logo

1.
"Muhacirler, çarşıda ticaretle, ensariler, bağ ve bahçelerinde ziraatle uğraşırlarken, (ben), karın tokluğuna Hazreti Peygambere hizmet ediyor ve hadis topluyordum; başkalarının bilmediği şeylere şahid oluyordum" sözünün sahibi ve Hz. Peygamber’den en çok hadis rivayet eden sahabi şağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ebu Hureyre
Soru Açıklaması
2.
Sözlükte “istemek” anlamına gelen revm Kur’ân-ı Kerîm tilâvetinde kelime sonlarında icra edilen vakıf türlerinden birini ifade eder. Revmin “harekeyi hafif bir sesle belli etmek; harekedeki sesi zayıflatmak” gibi tarifleri yapılmıştır. Kıraat âlimleri, revmin uygulanması sırasında harekenin üçte bir sesle belli edilmesi gerektiği kanaatindedir. Revmin iki özelliğinden biri revm uygulanan harekenin hafif bir sesle belli edilmesi, diğeri revmin kelime sonunda yapılması ve vakıf haline mahsus olmasıdır.

Ravm hangi harekelerde yapılır?

 
Doğru Cevap: "D" Esre veya ötre
Soru Açıklaması
3.
Ayetlerin sonlarına, manayı göz önüne alarak “secâvend” denilen işaretleri koyan âlim kimdir?
Doğru Cevap: "A" Muhammed b. Tayfur
Soru Açıklaması
4.
Allah’ın varlığını ispat etmek için İslam bilginleri tarafından ortaya konulan ve “Varlığı ve yokluğu eşit bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır” şeklinde tanımlanan delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmkân
Soru Açıklaması
5.
Kelam ilmi, İslam inançlarının, diğer din ve düşünce ekollerine karşı savunulmasını hedefler. Bu amaç, tarihsel süreçte değişmemiştir; ancak bu savunmanın hangi temeller üzerinde yapılacağı konusunda bir farklılaşma yaşanmıştır. İlk dönemde bu savunma Kur’an üzerinden yapılırken, sonraki dönemde mantık ve felsefe üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Kelam ilmindeki bu farklılaşmanın öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gazali
Soru Açıklaması
6.
Abdestin farzlarının ayette sayılan sıraya uygun yapılması anlamına gelen “tertîb”in farz olduğu mezhepler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Şâfiî ve Hanbelîler
Soru Açıklaması
7.
Sözlükte “çağrıda bulunana cevap vermek, bir davete icabet etmek” anlamındaki telbiye fıkıh terimi olarak hac veya umre niyetiyle ihrama giren kimsenin aşağıdaki sözleri söylemesini ifade eder: “Lebbeyk Allāhümme lebbeyk lebbeyk lâ şerîke leke lebbeyk inne’lhamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülk lâ şerîke lek” (Rabbim! Davetine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Rabbim! Senin davetine icabet boynumun borcudur. Senin eşin ve ortağın yoktur. Rabbim! Bütün varlığımla sana yöneldim; hamd senin, nimet senin, mülk senindir. Senin eşin ve ortağın yoktur).

Telbiye hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
Doğru Cevap: "C" Eyyam-ı nahrın ikinci günü söylemeye son verilir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi devamlı evlenme engeli bulunanlardan biri değildir?

 
Doğru Cevap: "B" Üç kere boşanan eş
Soru Açıklaması
9.
Kişi başlangıçta sadece vücûb ehliyetine ve bunun sağladığı birtakım haklara sahipken şâri‘ veya hukuk düzeni, aklî ve bedenî gelişimine paralel olarak kişiye giderek hakları bizzat kullanma yahut bizzat kendi işlemiyle borç altına girme yönünde ilâve haklar tanır ve ehliyetin kapsamını genişletir. Kişinin hayatının hangi devresinde ve hangi durumda ne tür hak ve ehliyete sahip olacağını konu alan bu düzenlemeler, esasen hem ilgili şahısların haklarını korumaya hem de hukukî hayatta güven ve istikrarı sağlamaya yöneliktir. Vücûb ehliyetine ilâve olarak kişiye tanınmaya başlanan bu ehliyet literatürde “edâ ehliyeti” başlığı altında incelenir.

Edâ ehliyetinin tamamlanmasını sağlayan aşamalar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

 
Doğru Cevap: "B" Temyiz-Büluğ-Rüşd
Soru Açıklaması
10.
slâm ordusu ile kâfirler arasında meydana gelen cihad harekatı esnasında elde edilen ganimet mallardan veya yerin altından çıkarılan define ve madenlerden alınıp hak sahiplerine verilmek üzere beytu’l-mâle konan beşte bir miktar anlamında bir İslâm hukuku terimi.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanımın karşılığıdır?
Doğru Cevap: "C" Humus
Soru Açıklaması
logo

11.
İçtihat,sözlükte “çaba göstermek, bütün gücünü kullanmak, ısrarlı olmak, zahmet çekmek” anlamındaki cehd kökünden türeyen ictihâd “bir konuda elden gelen çabayı sarfetmek, bir şeyi elde edebilmek için olanca gücü harcamak” demektir. Istılahta ise, Nassın lafız ve mânasından hareketle, nassın bulunmadığında da çeşitli istinbat metotları kullanılarak şer‘î hüküm hakkında zannî bilgiye ulaşma çabasının genel adıdır.İçtihat ehliyetine sahip kişiye de müçtehid denir.

Aşağıdakilerden hangisi içtihad ehliyetine sahip olabilmek için aranan şartlar arasında gösterilemez?

 
Doğru Cevap: "A" Kur’an’ın tamamını ezbere bilmek
Soru Açıklaması
12.
İradî fiilleri gerçekleştirmeyi sağlayan yetenek ve güç anlamında bir terimdir.Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için genel olarak bütün yükümlülüklerde öngörülen Müslüman olmak, aklı ve buluğ şartı yanında, ayrıca hac yapmaya bedeni ve malî imkanların yeterli olması şartı da vardır.

Bu ilave şartlar hac literatüründe güç yetirebilme anlamında hangi kavramla ifade edilir?

 
Doğru Cevap: "A" İstitaat
Soru Açıklaması
13.
Sözlükte "artmak, çoğalmak, gelişmek" anlamlarına gelen nemâ, dinî bir kavram olarak, bir malın zekata tabi olabilmesi için aranan şartlardan biridir.Günümüz iktisadî anlayışına göre malın sahibine kazanç ve fayda sağlar durumda olması veya kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip olmasıdır.

 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanımın muhatabıdır?

 
Doğru Cevap: "B" Nema
Soru Açıklaması
14.
Muallak, senedinin müellif tarafındaki kısmından bir veya daha çok râvisi zikredilmeyen hadis anlamında terimdir. Hadisin senedinin baş tarafından (müellifin bulunduğu kısımdan) bir veya arka arkaya birkaç râvisinin yahut bütün râvilerinin zikredilmediği, Gale Rasülüllahi s.a.v. diye doğrudan Hz. Peygamber’e veya bir sahâbî yahut bir tâbiîye isnat edilen hadis demektir.

Hadisi yukarıda anlatılan şekilde rivayet etmeye hadis ilminde ne ad verilir?

 
Doğru Cevap: "A" Ta‘lîk
Soru Açıklaması
15.
Bir hadisin bilinen bir kelimesinden hareketle Buhârî ve Müslim’in el-Câmiu’s-sahihleri,Ebû Dâvûd , Tirmizî , Nesâî , İbn Mâce ve Dârimî’nin es-Sünen’leri, Mâlik’in el-Muvatta’sında ve Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde geçtiği yeri (Kahire 1313) tesbit etmek amacıyla 1916 yılında Arent Jean Wensinck, Theodorus Willem Juynboll ve Josef Horovitz’in önderliğinde on beşi aşkın akademiyle enstitünün ilmî ve malî desteği, beşi müslüman, diğerleri şarkiyatçı altmış dört kişinin katkısıyla başlayan çalışma 1987’de tamamlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımlanan eserin adıdır?

 
Doğru Cevap: "D" el-Mu’cemu’l-Müfehres
Soru Açıklaması
16.
Hz. Peygamber Bi’r-i Maune faciasından dönerken kendininin eman verdiği iki kişiyi öldüren Amr b. Umeyye’nin öldürdüğü kişilerin diyetine Nadiroğullarınında katılması gerektiğinden onların mahallesine gitmişti.

Burada bir duvarın dibinde oturduğu sırada yukarıdan taş yuvarlamak suretiyle Hz. Peygamber’e suikast tertibini hazırlayan Yahudi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
Doğru Cevap: "A" Huyey b.Ahtab
Soru Açıklaması
17.
İslâm ordusu bu kuşatmada mancınık kullanarak surlara taş yağdırdı. Müslümanlar kaleye yaklaşabilmek için tahtadan veya deriden yapılan bir araç olan debbâbe kullandılar. Peygamberimiz kuşatmanın üzerinden on beş gün geçtikten sonra Nevfel b. Muaviye ed-Dîlî ile istişâre etti. Nevfel b. Muaviye, Tilki inine girmiştir. Şayet beklersen yakalarsın, kuşatmayı kaldırırsan sana bir zararı dokunmaz” şeklinde görüş beyan etti.Peygamberimiz kuşatmayı kaldırarak Huneyn ganimetlerinin toplandığı Ci’râne’ye hareket etti.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir ?

 
Doğru Cevap: "D" Taif
Soru Açıklaması
18.
Ehl-i Sünnet’e kıyasla İmamiyye’nin Ahiret hayatı(mead) konusunda bazı farklılıklar vardır. Mesela kabirde onlara göre, “Rabbin kim? Peygamber’in kim?” diye sorulduktan sonra, “İmamın kim?” diye de sorulacaktır. “İmamım Ali’dir” diyenler kurtulacaktır. Onlara göre, cennet ile cehennem arasında bir sûr olarak tarif edilen A’râf’daki “her iki tarafı da simalarından tanıyan adam-lar”ayetinde Yine ancak imamları tanıyanların sırât üzerinden geçişine izin verilecektir. Ahirette ümmetlerin hesaplarını da imamlar görecektir.

İmamiyye’ye göre ahirette kurtulabilmek için aşağıdakilerden hangisini ezberlemenin farz olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber ve on iki imam
Soru Açıklaması
19.
"Hani kafirler seni tutuklamak, öldürmek yahut sürgün etmek için sana karşı tuzak kuruyorlardı. Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı. Çünkü Allah bütün o tuzak kuranların üstündedir.” Mekkeli müşriklerin Peygamber (as) İle ilgili Daru’n-Nedve’de yaptıkları toplantıyı anlatan bu ayet hangi surede geçmektedir?
Doğru Cevap: "C" Enfal
Soru Açıklaması
20.
İslam öncesi Arap toplumunda sosyal yapının en önemli unsuru kabile idi. Kabile, kan ve soy bakımından akraba olanların meydana getirdikleri topluluklara verilen isimdi. Siyasi birlikten yoksun olan Araplar için kabile bir nevi korunak görevi sağlamaktaydı. Kabile asabiyeti sayesinde insanlar can ve mal güvenliklerini sağlamaktaydı. Genelde kan ve soy birliği ile bir arada olan kabileye başka bir kabile üyesi de anlaşmalı olarak dahil olabilmekteydi.

İslam öncesi Arap toplumunda herhangi bir nedenden dolayı bir kişinin kendi kabilesinden ayrılarak başka kabileye geçmesi işlemi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmekteydi?
Doğru Cevap: "A" Hılf
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DİYANET SINAVLARI (DHBT , MBSTS) İLE İLGİLİ SORULARINIZI –  WHATSAPP  -HATTIMIZA YAZARAK SORABİLİRSİNİZ.

-0544 529 8559-