logo

1.
İslam öncesi Arap toplumu, kabile esası üzerine kuruluydu. Kabileler; aynı soydan gelen, kan ve nesep yoluyla birbirine bağlı şahıslardan oluşmaktaydı. Bir kimsenin; baba tarafından akrabalarını ve kabilesini, ne pahasına olursa olsun savunmaya hazır olması beklenmekteydi. Kabileden herhangi birisi, dışarıdan bir tehdit hissettiğinde diğer tüm üyeler harekete geçmek ve gerekirse birlikte savaşmak durumundaydı.

Bu parçada anlatılan kabilecilik dayanışması, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
Doğru Cevap: "C" Asabiyet
Soru Açıklaması
2.
Hz. Muhammed (s.a.v.), hicretin altıncı yılında 1500 kadar sahabi ile birlikte umre yapmak üzere Medine’den Mekke’ye hareket etti. Sadece umre ibadeti amacıyla çıkılan bu seferde Müslümanlar yanlarına silahlarını almadılar. Mekke’ye yakın bir yere gelindiğinde Hz. Muhammed konaklama emri verdi ve Mekkelilere ibadet amacıyla geldiklerini bildirmesi için Hz. Osman’ı elçi olarak gönderdi. Hz. Osman’ın Mekkeliler tarafından öldürüldüğü yönünde bir haber ulaşması üzerine Hz. Muhammed, sahabeyi topladı ve müşriklerle savaşmadan oradan ayrılmayacaklarına dair onlardan biat (bağlılık yemini) aldı.

Hz. Muhammed’in sahabeden aldığı bu biat, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rıdvan
Soru Açıklaması
3.
Hz. Muhammed, Kureyş’in ileri gelenlerine tebliğde bulunurken görme engelli bir kişi ona geldi ve ısrarla sorular sormaya başladı. Bu durum karşısında sözünü kestiği için yüzünü hafifçe ekşiten Hz. Muhammed, Abese Suresi’nde ifade edilen ilahi ikaza maruz kaldı.

Bu parçada sözü edilen ve Hz. Muhammed’i ilahi ikaza maruz bırakan kişi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Ümmü Mektum
Soru Açıklaması
4.
Çeşitli nedenlerden dolayı, rivayetler arasında sened ve metin açısından bazı çelişkiler söz konusu olabilmektedir. Hadis âlimleri bu çelişkileri gidermek için pek çok yöntem geliştirmiş ve uygulamışlardır. Ancak her şeye rağmen çok az da olsa uzlaştıramadıkları veya birini diğerine tercih edemedikleri hadisler olmuştur.

Bu türden hadisler aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?
Doğru Cevap: "D" Muztarib
Soru Açıklaması
5.
Hadis âlimleri, hadislerin nasıl öğrenileceği ve öğretileceği ile ilgili sekiz farklı yöntem geliştirmişler, bunları da üstünlük açısından kendi içinde derecelendirmeye tabi tutmuşlardır. Bir talebenin hocasının dersini, daha önce istinsah ettiği bir kitaptan takip etmeyip onun söylediği hadisleri huzurunda yazmak suretiyle öğrenmesi en güçlü rivayet şekillerinden biri kabul edilmiştir.

Bu hadis öğrenme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İmla
Soru Açıklaması
6.
Sahih hadisleri derleyen bazı muhaddisler, aradıkları şartlara uyduğu hâlde bazı hadislere ulaşamamışlar veya başka sebeplerle bunları kitaplarına alamamışlardır. Ancak daha sonraki dönemlerde bazı hadis âlimleri onların sıhhat şartlarına uyan hadisleri bir araya getiren eserler kaleme almışlardır.

Bu türden hadis kitapları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Müstedrek
Soru Açıklaması
7.
Kur’an-ı Kerim’de Müslümanların diğer inanç gruplarıyla ilişkileri konusunda, ilk bakışta birbiriyle çelişik gibi duran farklı tutumlar önerilmiştir. Örneğin, Kâfirûn Suresi’nin 6. ayetinde müminlere, kâfirlere karşı “Sizin dininiz size, benim dinim bana.” demeleri tembihlenirken Bakara Suresi’nin 256. ayetinde dinde zorlama olmadığı ve hak ile batılın birbirinden ayrıldığı bildirilmiştir. Bazı ayetlerde, iman edip etmemenin insanın kendi tercihine bağlı olduğu vurgulanırken bazılarında ise inkârcıların ele geçirildikleri yerde öldürülmeleri veya müminlerin inancına ve hayat tarzına yönelik baskı ve zulüm (fitne) ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşılması emredilmiştir.

Bu türden ayetlerin doğru anlaşılabilmesi hususunda aşağıdakilerden hangisine başvurulması beklenemez?
Doğru Cevap: "E" Sonra nazil olan ayetlerin öncekileri tümüyle geçersiz kıldığının hesaba katılması
Soru Açıklaması
8.
Kur’an’da mesajların sunumunda mesellere geniş yer verilir, meseller sayesinde mesaj daha çarpıcı bir nitelik kazanır. Örneğin Kehf Suresi’nin 45. ayetinde yer alan bir meselde, yağmur suyundan ve bu su sayesinde toprağın yemyeşil bir bitki örtüsüne bürünmesinden, fakat daha sonra yakıcı bir rüzgârla birlikte çer çöp hâline gelmesinden söz edilmiştir.

Bu parçada sözü edilen meselde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Dünya hayatının fâniliği ve nimetlerinin geçiciliği
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber Dönemi’nde yapılan gazveler ve söz konusu edildiği sureler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Uhud – Bakara
Soru Açıklaması
10.
Ulumu'l-Kuran’a dair kaynaklarda Kur’an ayetlerinin Hz. Muhammed’e vahyediliş zamanı veya mekânı dikkate alınarak bazı ayetler farklı kavramlarla nitelendirilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki kavramlardan hangisi yukarıda belirtilen konu ile ilgili kavramlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Mecazi
Soru Açıklaması
logo

11.
Kur’an’da tek bir lafız hâlinde kullanılan ancak bağlamına göre birden çok anlama gelen kelimeler, “lafz-ı müşterek” olarak nitelenir.

Kur’an’da geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi, bu tanıma uygun düşmektedir?
Doğru Cevap: "A" Salat
Soru Açıklaması
12.
Müslümanların Batı karşısında niçin geri kaldıkları sorusu 19. yüzyıldan itibaren İslam âlimlerini meşgul etmiştir. Muhammed Abduh ve Reşit Rıza gibi isimler bu durumu, Müslüman toplumların Kur’an’dan uzaklaşmasıyla ilişkilendirmişler ve çıkış yolu olarak yeniden Kur’an’a dönülmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Bu parçada anlatılan çağdaş tefsir ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İçtimai
Soru Açıklaması
13.
"O’nun benzeri bir şey yoktur…” (Şûrâ, 42:11)

“O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” (İhlas, 112:3-4)

Bu ayetlerde Yüce Allah’ın aşağıdaki hangi sıfatından söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Muhalefetün li’l-Havadis
Soru Açıklaması
14.
Maturidilere göre bir fiilin Allah’a ve insana bakan iki yönü vardır: Allah’a ait olanı yaratmak (halk), insana ait olanı ise yapmak (kesb)tır. Bir fiilin Allah tarafından yaratılmış olması, tercihlerin belirlenmesinde Allah’ın sevk edici ve zorlayıcı olduğu anlamına gelmez.

Maturidilerin insan fiilleriyle ilgili bu görüşü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Cüz’î irade
Soru Açıklaması
15.
Ebu Hanife, aşağıdaki görüşlerden hangisi dolayısıyla “ircâ” fikrini benimseyenler arasında gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ameli, imandan bir cüz saymaması
Soru Açıklaması
16.
Neden ile sonuç arasında zorunlu bir ilişki yoktur. Örneğin ateşin pamuğu yakması, bizzat yaratıcının ateş ile pamuğun yan yana getirilmeleri durumunda meydana getirdiği fiziksel bir hadisedir. Bu, âlemdeki bütün olgu ve olaylar için geçerli olan ilahi bir yasadır.

Bu yaklaşım aşağıdaki kelam nazariyelerinden hangisiyle açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Cevher – Araz
Soru Açıklaması
17.
Beş vakit farz namaz, günün belirli zaman dilimlerinde ifa edilmesi gereken bir ibadettir. Bu sebeple de söz konusu namazlar için vakit şarttır. Ancak Hz. Peygamber’in çeşitli mazeretler sebebiyle bazen bu namazları birleştirdiği olmuştur. Fakihler, birbirini takip eden iki namazın (öğle ile ikindinin veya akşam ile yatsının) ikisinden birinin vaktinde, birlikte ve peşi peşine kılınmasına “namazın cem’i” adını vermişler ve bunun yapılabilmesi için birtakım şartlar aramışlardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi namazların birleştirilmesi konusunda fakihlerin, üzerinde ittifak ettiği şartlardandır?
Doğru Cevap: "B" Arafat ve Müzdelife’de vakfe
Soru Açıklaması
18.
Hac ve umrenin sahih olabilmesinin şartlarından birisi hac veya umre yapmak niyetiyle ihrama girmektir. İhram, hac veya umreye niyet eden kimsenin diğer zamanlarda yapması helal olan bazı davranışları, hac ve umrenin rükünlerini veya bütün adabını tamamlayıncaya kadar kendisine haram kılması demektir.

Buna göre, aşağıdaki fiillerden hangisi ihram yasakları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Yara üzerine sargı sarmak
Soru Açıklaması
19.
İslam hukukunda Şâri’in, varlığını hükmün varlığı, yokluğunu da hükmün yokluğu için alamet kıldığı birtakım durumlar vardır. Örneğin, ramazan ayının girmesi orucun, malın nisab miktarına ulaşması da zekâtın varlığı için alamet kılınmıştır.

Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Sebep
Soru Açıklaması
20.
Gazali’ye göre kelamcıların hatası yalnızca kitaplarda okudukları ve duydukları bilgilerle yetinmeleridir. Kelamcılar kıyaslarını kesin delile, kabul edilmesi zorunlu öncüllere dayandırmak yerine, şöhreti ve yaygınlığı nedeniyle doğru sayılan kıyaslara öncelik verdikleri için çelişkiye düşmüşlerdir.

Gazali’nin bu tür hataları ortadan kaldırmak için gerekli gördüğü ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mantık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DİYANET SINAVLARI (DHBT , MBSTS) İLE İLGİLİ SORULARINIZI WHATSAPP HATTIMIZA YAZARAK SORABİLİRSİNİZ.

-0544 529 8559-