logo

1.
Medine Dönemi askerî faaliyetleri ve mücadele edilen gruplarla ilgili olarak;

I. Mute Savaşı - Kureyş

II. Huneyn Gazvesi - Hevazin

III. Taif Kuşatması - Sakif

IV. Batn-ı Nahle Seriyyesi - Yahudiler

şeklindeki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
2.
Müşriklerin lideri Ebu Süfyan Bedir Gazvesi’nin intikamını almak üzere savaştan iki buçuk ay kadar sonra iki yüz kişilik silahlı birlikle Medine’ye doğru harekete geçer. Ancak şehre doğrudan saldırmaya cesaret edemez ve dış mahallelere saldırır. Bu saldırıda bir hurma bahçesinde çalışan iki Müslümanı öldürür. Olayın Medine’de duyulmasının ardından Hz. Muhammed hemen otuz süvari ve yüz yirmi yayadan oluşan askerî birlikle onun peşine düşer. Bunu haber alan Ebu Süfyan sefere çıkarken yanına erzak olarak aldığı kavrulmuş un torbalarını da bırakarak hızla kaçar. Müslümanlar da onun uzaklaştığını öğrenince Medine’ye geri dönerler.

Bu parçada anlatılan gazve aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "C"  Sevik
Soru Açıklaması
3.
Hz. Muhammed öncesi dönemde yeni doğanların sütanneye verilmesinde çocukların;

I. kabileler arası savaş ve baskınlara karşı güvende olmalarının sağlanması,

II. çölün sağlıklı havasında büyümelerinin istenmesi,

III. fasih bir Arapça öğrenmelerine imkân tanınması gibi gerekçelerden hangileri etkilidir?

 
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
4.
Üsame b. Zeyd’in anlattığına göre bir sefer sırasında Müslümanlar yakaladıkları bir müşriği tam öldürecekleri sırada adam “Lâ ilahe illallah” der. Onlar, bunu ölüm korkusu sebebiyle söylediğini düşünürler ve adamı öldürürler. Olay Hz. Muhammed’e anlatılınca o, “Kalbini yarıp baktınız da mı korktuğu için böyle söylediğini anladınız? Kıyamet günü bu söz karşınıza çıktığında ne yapacaksınız?” diyerek sahabeleri yaptıkları sebebiyle kınar.

Bu hadisten aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

 
Doğru Cevap: "B" Bir kişinin mümin olup olmadığıyla ilgili kararın Allah'a ait olduğuna
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi konularına göre (ale’l-ebvab) tasnif edilmiş hadis eserleri arasında yer almaz?  
Doğru Cevap: "B" Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i
Soru Açıklaması
6.
Büşra Öğretmen seçmeli Kur’an-ı Kerim dersinde, öğrencilerinin bazı şeyleri daha kolay ezberleyebilmesi için kodlama yöntemine başvurmuştur. Bu çerçevede tahtaya خص ضغط قظ şeklinde bir kodlama yazmıştır.

Buna göre, Büşra Öğretmen’in aşağıdakilerden hangisini öğrettiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Kalın okunan harfleri
Soru Açıklaması
7.
Hz. İsa ile ilgili rivayetlerde dile getirilen aşağıdaki hususlardan hangisi Kur’an-ı Kerim’de yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Kıyamet yaklaşınca dünyaya döneceği
Soru Açıklaması
8.
Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Zekeriyya’nın “... Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!” (Meryem, 19:5-6) şeklinde dua ettiği bildirilmekte ve Yakub’un karısı kısır olduğu hâlde Allah’ın ona bir çocuk bahşettiği ve adının Allah tarafından konulduğu dile getirilmektedir.

Bu parçada söz edilen çocuğun ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Yahya
Soru Açıklaması
9.
Kur’an-ı Kerim’de kişi, olay veya yer isimleri çoğu kez açık olarak dile getirilmemiş; bunlardan bahsedilirken ism-i işaret, ism-i mevsul, zamir, cins isimleri, belirsiz zaman ve mekân zarfları kullanılmıştır. Hz. Ebu Bekir’in “sıddık” olarak nitelenmesi bu duruma örnektir.

Bu parçada bahsedilen husus aşağıdaki Kur’an ilimlerinden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Mübhematü’l-Kur’an
Soru Açıklaması
10.
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili adını taşıyan çalışması, Türkçe tefsir yazım faaliyetinin en özgün örneklerindendir. Toplamda on ciltten oluşan bu hacimli çalışma, ayetlere oldukça farklı açılardan yorumlar getirmiştir. Bunu yaparken de Fahreddin Razi’nin Mefatihu’l-Gayb’ı başta olmak üzere, Taberi’nin Camiu’l-Beyan’ı, Zemahşeri’nin Keşşaf’ı, Ragıb el-İsfahani’nin el-Müfredat’ı, Ebu Hayyan’ın Bahrü’l-Muhit’i, Alusi’nin Ruhu’l-Meani’si ve Cessas’ın Ahkamü’l-Kur’an’ı gibi belli başlı âlimlerin eserlerinden faydalanmıştır.

Buna göre söz konusu tefsirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Mezhebî tefsir görünümündedir
Soru Açıklaması
logo

11.
Bir kısım müfessirler, Kur’an-ı Kerim’deki bazı kelimelerin mecazi anlamda kullanıldığını, bunların gerçek anlamlarının esas alınması durumunda teşbih ve tecsime düşülebileceğini, bu yüzden de yorumlanması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Buna karşın bazı müfessirler ise tevilin, Allah'ın kelamına müdahale anlamına geleceğini ileri sürerek bu tür kelimelerin hakiki manasında anlaşılması gerektiğini savunmuşlar; ve bunların yorumunu yapmaktan kaçınmışlardır.

Aşağıdakilerin hangisi parçada bahsedilen türden bir kelimedir?   
Doğru Cevap: "E" İstiva
Soru Açıklaması
12.
“Eğer dedikleri gibi, Allah’la beraber başka tanrılar da bulunsaydı, o takdirde bu ilahlar arşın sahibi olmaya yol ararlardı.” (İsra, 17: 42)

Bu ayet, Allah’ın varlığını temellendirmek için kullanılan aşağıdaki delillerden hangisine örnek oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Temanu
Soru Açıklaması
13.
Kelamcıların duyu verilerini bilgi edinmede temel üç kaynaktan biri sayması, dış gerçekliğe ne kadar önem verdiklerinin bir göstergesidir. Bu, tercih konusu olmanın ötesinde aslında bir gerekliliktir; zira dış dünya ancak bu gerçekliği ile gerçek bir varlığa yani Allah’a işaret edebilir. Öyle ki Allah, varlığının ve birliğinin delillerini kevni birer ayet olarak kozmosa serpiştirmiştir; bu nedenle dış gerçeklikle dolaysız olarak ilişki kurmanın araçları durumundaki duyu verileri aynı zamanda Allah’ın kudretini ve azametini idrak etme vesileleridir.

Buna göre, kelamcılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
Doğru Cevap: "C" Bilgiye ulaşmayı duyu organlarıyla sınırlandırmışlardır
Soru Açıklaması
14.
Bir şeye hüsün ve kubuh vasfının verilmesinde,

I. Eşarilik nakli merkeze almıştır.

II. Mutezile aklın belirleyici olduğunu ileri sürmüştür.

III. Şia naklin belirleyici olduğunu savunmuştur. şeklindeki yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
15.
Hz. İsa’nın beşikte iken konuşması, olağanüstü olaylarla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" İrhas
Soru Açıklaması
16.
Namaz, vakte bağlı bir ibadettir ve her namaz için geniş bir zaman dilimi söz konusudur. Ancak gün içerisinde namaz kılmanın uygun görülmediği vakitler de vardır. Bu vakitlerde hiçbir nafile namaz kılınmamakta farz namazlarının da sadece biri, mekruh olarak nitelenen bu vakitlerde kılınabilmektedir. Bu namaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İkindi
Soru Açıklaması
17.
Şafiilere göre abdestle ilgili olarak;

I. niyet etmek,

II. sıraya uymak,

III. başlarken besmele çekmek,

IV. uzuvları ara vermeden yıkamak

şeklindeki uygulamalardan hangileri farzdır? 
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
18.
İslam’ın temel emirleri arasınde yer alan;

I. namaz,

II. zekât,

III. oruç,

IV. hac

ibadetlerinden hangileri Mekke Dönemi’nde farz kılınmıştır?

 
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
19.
Ahmet KPSS'den istediği notu alıp memur olarak atanması durumunda küçükbaş bir hayvan kesmeyi adamıştır. Dileğinin gerçekleşmesi üzerine de adağını yerine getirerek bir koyun kesmiş ve bunun etinin bir miktarını dağıtmış, bir miktarını ise ailesiyle birlikte yemiştir. Ancak bir arkadaşı ona bazı tür kurbanlardan sahibinin yememesi gerektiğine dair bir bilgi verince kendi adak kurbanının durumunu merak etmiş ve bir imama sormuştur.

Buna göre, imamın aşağıdaki cevaplardan hangisini vermesi beklenir?  
Doğru Cevap: "D" Adak etinden yemen uygun olmadığı için yediğin miktar bedelince sadaka vermen gerekir.
Soru Açıklaması
20.
“İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun! Onlar düşünmezler mi ki, büyük bir günde diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.” (Mutaffifin, 83:1-6)

Bu ayette vurgulanan ahlaki kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Doğruluk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DİYANET SINAVLARI (DHBT , MBSTS) İLE İLGİLİ SORULARINIZI –  WHATSAPP  -HATTIMIZA YAZARAK SORABİLİRSİNİZ.

-0544 529 8559-