logo

1.
Akaid, İslâm dininde inanılması gereken esasların bütünü ve bunları konu edinen ilmin adıdır. Aynı kökten türetilen ve "iman" ile eş anlamlı olarak kullanılan i'tikad ise "düğüm atmışçasına bağlanmak, bir şeye gönülden inanmak, gönülden benimsemek" demektir. Bu durumda akîde "gönülden bağlanılan şey" anlamına gelir; bir terim olarak da "inanılması zaruri olan ilke" (iman esası, mü'menün bih) diye tarif edilebilir. Akaid ilmi konusuna göre çeşitli ifadelerle isimlendirilmiştir.
-Akaid ilmine ‘’dinin aslî hükümlerinden’’ bahsettiği için hangi isim verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Usûlü'd-dîn
Soru Açıklaması
2.
Sözlükte "insanı âciz bırakan, karşı konulmaz, olağan üstü, garip ve tuhaf şey" anlamlarına gelen mûcize, terim olarak "yüce Allah'ın, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olay" diye tanımlanır. Mûcize gerçekte Allah'ın fiilidir. "Peygamberin mûcizesi" denilmesi, mûcizenin onun aracılığıyla olması ve onun doğruluğunu göstermesi sebebiyledir. Mûcize, peygamberin isteğine uygun olur.
-Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi mucize sayılmaz?
Doğru Cevap: "C" Hz. Îsâ'nın beşikte iken konuşması.
Soru Açıklaması
3.
Hudûs delili, Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan bir delildir. Bu delile birçok âyette temas edilmektedir. Kur’anda canlı cansız bütün kâinatın kendi kendine varolamayacağı dile getirilmekte, böylece insan hem kendisi hem de dış dünya üzerinde düşünmeye davet edilmektedir.Hudus delili Kelamcılar arasında yaygın olarak kullanılmaktadır.
-Husus delilini ilk defa kullanan Kelam ekolü hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mutezile
Soru Açıklaması
4.
I. Bilimsel bilgi tek geçerli bilgidir.
II. Bilginin mümkün olan yegâne nesnesi olgulardır; metafizik ve teolojik düşünceler olgusal karşılığı olmayan spekülasyonlardan ibaret olup, anlamsızdır.
III. Felsefe bilim dışı bir yönteme sahip olamaz; onun görevi bütün bilimler için ortak olan genel ilkeleri bulmaktır.
IV. Evrensel ve önsel nitelikli tek bir yöntem söz konusudur ve bu yöntem hem doğa hem de beşerî bilimler için aynıdır; bütün bilimler fiziğe indirgenebilir.

 

Yukarıdaki öncüller modern inkârcı akımlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Pozitivizm
Soru Açıklaması
5.
Hanefiler’e göre; vacip; Allah veya Resulü tarafından yapılması kesin olarak istenilen ancak dayanağı farz kadar kesin olmayan fiillerdir. Bu sebeple Hanefîler vâcibi çoğu yerde "amelî farz" olarak da adlandırırlar. Hanefîlere göre vacip, uygulama bakımından farz gibidir. Onların farz ve vacip ayrımı inanç noktasında önem arz etmektedir. Farz gibi vacibin de yapılması kesin olarak gereklidir. Terk eden farzı terk edenden daha az bir cezayı hak etmiş olur; vacip olduğunu inkâr edenin dinden çıktığına hükmedilmez. Mesela hiç Kur’ân okumadan kılınan namaz geçerli olmaz. Fakat Fatiha okunmasa namaz sehiv secdesi yapılarak geçerli hale gelir. Hanefîlerin vacip olarak nitelendirdiği ibadet ve fiillerin bir kısmı diğer mezhep âlimlerine göre farz, bir kısmı ise müekked sünnet olarak adlandırılır. Mesela onlara göre namazda Fâtiha sûresini okumak farz, bayram namazları, vitir namazı ve kurban bayramında kurban kesmek müekked sünnettir.
-Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Namazın vaciplerinden birini kasten terk eden kişi, sehiv secdesiyle vaziyeti kurtarabilir.
Soru Açıklaması
6.
Teravih, Arapça tervîha kelimesinin çoğulu olup “rahatlatmak, dinlendirmek” gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rek‘atının sonundaki oturuş, tervîha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan terâvih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nâfile namazın adı olmuştur.
-Teravih namazıyla ilgili aşağıda bazı hükümler verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Teravihin cemaatle kılınmasının hükmü, sünnet-i müekkededir.
Soru Açıklaması
7.
Fıkıh literatüründe, bir ibadetin yerine getirilmesinde aranan olmazsa olmaz şartlar ‘’vucup şartları’’ olarak adlandırılır. Bu ya zaman açısındandır ya da kişi açısındandır. Örneğin; ramazan ayının girmiş olması şartıyla (vucup), Müslüman, akıllı ve buluğ çağına erenlerin oruçla mükellef olması gerekir (yükümlülük). Burada ramazan ayının girmiş olması Hanefiler’e göre vucup sebebi olmuştur. Dolayısıyla ramazan ayı girmeden oruç tutulmaz (sebep), Müslüman, akıllı ve ergin olmayan kişiye bu aya erişse de oruç tutmak farz olmaz (yükümlülük). Hanefi mezhebine göre orucun vucup şartı da vardır. Bu da oruç süresince kişinin şuurunun (bilincinin) açık olması demektir (İfakat).
-Hanefi mezhebine göre ‘’bir kişi ramazan ayının tamamında değilde birkaç gününde şuurunu yitirse ya da delirse de ramazan ayı bitmeden tekrar aklı ve şuuru yerine gelse bu durumda tutamadığı günlerdeki oruç için’’ hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Tutamadığı günleri kaza etmesi gerekir.
Soru Açıklaması
8.
Zekât, İslâm'ın beş esası arasında yer alan bir ibadet olması sebebiyle, namaz ve oruçla mükellefiyette söz konusu olan şartlar, ilke olarak, zekâtta da aranır. Müslüman, akıl, buluğ, artıcı nitelikte mala sahip olma. Bununla birlikte zekâtın malî bir ibadet olması yönünü daha baskın gören çoğunluk fakihler sorumluluk için akıl sağlığı yerinde olmak şartı ile bâliğ/ergin olmak şartlarını burada aramamışlardır. Onlara göre akıl hastasının ve çocuğun malı da zekâta tâbidir.
-Aşağıdaki âlimlerden hangisi “öşür” yani toprak ürünleri zekâtında akıl ve ergenlik şartını aramamakla birlikte ‘’diğer zekât türlerinden sorumlu olmak için akıllı ve ergin olmayı ’’ şart koşmuştur?
Doğru Cevap: "C" Ebu Hanife
Soru Açıklaması
9.
I. Müslüman olmak.
II. Akıllı olmak.
III. Bâliğ (ergin) olmak.
IV. Yeterli maddi imkâna sahip olmak.
V. Sağlıklı olmak.
VI. Vakit

Yukarıdaki maddeler incelendiğinde bu şartların hangi ibadetin yükümlülük şartları olduğu anlaşılır?
Doğru Cevap: "C" Hac
Soru Açıklaması
10.
Aynı üniversitede öğrenim gören iki arkadaştan biri olan Ahmed, arkadaşı Ali’den 100 TL borç aldı. Anlaşmalarına göre Ahmed aldığı borcu Ekim ayı içerisinde ödeyecekti. Fakat Ekim ayı geçmesine rağmen Ahmed Ali’ye olan borcunu ödemedi. Bunun üzerine Ali, Ahmed’den borcunu ödemesini istedi. Ahmed borcunu ödemeği halde ‘’vallahi ben bu parayı sana ödedim’’ dedi. Ali de çaresiz alacağından vazgeçti.
-Paragrafa göre Ahmed’in yemin türü hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gamus yemini
Soru Açıklaması
logo

11.
“Yemame Savaşı’nda ashabın öldürülmesinin ardından Hz. Ebu Bekir (r.a.) beni çağırttı. Yanına vardım, Hz. Ömer de (r.a.) oradaydı. Hz. Ebu Bekir bana dedi ki: Hz. Ömer gelip bana, ‘Yemame’de Kur’an hafızları çok zayiat verdi. Bu gibi durumlarda hafızların ölmesiyle Kur’an’ın birçoğunun zayi olmasından endişe ederim. Bana kalırsa Kur’an’ın bir araya getirilmesi için bir emir çıkarman gerekir.’ dedi. Ben de Hz. Ömer’e şöyle cevap verdim: ‘Resûlullah’ın yapmadığı bir işi nasıl yapabilirim?’ Hz. Ömer, ‘Vallahi, bu hayırlı bir teşebbüstür.’ dedi. Sonra bu iş üzerinde o kadar durdu ki bana söyleye söyleye sonunda Allah (c.c.), kalbimi bu işe ikna etti, ben de onun görüşünü benimsedim. Bu sözlerden sonra Hz. Ebu Bekir, bana, ‘Sen akıllı ve güvenilir bir gençsin. Resûlullah’a gelen vahyi yazıyordun. Kur’an’ı araştır ve onu bir araya topla!’ dedi. Bunun üzerine ben, ‘Ebu Bekir (r.a) bana dağlardan birini taşıma vazifesi verse bu teklif ettiği işten daha ağır gelmezdi.’ diye düşündüm. Bunun üzerine ben de Kur’an’ın peşine düşüp gereği gibi araştırdım ve onu yazılı bulunduğu hurma dallarından, ince taş levhalardan ve hafızların ezberlerinden topladım.”(Buhârî, Fedâilü’l Kur’ân, s. 3)
-Paragrafta Hz.EbuBekr ve Hz.Ömer’le aralarında yukarıdaki konuşmalar geçen ve Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer ve Hz.Osman döneminde Kur’an’ın toplanması ve çoğaltılmasında komisyon başkanlığı yapan sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Zeyd b. Sabit
Soru Açıklaması
12.
“Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi güzel çıkar; kötü olan bitkiden ise faydasız bir bitkiden başka bir şey çıkmaz...”( A’râf suresi, 58. ayet.)
-Yukarıdaki ayet tefsir usülü açısından hangi başlıkta incelenir?
Doğru Cevap: "D" Meseller
Soru Açıklaması
13.
“Hafif veya gizli bir sesle harekeyi belirtmeye ………..denir. Bu ancak ……….ile olur ve …….. ile yapılır.”
-Bu cümledeki boşluğa uygun olan seçeneği bulunuz?
Doğru Cevap: "C" Revm- kasr- esre ve ötre
Soru Açıklaması
14.
Siyer kavramı; hâl, tutum, davranış, âdet, bir kimsenin ahlakı ve hayat hikâyesi gibi anlamlara gelen sîret kelimesinin çoğuludur. Siyer ise Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatını ve şahsiyetini, ahlak ve şemailini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askerî mücadelelerini konu alan ilim dalıdır. Bu alanda yazılan eserlere “Siyer-i Nebi”, “es-Siretü’n-Nebeviyye” veya kısaca “Siyer” adı verilir.
-Siyer kitaplarına günümüzde bilinen şeklini veren ilk tarihçi kimdir?
Doğru Cevap: "D" İbn İshak
Soru Açıklaması
15.
Hz. Peygamber, Hudeybiye sonrasında iki tarafın saldırmazlık anlaşmasından yararlanarak İslam davetini Hicaz dışına yaymak gayesiyle çeşitli hükümdar ve devlet başkanlarına İslam’a davet mektupları göndermiştir. Bu davete bazı devlet başkanları olumlu, bazıları sert, bazıları ise kabul etmemekle birlikte elçiye olumsuz davranmamışlardır.
-Hz. Peygamber’in Hâtib b. Ebî Beltea eliyle gönderdiği davet mektubu sonucunda Müslüman olmayan, ancak gelen elçiye iyi davranan ve Rasûlullah’a hediye olarak son çocuğu İbrahim’in annesi Mâriye’yi gönderen devlet reisi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Mısır hâkimi Mukavkıs
Soru Açıklaması
16.
Kuran’ı-Kerim’de “Sâatü’l-‘usre” ‘’ceyşü’lusre” ‘’Gazvetü’l-usre‘’ tabirleriyle hangi savaş kastedil-mektedir?
Doğru Cevap: "D" Tebuk
Soru Açıklaması
17.
Hz.Peygamber’e “Artık yakınlarından başlayarak davetini açıkça yap!”( Şuâra suresi, 214.ayet.) ayeti nazil olunca akrabalarını toplayıp onlara tebliğde bulundu. Bunu duyan amcası Abdüluzzâ her zamanki gibi öfkeli bir şekilde öne atıldı ve “Kahrolasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?” diye bağırdı. Öfkesinden yüzü kıpkırmızı idi, âdeta yüzünden alev fışkırıyordu. Abdülüzza ve karısı Ümmü Cemil bugünden sonra da Hz.Peygamber’e eziyetlerini sürdürdüler.
-Bunun üzerine Kur’an-ı Kerim’in hangi süresi nazil olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Tebbet
Soru Açıklaması
18.
Kur’an-ı Kerim’i baştan sona tefsir eden ilk yazılı kitap olan ‘’Kitabu’t-Tefsiri’l-Kebir’’in yazarı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Mukâtil b. Süleyman
Soru Açıklaması
19.
Sözlükte mesâlih-i mürsele, herhangi bir kayda bağlanmayan maslahatlar anlamına gelmektedir. Terim olarak mesâlih-i mürsele, insanlara bir yarar sağlayan veya onlardan bir zararı uzaklaştıran ancak geçerli olup olmadığına dair delil bulunmayan maslahatlardır.
-Aşağıdakilerden hangisi ıstıslah’la ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Ali amca kumar oynatılacağı gerekçesiyle dükkanını kiraya vermedi.
Soru Açıklaması
20.
Sözlükte kurban kelimesi; yaklaşmak, Allah'a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. Fıkıh ıstılahındaki anlamı ise Yüce Allah’ın rızasını kazanmak ve ona olan bağlılığımızı ifade etmek üzere Kurban Bayramı günlerinde ibadet niyeti ile belirli hayvanları keserek yapılan ibadettir. Allah'a (c.c.) yaklaşmak için kesilen farklı kurbanlar vardır. Bunların kesilme sebebi, hükümleri ve etlerinin kesen tarafından yenilip yenilmemesi yönüyle bir takım farklı hükümleri vardır.
I. Kurban Bayramı günlerinde kesilen kurbana denir.
II. Şartlarını taşıyan kişi için bu kurbanı kesmek vaciptir.
III. Kesen kişi ve yakınları bu kurbanın etini yiyebilir.
-Yukarıda maddeler halinde verilen bilgiler hangisini tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Udhiyye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.