logo

1.
Peygamber Efendimizin sav. Kur'an'ı tefsir eden ilk müfessiridir. Peygamber Efendimizin sav. Kur'an'ı açıklama şekilleri aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" vücuh ve nezair
Soru Açıklaması
2.

“” Kendisinden ne kastedildiği Anlaşılmayacak kadar kapalı olan ayet demektir. Bu şekilde olan ayetlerin Bir kısmını Allah bir kısmını Peygamber Efendimiz açıklamıştır.. Örnek vermek gerekirse :“” Hayır Bilakis onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini paslandırır” ayetini Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde “” kul Bir Günah işledi mi onun kalbini siyah bir noktakonulur.......... Açıklamiştir. Peygamber Efendimizin bu sekilde Kur'an'ı açıklama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Mücmelin tebyini
Soru Açıklaması
3.

İsra suresinde “” haklı olmadıkça cana kıymayın”” ayetini Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde haklılık payını “” adamöldürürmesi ”” evliyken zina yapası””dinden dönmesi”” şeklinde açıklanmıştır. Peygamber Efendimiz'in bu şekilde kuran-ıaçıklama metodu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mücmelin tebyini
Soru Açıklaması
4.

“”Herhangi bir lafzın göre ile kayıt altına alınması. bir başka kelime ya da Niteleme ile belirginleştirilmesi demektir “”Bu nedenle belirgin hale getirilir Örnek vermek gerekirse “”artık Kur'an'da kolayınıza geleni okuyun”” ayetini Peygamber Efendimiz hadiste “” fatihasız namaz olmaz”” diyerek Namazda farz olan kıraatın Fatiha suresi olduğunu belirtmiştir.Peygamber Efendimizin sav kuranı açıklama şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mutlakın takyidi
Soru Açıklaması
5.
“İçinizde de oraya yan( cehenneme) girmeyecek hiç kimse yoktur””( Meryem) “Allah inanan ve iyi işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır””çelişki gibi gorunen bu iki ayeti Hz Peygamber sav. Hadis-i şerifinde “”ne Günahkar ne de günahsız cehenneme girmeyen hiç kimse kalmayacak ancak Cehennem Hz İbrahime olduğu gibi serin ve Selamet olacak, Hatta
cehennem ateşi Onların serinliğin den dolayı feryat edecek sonra, Yüce Allah mutlak iyileri kurtaracak Zalimler ise dizisi çökmüş olarak cehennemde kalacaktır” Hadis-i Şerifi ile açıklamasını yapmıştır.

Peygamber Efendimizin bahsettiğimiz bu Kur'an'ı açıklama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "E" Müşkilin tavzihi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi tabiin dönemi tefsirinin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Tefsirde İsrailiyata yer vermemişlerdir
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi “” sahabe dönemi”” Tefsirine ait değildir?
Doğru Cevap: "E" bu dönemde tefsir tedvin edilmiştir
Soru Açıklaması
8.

Sözlükt: birini su kaynağına götürmek ve su içirmek anlamlarına gelir,, terim manası ise : Kur’an’ı Kur’an, Kur’an Hz Peygamberin sünneti ve selefin açıklaması ile Tefsir etmek anlamına gelen “” rivayet tefsiri ne”” ayrıca “”mesur”” veya “nakli” tefsirde denir..
Buna Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsirinin zaaf noktalarından olamaz?

Doğru Cevap: "D" Tabiiün kavillerine yer verilmesi
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi önde gelen müfessir sahabelerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Abdullah bin reveha
Soru Açıklaması
10.

“”Zikri Cüzi irade külli “”parçayı zikredip bütünü kastetmek... “” ve ikram ve Celal sahibi Rabbin yüzü(zatı) baki kalır “”” (Rahman 27) yüz kelimesi zikredilmiş ama zat kelimesi kastedilmiştir yani yüz burada cüz, zat ise küllidir.. Yüzü zükretmiş, zati bütünü kastetmiştir. bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 

Doğru Cevap: "A" Mecazı mürsel
Soru Açıklaması
logo

11.

Sözlük anlamı :birinden bir şeyi ödünç almak. terim olarak ise : benzerlik arasında ve hakiki anlamı kast edilmesine engel bir karineden dolayı kelimenin hakiki anlamının dışında kullanılmasıdır.. “”Gök ve yer onlar için ağlamadı””(Duhan 29) ayette Sema ve arz a insandan........... yapılmıştır bahsedilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İstiare
Soru Açıklaması
12.

“”Felsefedeki ateizmin Arapça karşılığıdır. İslam dinini yıkmak gayesi ile gerek Kur'an'ı inkar yeltenen ve gerekse bazı ayetler hakkında Fasit teviller de bulunarak gayelerine ulaşmak isteyenlerin yazmış oldukları tefsir lerdir. “”

Bahsedilen tefsir ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İlhadi tefsir
Soru Açıklaması
13.

“Kur'an'ın belâgat, muhteva zenginliği, ihtiva ettiği esasların insanlığa yemesi, gaybi haberler ihtiva etmesi, daima yeni kalması, Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arzusuna göre değil de Cenabı Hakk'ın takdirine göre gelmesi”” gibi konuları ele alan tefsiri yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Doğru Cevap: "C" Edebi tefsir
Soru Açıklaması
14.
قال رب إني دعوت قومي لیلا ونهارا فلم یزدهم دعاني إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم
واستغشوا ثیابهم وأصروا واستكبروا استكبارا
Nuh kıssasıyla ilgili bu ayetler aşağıdakilerden hangi amacı vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Nübüvvet
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur'an'da surelerin uzunluk ve kısalıklarına göre
aldığı isimlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Es-Sebu'l-mesani
Soru Açıklaması
16.
"Kur'an-ı Kerim'de 29 süre, hece harfleri ile başlamıştır. Bu harfler tekrarsız olarak
14 adet olup Arap alfabesindeki hece harflerinin yansıdır. Süre başlannda bulunan bu
harflerin bir kısmı bir harften, bir kısmı iki, bir kısmı üç bir kısmı dort, bir kısmı da beş
harften meydana gelmişlerdir." Süre başlanındaki bu hece harfleri Kur'an ilimlerinde
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Hurufu Mukattaa
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Mekki surelerin muhteva içerik özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Yahudi ve Hristiyanların kitaplarını tahrif etmelerinin bahsetmesi.
Soru Açıklaması
18.

l. Sözün durumuna ve gereğine göre söylenmesi ilmill. Sözü süslü söyleme yolları ilmilll. Sözün açık,uygun ve duruma göre söylenmesi
İslami ilimlerde anlam bilimi sözlerin söyleniş şekilleri karşılastırmalarından hangisi doğrudur.
Doğru Cevap: "D" Meânî-Bedî-Belâgat
Soru Açıklaması
19.
Meânî ilminde,"bir maksadın ifadesini saglayan kelimelerin azlıği ve çokluğu ile cümlenin uzunluğu şey edilir". Buna göre (manası az lafzı çok olan)a ne denir.
Doğru Cevap: "B" İtnâb
Soru Açıklaması
20.
Peygamberinize olan sevgisi bağlılığı ve samimi hizmetleri sebebiyle onun takdirini kazanmış ve "Allah'ım ona kitabı öğret ve dinde muteahhıs kıl."tarzındaki duâsına nail olan sahâbi efendimiz kimdir.
Doğru Cevap: "A" Abdullah b.Abbas
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.