeyebilir. Örneğin “Ey kâfirler! Ben sizin taptıklarınıza tapmam.” (Kafirun, 109:1-2) ayetinde geçen kâfir kelimesi ile Firavun’un Hz. Musa’ya hitabını bildiren “Sonunda yapacağını yaptın. Sen kâfir birisin.” (Şuara, 26:19) ayetinde geçen kâfir kelimesi aynı anlama gelmemektedir. Bu kelime, birincisinde inançsızlık anlamında, ikincisinde ise nankörlük anlamında kullanılmaktadır.

Bu durum, Kur’an tefsirinde aşağıdakilerden hangisine müracaat etmenin gereğini ortaya koymaktadır?

 
Doğru Cevap: "B"  Siyak ve sibaka
Soru Açıklaması
12.
Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’ın kelam sıfatının bir tezahürüdür. Nasıl ki Allah’ın sıfatlarının sonu yoksa kelam sıfatının da sonu yoktur. Dolayısıyla Kur’an sonsuz manalar içermekte, zahiri manalar yanında batıni manaları da bünyesinde barındırmaktadır. Bu batıni manalara ancak mükaşefe ehli kimseler vakıf olabilmektedir.

Bu görüşlere sahip bir kimsenin, aşağıdaki tefsir ekollerinden hangisine mensup olduğu söylenebilir  ?
Doğru Cevap: "C" İşari
Soru Açıklaması
13.
Kur’an; Allah’ı, eli, yüzü ve gözü olan, arşa istiva eden ve insanlara şah damarından daha yakın olan bir varlık olarak nitelendirmektedir. Kelam düşüncesinde haberî sıfatlar içerisinde değerlendirilen bu tür ifadelerin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda önemli görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Maturidî âlimler, söz konusu ifadeleri dilin mecazî yapısı içerisinde değerlendirmişlerdir. Onlara göre “yed” kelimesine sözlük anlamı verildiğinde, insan zihninde Allah’ın mahiyetiyle çelişen bir el tasavvuru oluşur; dilin mecaz özelliği dikkate alındığında ise söz konusu kelime “kudret” anlamı kazanır ve çelişkiden uzak olur.

Buna göre Maturidî âlimlerin haberî sıfatlarla ilgili yaklaşımı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmiştir ?
Doğru Cevap: "A" Te'vil
Soru Açıklaması
14.
İnsan için en kötü şey, Allah’ın, onu lütfundan mahrum bırakması ve azgın dalgalar ortasında kaptansız bir tekne gibi kendi haline terk etmesidir. Böylesi bir durum, doğrudan Allah’ın yaratmasıyla değil, insanın özgür iradesiyle gerçekleştirdiği davranışların bir neticesi olarak gelişir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Allah ile ilişkisini kesen insanın dünyada mutlu bir hayat yaşayamayacağı gibi ahirette de kör ve ilahi lütuflardan mahrum olarak haşredileceği bildirilmekte, “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” denilmektedir. (Haşr, 59:19)

Bu parçada anlatılanlar kelam ilminde aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Hızlan
Soru Açıklaması
15.
Eşariler kullara ait fiillerin Allah tarafından yaratıldığı hususunda görüş birliği içerisindedirler. Bununla birlikte insan kudretinin fiilleri üzerindeki etkisi konusunda kendi aralarında ihtilafa düşmüşlerdir. Eşari’ye göre kulun kudret ve fiilini Allah yaratır ve fiilin meydana gelişinde kulun kudretinin hiçbir etkisi yoktur. Bakıllani kulun kudretinin fiil üzerinde etkili olduğunu ileri sürerken Cüveyni fiillerin yaratma anlamında olmamak üzere hakiki olarak kula nispet edilmesi gerektiğini savunmuştur. Müteahhirun dönemi kelamcılarından Teftazani ve Cürcani ise bir eseri iki müessirin meydana getirmesinin imkânsız olduğu gerçeğinden hareketle insanı fiillerinde hür görünen, fakat aslında mecbur bir varlık olarak değerlendirmişlerdir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Bakıllani’ye göre insanın, fiilleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur
Soru Açıklaması
16.
Zekât, Müslümanların temel dini görevlerinden biridir ve zekâtın verileceği alanlar bizzat Kur’an-ı Kerim’de belirlenmiştir. (Tevbe, 9:60) Zekât söz konusu alanlara sarf edilmediği takdirde ondan beklenen ferdi ve toplumsal amaçlar gerçekleşmemiş olur. Bu sebeple İslam hukukçuları zekâtın sarf yerlerinin kapsamıyla ilgili geniş tartışmalar yapmışlar ve kendilerine zekât verilemeyecek kişilerin listesini tespit etmeye çalışmışlardır.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki kişilerden hangisine zekât verilmez ? 
Doğru Cevap: "E" Dede
Soru Açıklaması
17.
Cemaate yatsı namazını kıldıran bir imam, birinci rekâtın secdesini yanlışlıkla üç defa yapmıştır. İkinci rekâtta ise zamm-ı sureyi okumadan rükuya eğilmiş, okumadığını hatırlayınca da rükûdan doğrulup zamm-ı sureyi tekrar okumuş, daha sonra da rükuya eğilmiştir. Ayrıca dördüncü rekâtta selam vermesi gerekirken ayağa kalkmış, selam vermesi gerektiğini hatırlayınca da rükuya eğilmeden hemen oturmuştur.

Hanefi mezhebine göre bu namazla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Vacibin terki dolayısıyla sehiv secdesi gerekir.
Soru Açıklaması
18.
İslam Hukukunda,

 yeni doğmuş çocuk için kesilen,

 şükür niteliği taşıyan,

 etinden kurban sahibinin ve tüm aile fertlerinin yiyebildiği

kurban türü aşağıdakilerden hangisidir? ,

 
Doğru Cevap: "C"  Akika
Soru Açıklaması
19.
Hz. Peygamber, başkasının pazarlığı üzerine pazarlık yapmayı veya evlilik teklifi üzerine evlilik teklifinde bulunmayı yasaklamıştır. Bu yasaklama, söz konusu pazarlık ve teklif fiillerinin mahiyetinden değil, başkasını incitmesi ve aralarında çekişmeye yol açması sebebiyledir. Bayram günü oruç tutmak, gasp edilmiş arazide namaz kılmak ve cuma vaktinde alışveriş yapmak gibi örnekler de aynı hükmü açıklamaktadır.

Bu parçada anlatılan teklifi hüküm aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "B" Haram ligayrihi
Soru Açıklaması
20.
Gazali, ahlakı bir imtihan, ruhu da bu imtihanın doğrudan muhatabı olarak görür. Bununla birlikte ahlaki hayatta insanın bedeni yönünün de önemli rolü olduğunu düşünür. Ona göre, insan sadece ruhtan oluşan bir varlık olsaydı ondan hiçbir şekilde kötülüğün ortaya çıkmaması gerekirdi. Bu durumda iradenin ve imtihanın da bir anlamı kalmazdı.

Gazali’nin burada dikkat çekmek istediği husus aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "A" Ahlaki hayat, iyi ve kötü çatışmasının olduğu yerde anlamlıdır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DİYANET SINAVLARI (DHBT , MBSTS) İLE İLGİLİ SORULARINIZI –  WHATSAPP  -HATTIMIZA YAZARAK SORABİLİRSİNİZ.

-0544 529 8559-