logo

1.
İman için hem kabin tasdikinin hem de ikrarın birlikte olması gerektiğini söyleyen âlimler vardır.
Birini diğerine feda etmemenin lüzumu üzerinde duran bu bilginler genelde Hanefî âlimlerdir.
Hanefi âlimlerin İman etmede kalp ile tasdikin yanında dil ile ikrarı yani dışa vurumuda
istemelerinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" İslami hükümlerin kişide uygulanabilmesi için dil ile ikrar gerektiğinden
Soru Açıklaması
2.
Âlimlerin çoğunluğu İmanda artma ve eksilme hususuna temkinli yaklaşarak Hz. Peygamber
döneminde inanılacak hususlarda artma ve eksilmenin olabileceğini kabul ederler. Ancak ondan sonra
inanılması gereken inanç esasları artmaz ve eksilmez olduğunu kabul ederler.

-İmanın Hz.Peygamber devrinden sonra artıp eksilmeyeceğini savunan âlimlerin gerekçesi
aşağıdakilerden olabilir?
Doğru Cevap: "B" İmanda şüphe ve tereddüte yer olmamasından
Soru Açıklaması
3.
Fizik, kimya ve astronomi gibi pozitif bilimlerle meşgul olan bilginler, madde üzerinde yaptıkları
incelemeler sonucunda tabiatın sonradan yaratıldığı/Hudus olduğu kanaatine varmışlardır.
Bu bilginler yukarıdaki önermeden hareketle tabiat ile ilgili olarak aşağıdaki hangi sonuca
ulaşmışlardır?
Doğru Cevap: "D" Tabiatın düzeni bir gün bozulacaktır.
Soru Açıklaması
4.
Allah ve Resulü tarafından yapılması istenen, niyete bağlı olarak yaratana karşı saygı ve boyun
eğmeyi ifade eden ve yapana sevap kazandıran belirli davranış biçimleridir. Fıkıh literatüründe ibadet
yaygın olarak bu özel anlamında kullanılmaktadır. Buna göre ibadet, dinî içerikli belli ve düzenli
yapılan davranış biçimleridir. Bunlara sistematik ve şekle bağlı ibadetlerde denir.

Fıkıhta bireyin yapması gereken niyete bağlı ibadetler için kullanılan terim aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "E" İbadet-i Mersüme
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber bir hadislerinde temizlikle fıtrat arasında ilişki kurmuş ve şöyle buyurmuştur: “Sünnet
olmak, etek tıraşı olmak, tırnak kesmek, koltuk altı kıllarını temizlemek, bıyıkları kısaltmak, sakalları
uzatmak, misvak kullanmak, burna su çekmek, parmak boğumlarını yıkamak ve su ile tahâretlenmek
fıtrattandır”
Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki hadiste geçen fıtrat kelimesinin içerdiği manalardan biri olamaz?
Doğru Cevap: "E" İnsanın doğmadan önce temizliği öğrendiği
Soru Açıklaması
6.
İşareti ص harfidir. Okuyucunun nefesinin yetişmediği yerde zarurete binaen müsaade edilen vakıftır.
Zaruret olmadıkça kullanıl-mamalıdır. Durulduğu taktirde öncesinden almanın uygun olacağı
söylense de daha sonra gelen cümlenin anlamının anlaşılması dolayısıyla geriden almaya gerek yoktur.
Bu vakfa aşağıdaki isimlerden hangisi verilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Vakf-ı murahhas
Soru Açıklaması
7.
“Size ne oluyor ki Allah'a gereken saygıyı göstermiyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Allah’ın yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yarattığını görmüyor musunuz? Onların içinde ayı bir nur ve güneşi de bir kandil yaptı. Allah sizi yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı). Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıka-racaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz." (Nûh 71/13-20)

Bu ayetten hareketle Nuh peygamber kavmini aşağıdakilerden delillerden hangisi ile ikna etmeyi amaçlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Akli deliller kullanarak,
Soru Açıklaması
8.
Hz.Peygamber açık davet döneminin başlamasıyla ilk once yakın akrabalarını uyarmak-la işe başladı. Akrabalarına bir ziyafet vererek onları İslâm’a davet etmek istedi. Hz. Peygamber, akrabalarından beklediği desteği göremeyince Kureyş kabilesinin diğer mensuplarına yöneldi. Kureyşlileri İslâm’a davet etmek amacıyla Safa tepesine çıkarak burada bir konuşma yaptı.

Hz.Peygamber’in bu konuşmasının sonunda “Helak olasıca! Bizi bunun için mi topladın?” diye tepki gösteren Mekke’li şahıs kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ebu Cehil
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Müslümanlar açısından Medine’ye Hicret’in kazanımları arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Yahudilerle Medine sözleşmesinin imzalanması
Soru Açıklaması
10.
Hz. Peygamber Haris b. Umeyr el-Ezdî’yi bir mektupla Bizans’a bağlı Busrâ valisine göndermişti. Elçi Mûte’ye varınca Bizans’ın bir diğer valisi Şurahbil b. Amr el-Gassânî tarafından yakalanmış ve öldürülmüştür. Hâris Hz. Peygamber’in öldürülen tek elçisi-dir. Bu olay Rasûlullah’ı son derece üzmüştür.Hz.Peygamber Hâris b. Umeyr’in, diğer yandan Zâtu Atlah’ta öldürülen Müslümanların maruz kaldığı hukuk ihlâline karşılık ver-mek için bu savaşı tertiplemiştir.

-Yukarıdaki sebeplerle tertiplenen gazvenin adı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
Doğru Cevap: "B" Mute
Soru Açıklaması
logo

11.
“Ey Allah’ın Elçisi! Komşumun benim üzerimdeki hakları nelerdir?” şeklinde bir soru soran sahabîye, (Kandehlevî, 1979, III, 1085) Hz. Peygamber’in verdiği cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Arkadaşına karşı mütebessim olursun.
Soru Açıklaması
12.
Hz.Musa Allah’ın buyruğuna uyarak, şeriat hükümlerini öğrenmek ve Tevrat levhalarını almak için
Tur dağına gitmiş ve burada 40 gün kalmıştır. Yerine kardeşi Harun’u vekil bırakmış fakat geri döndüğünde Harun’un muhalefetine rağmen İsrailoğulları altından yapılmış bir buzağıya tapmaya başlamıştır.

Altından buzağı yapıp İsrailoğullarının bu buzağıya tapmasına vesile olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Samiri
Soru Açıklaması
13.
Usûl metod, yöntem, kâide, asıllar ve kökler gibi anlamlara gelmektedir. Usûl-i fıkıh ise, özel bir ilmin
adı olup, müçtehidin dinî amelî hükümleri tafsîlî delillerden çıkarabilmesine yarayan kuralların
tümünü ifade eder. Türkçe'de buna fıkıh usulü, İslâm hukuk metodolojisi de denilmektedir. Fıkıh usulü
ilmi, Hicrî ikinci asrın sonlarında ortaya çıkmış olup, delillerden hüküm çıkarma metodunu, delillerin
hüccet olma bakımından derece ve durumlarını inceler. Delilleri tertib edip, kimlerin şer'î hükümlere
muhatap olduğunu, kimlerin hüküm çıkarma ehliyetine sahip olduğunu açıklar. Kısaca fakihin doğru
yoldan sapmaması için hüküm çıkarırken bağlı kalması gereken metodla ilgili bütün hususlar fıkıh usulünün konusuna dahildir.

 

Aşağıdakilerden Hangisi Usul-Ü Fıkhın konuları arasında yer Almaz?
Doğru Cevap: "E" Kur’an’ın mahluk olup olmadığının ortaya konması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki alimlerden hangisi ‘’hakkında nas bulunmayan hiç bir hususun bulunmadığını, bulunsa bile illet birliği varsayımına binaen hüküm vermenin delilsiz bir hüküm olacağını, ayrıca ilahi hükümlerde illet aramanın doğru olmayacağını’’ savunarak kıyası reddetmektedir?
Doğru Cevap: "A" İbn Hazm
Soru Açıklaması
15.
Mutezileye göre Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur. Allah’ın bir ve kadîm olması, O’nun en özel sıfatlarıdır. Eğer Allah’ın kadîm oluşu dışında O’na çeşitli sıfatlar isnad edilirse Allah’tan başka birçok kadîm varlığın mevcudiyeti kabul edilmiş olur yani kadîm varlıkların çokluğu ortaya çıkar ki bu durum, Allah’ın birliği gerçeğine aykırıdır.

-Yukarıda altı çizili sözü karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "E" Teaddüd-i kudema
Soru Açıklaması
16.
Emeviler’in Yıkılış Sebepleri arasında;
I. Şii ve Harici isyanları,
II. Abdullah b. Zübeyr' in, İbnü' I Eş'as'ın ve Yezid b. Mühelleb'in isyanları,
III. Yemenli ve Mudari kabileler arasındaki mücadeleler ve bu yüzden çıkan iç savaşların devleti
önemli ölçüde yıpratması,
IV. Fey gelirlerini eşit bir şekilde dağıtması,

Seçeneklerinden hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" I , II , III
Soru Açıklaması
17.
Dürzîlere’e göre insanların ruhları bir defada ve sınırlı olarak yaratılmıştır. Bu sebeple sayıları
artmaz ve eksilmez. İnsan ölünce ruhu derhal başka bir cesede girerek yeniden doğar. Ölüm, ruhun bir
çeşit gömlek değiştirmesidir.

-Dürzîler insan ruhunun bitkilere ve hayvanlara geçtiğini reddeder, bu yüzden de tenasüh
yerine aşağıdaki hangi kavramı kullanırlar?
Doğru Cevap: "E" Takammüs
Soru Açıklaması
18.
Hristiyanlar’ca Ortaçağ boyunca yürütülen misyonerlik faaliyetlerinde gösterilen başarıda üç
temel etkenden;
I.İmparatorlukların ve siyasal iktidarların sağladığı destek
II.Misyon bölgelerinde geliştirilen Manastır yaşantısı
III.Şehitlik anlayışı

-Hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" I II ve III
Soru Açıklaması
19.
Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.(Tövbe .5)

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayete göre müşriklerin tövbesinin kabul edilme şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İcmali iman
Soru Açıklaması
20.
Kast sisteminin olduğu,insan hayatının dört evreye ayrıldığı,erkek bir evlada sahip olmanın önemli olduğu,cenazelerin odun ateşinde yakıldığı ,uygulamaların aşağıdaki dinlerden hangisinde olduğu rahatlıkla söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Hinduizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DİYANET SINAVLARI (DHBT , MBSTS) İLE İLGİLİ SORULARINIZI –  WHATSAPP  -HATTIMIZA YAZARAK SORABİLİRSİNİZ.

-0544 529 8559-

 

TELEGRAM GRUBU KATILIM LİNKİMİZ : https://t.me/joinchat/Vv-6p6Ar3da659Nq