logo

1.
Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline! O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır. (Humeze1-3)

Yukarıdaki ayetlerdeki davranışları sergileyip surenin nuzulüne sebep olan müşrik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahnes b. Şureyk
Soru Açıklaması
2.
Burçlarla dolu göğe andolsun, Va'dedilmiş güne (kıyamete) andolsun, Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü'minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü'minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. (Buruc 1-5)

İslâmiyet’ten önceki bir devirde müminleri dinlerinden döndürmek için ateş dolu hendeklere atarak işkence eden kimseleri ifade eder.

- Altı çizili ayet ve devamındaki terim aşağıdakilerden hangisini açıklamak için
yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ashabü’l uhdud
Soru Açıklaması
3.
-Regis Blachere, Kur’ân hakkında “Hatta Arapça bilmeyen bir Avrupalı bazı sûrelerin okunmasından etkilenmektedir. Hz. Muhammed’in kinle körelmemiş çağdaşlarının Kur’ân’dan nasıl etkilenmiş olduklarını varın siz hesap edin” sözünü Kur’ân’ın hangi yönü için söylemiştir?
Doğru Cevap: "A" Üslup
Soru Açıklaması
4.
İnsan (kaderde) cennetlik olduğu halde cehennemliklerin fiillerini yapar, cehennemlik olduğu halde cennetliklerin fiillerini yapar, ancak fiiller akıbetlere göre değerlendirilir (yani kâfirken müslüman, müslümanken kâfir olabilir), insanların fiilleri kadere ve kazâya göre gerçekleşir. Hz.Adem’in günah işlemesi de hakkında önceden yazılan kadere göredir (Buhârî, “Kader” 5,11; Müslim, “Kader” 10, 12,14). 13-

Bu hadisteki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
Doğru Cevap: "C" Kaderin iman etmeye engel olabileceği
Soru Açıklaması
5.
Hıristiyanlar Kitâb-ı Mukaddes’i oluşturan yazıların tamamının ilham edilmiş Tanrı kelâmı olduğuna inanmışlardır. Onlara göre kutsal kitap, Kutsal Ruh tarafından ilham edilmiştir.

Hıristiyanları yukarıdaki bu görüşe iten sebep aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "C" Hz.İsa’ya vahyedilen yeni bir kitabın bulunmaması
Soru Açıklaması
6.
Din, insanları dara sokmak, eziyet etmek ve hayatlarını çekilmez hale getirmek için değil, rahmet olmak içindir. İbadetlerin amacı da zorluk ve sıkıntı getirmek değil, insanları maddeten ve manen temizlemek ve arındırmaktır.Namaz, oruç, hac gibi ibadetlerde hastalara ve yolculara getirilen kolaylıklar bu ilkeye dayanmaktadır.

-Yukarıda tanımı yapılan fıkıh ilkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Nefyü’l-Harac
Soru Açıklaması
7.
Bir kişi ben namazda,fatiha süresini okurum,tadil-i erkana riayet ederim,tahıyyat okuyacak kadar teşehhüdde bulunurum,namazın sonunda sağ tarafıma yani birinci selamı vererek namazdan çıkarım, çünkü bunlar benim mezbebime göre farzdır diyorsa;

-Bu kişinin aşağıdaki mezheplerden hangisine ait filleri yaptığı söylenebilir? 
Doğru Cevap: "B" Maliki
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yolcuya (seferi) tanınan ruhsatlardan biri değildir?

 
Doğru Cevap: "C" Sünnet namazlarının düşmesi
Soru Açıklaması
9.
Kişinin üzerine farz olan Orucu tutmamayı ve ertelemeyi mubah kılan mazeretler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Kadının kocasının izin vermemesi.
Soru Açıklaması
10.
“Mükellefin elinde bulunan zekât konusu malın havelân-ı havl (yıllanma) hesabı başladıktan sonra, meşru mülkiyet yollarından biriyle öbür mallara katılan her çeşit mal, artış ve gelirdir.”

-Şeklinde tarif edilen zekat terimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "E" Mâl-ı müstefâd
Soru Açıklaması
logo

11.
İslam dinindeki ritüellerden biri de kurban kesmektir.Kurban ibadet amacıyla kesildiği için kurban etinin ve diğer parçalarınında usülüne uygun değerlendirilmesi gerekmektedir.

-Kurbanın eti ve diğer parçalarının kullanımı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
Doğru Cevap: "C" Kurban sahibinin kurbanın deri gibi parçalarını evinde kullanması caiz değildir.
Soru Açıklaması
12.
Ali’nin boş bir arazisi vardır,Ahmed’e şöyle bir teklif yapar;Ahmed sen benim bu boş bu arazime ağaç dik yetiştir bu ağaçlardan çıkan mahsulatı seninle paylaşalım.

-Bu kişi yukarıdaki teklifi Ahmed’e aşağıdaki ortaklık türlerinden hangisine göre yapmış olabilir?
Doğru Cevap: "D" Muğarese
Soru Açıklaması
13.
Cibrîl hadisi diye bilinen hadisin sonunda Peygamber efendimize, “Kıyamet ne zaman kopacak?” diye sorulduğunda onu bilmediğini ifade etmiş, alâmet olarak bazı hususları zikretmiştir.(Müslim, “Îmân”, 1, 5, 7).

-Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biri değildir?

 
Doğru Cevap: "E" Zekât verecek fakirin bulunamaması
Soru Açıklaması
14.
Hadislerin konularına bakılmaksızın onları rivayet eden sahabi yada sahabiden sonraki ravinin adı altında bir araya getirilen eser türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müsned
Soru Açıklaması
15.
Kur’ân-ı Kerim’de “Hatırla ki, İbrahim şöyle demişti: Rabbim! Bu şehri emniyetli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Ey Rabbimiz! Soyumdan bazılarını ekilebilir toprağı olmayan bir vadiye, senin kutsal evinin yakınına yerleştirdim, ki ey Rabbimiz, namazı dosdoğru kılsınlar. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki, bu nimetlere şükrederler” (İbrahim 14/35, 37).

-Yukarıdaki ayette Hz.İbrahim’in dua edip emniyetli olmasını istediği şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mekke
Soru Açıklaması
16.
Kendisini herşeyden önce kendi özel usulleri sayesinde vecd hali içinde ruhunun göklere yükseldiğini,yer altına indiğini ve oralarda dolaştığını hisseden bir tırans ustası olarak tarif eder.Kam adında din adamları vardır. Kamların toplumda özel kıyafetleri vardır.(cübbe,külah,davul,maske) Davulun bu inanışın ayinlerinde ayrı bir yeri vardır.

-Eski türk dinlerinden biri olan bu inanç gurubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şamanizm
Soru Açıklaması
17.
-Kelime-i şehâdet olarak “Lâ ilâhe illallâh, Muhammedun Resûlullâh ve ‘Aliyyun veliyyullâh ve vasiyyu’n-Nebi (Allah’tan başka ilah yoktur; Muhammed O’nun resulüdür ve Ali Allah’ın dostu ve Nebi’nin vasîsidir)” şeklinde şahadet getiren bir kişinin hangi Şii fırka’ya bağlı olduğunu söyleyebiliriz?

 
Doğru Cevap: "C" Musta’li İsmaili’ler
Soru Açıklaması
18.
Eş'arilere göre Allah'ın insanda fiili işlemekte olduğu anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya elverişli olmayan kudrete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İstitaat
Soru Açıklaması
19.
Arapçayı resmi dil olarak ilan eden ve ilk İslâm parasını bastıran halife olarak tanınmıştır. Döneminde Abdullah b. Zubeyr’in de halifeliğini ilan etmesi sebebiyle Zubeyr’in öldürülmesine kadar iki halifeye biat edilmiştir. Bazı tarihçiler halifenin resmi göreve başlamasını Zubeyr’in öldürülmesinden itibaren başlatırlar.

-Emeviler’in yükseliş dönemini başlatan hükümdarı kimdir?

 
Doğru Cevap: "C" Abdulmelik b. Mervan
Soru Açıklaması
20.
"Kur'an Allah Tâala’ ın mushaflarda yazılan, akıllarda tutulan, dil ile okunan ve Peygambere nâzil olan kelâmıdır. Kur'an’ın lafzı mahluktur, yazısı mahluktur, okunuşu mahluktur, fakat Kur'anın kendisi mahluk değildir. Allah teala’nın Kur'anda Musa Aleyhisselam ile diğer Peygamberler hakkındaki ve Firavun ve iblis hakkındaki bütün rivayetleri, hep kendi kelâmıdır. Allahın kelâmı mahluk değildir. Fakat Musa’nın ve diğer yaratıkların kelâmı mahluktur. Kuran onların sözü değil Allahın sözüdür. "Allah Musa ile konuştu" âyetinde görüldüğü gibi, Musa Allah teala’nın kelamını işitti. Fakat Allah Mütekellim olmakla beraber Musa ile bizim bildiğimiz mahada konuşmadı. Nitekim Allah ezelde yaratıcı olmakla beraber insanları (yeniden) yaratmadı. Fakat Allah Musa ile Onun ezeli sıfatlarından birisi olan kendi kelamı ile konuştu."

-Halku’l Kur’an hakkında yukarıda görüşleri verilen alim kimdir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Hanife
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DİYANET SINAVLARI (DHBT , MBSTS) İLE İLGİLİ SORULARINIZI –  WHATSAPP  -HATTIMIZA YAZARAK SORABİLİRSİNİZ.

-0544 529 8559-

 

TELEGRAM GRUBU KATILIM LİNKİMİZ : https://t.me/joinchat/Vv-6p6Ar3da659Nq