logo

1.
Arap toplumu kabileler hâlinde örgütlenmişti. Her Arabın güvenli bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesi için bir kabilenin koruyuculuğuna ihtiyacı vardı. Kan ve nesep bağı dışında birinin kabileye geçici veya sürekli olarak dâhil olması üç şekilde mümkündü: Hılf (antlaşma), civar (resmî koruma talimatı) ve velâ (dost kılma) idi. Aşağıdaki olay ve durumlardan hangisinde bu tür bir ilişki vardır?

 
Doğru Cevap: "D"  Taif dönüşü Hz. Muhammed’in, Mutim b. Adi’nin himayesinde Mekke’ye girmesi
Soru Açıklaması
2.
Müşriklerin günden güne artan baskıları, Mekke’yi Müslümanlar için yaşanabilir olmaktan uzaklaştırdı. Bu durum, Hz. Muhammed’i yeni yurt arayışlarına yöneltti. Bu maksatla, önce iki kez Habeşistan’a, daha sonra da kalıcı bir şekilde ikamet edecekleri Medine’ye hicret gerçekleştirildi. İslam toplumunun temellerinin atıldığı Medine, Müslümanlar için yeni bir başlangıç oldu.

Buna göre, hicret için Medine’nin seçilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "B"  Medinelilerin Hz. Muhammed’e güvence vermesi
Soru Açıklaması
3.
Hz. Peygamber, bir devlet başkanı olarak uluslararası ilişkilerde diplomatik kurallara riayet etmiştir. O, bu çerçevede elçi dokunulmazlığına da büyük özen göstermiş, inancına veya söylemine bakmaksızın elçilere hoşgörüyle davranmıştır. Elçi olarak gönderdiği sahabelere karşı da aynı hoşgörünün gösterilmesini beklemiş, bunun ihlal edildiği durumlarda ise askerî harekât düzenlemekte tereddüt etmemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir ihlal sebebiyle gerçekleştirilmiştir?   
Doğru Cevap: "C" Mute Savaşı
Soru Açıklaması
4.
Hadis usulünde, senedinde veya metninde sahih olmasını engelleyen bir kusur bulunan hadisler zayıf hadis kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kusur, hadisin metin kısmında olabileceği gibi sened kısmında da olabilmektedir. Hadisler kusurun metinde veya senedde olmasına göre çeşitli kavramlarla isimlendirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kusurlar merkeze alınarak yapılmış bir niteleme değildir?
Doğru Cevap: "A" Maktu
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber ve sahabe devrinde yazıya müracaat edilmekle birlikte hadisler genellikle sözlü olarak aktarılıyordu. Hicri I. yüzyılın sonları ile II. yüzyılın başlarında ise hadis malzemesini sadece mümkün olduğunca bir araya getirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Ömer b. Abdülaziz’in talebiyle resmî bir hüviyet kazanan bu faaliyet aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Tedvin
Soru Açıklaması
6.
Buhari’nin 600.000 hadis arasından seçtiği yaklaşık 9000 hadisi içeren, el-Camiu’s-Sahih adlı eseri tüm hadis kitapları arasında en çok itibar görendir. Buhari, bu eseri oluştururken çok titiz davranmıştır ve eserde yer alan hadislerin birçoğu sahih olarak nitelenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu eserin güvenilir olarak değerlendirilmesinin gerekçelerinden biri değildir?

 
Doğru Cevap: "D"  İçinde yer alan rivayetlerin mütevatir olması
Soru Açıklaması
7.
Surelerin bir kısmı isimlerini, ilk ayetlerinde yer alan ve huruf-u mukattaa olarak nitelenen harf kümelerinden almıştır.

Aşağıdaki surelerden hangisi bu duruma örnek teşkil eder?   
Doğru Cevap: "D" Yasin
Soru Açıklaması
8.
Kur’an-ı Kerim’de sıklıkla başvurulan anlatım yöntemlerinden birisi, bir şeyin bir veya birkaç yönden başka bir şeye benzetildiği mesellerdir. Bu mesellerle, iletilmek istenen mesajın muhataplar tarafından kalıcı bir şekilde öğrenilmesi hedeflenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki bu mesellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ahirete kıyasla dünya hayatının geçici olarak nitelenmesi
Soru Açıklaması
9.
“Ey iman edenler! Size ne oldu ki, 'Allah yolunda savaşa çıkın.' denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Eğer (gerektiğinde savaşa) çıkmazsanız, (Allah) sizi pek elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir; siz (savaşa çıkmamakla) O’na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir.” (Tevbe, 9: 38-39).

Bu ayetler, aşağıdaki olaylardan hangisiyle ilişkili olarak nazil olmuştur? 
Doğru Cevap: "C" Tebük Seferi
Soru Açıklaması
10.
Hz. Muhammed’e atfedilen “Kur’an’ı kendi görüşüyle tefsir eden kimse cehennemdeki yerine hazırlansın.” sözünü delil olarak kullanan bir kişinin aşağıdaki tefsir türlerinden hangisini eleştirmesi beklenemez?
Doğru Cevap: "B" Lügavî
Soru Açıklaması
logo

11.
Dört Halife Dönemi’nde gerçekleştirilen Azerbaycan ve İrminiyye fetihleri sırasında Iraklı ve Şamlı askerler arasında Kur’an’ın okunuşu konusunda tartışmalar çıktı. Olayların büyümesi ve ordu içerisinde bir ayrışmaya neden olması ihtimali üzerine, Huzeyfe b. Yeman durumu dönemin halifesine bildirdi ve ondan gerekli önlemi almasını istedi.

Bu olay üzerine alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "C"  Kur’an’ın çoğaltılması ve bazı merkezlere yollanması
Soru Açıklaması
12.
Kur’an’ın ihtiva ettiği kelimelerin anlam dünyaları oldukça geniştir. Örneğin salat kelimesi; değişik ayetlerde dua, istiğfar, namaz, ibadet, tapınma ve rahmet dileme gibi anlamlarda kullanılmıştır. Bir kelimenin, yer aldığı bağlamlara göre farklı anlamlara geldiği bu türden örnekler tefsir ilminde vücuh olarak nitelendirilmiştir.

Kur’an’da geçen aşağıdaki kelimelerin hangisinde bu türden bir durum söz konusu değildir?
Doğru Cevap: "E" Kevser
Soru Açıklaması
13.
Sahabelerden Ammar b. Yasir, müşriklerin ağır baskıları ve ölüm tehditleri karşısında Müslüman olmadığını söylemek durumunda kalmış ve bu sayede işkenceden kurtulabilmiştir. Onun bu tavrı, bir ayete şu şekilde yansımıştır: “Kalbi imanla dolu olduğu hâlde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah’ı inkâr eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah’tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.” (Nahl, 16:106). Bu parçada imanın hangi boyutundan bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Tasdik
Soru Açıklaması
14.
Gazali’nin İslam felsefesiyle ilgilenmesi ve mantık disiplinini İslami ilimlere dâhil etmesiyle birlikte, kelam ilminin konusu genişlemeye başlamıştır. Öyle ki ilerleyen süreçte hem haricî hem de zihnî varlık alanlarını kapsayacak şekilde İslam’ın ana ilkelerini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren bütün bilgiler kelamın konu alanına dâhil edilmiştir.

Bu parçada bahsedilen gelişmelerin yaşandığı dönem kelam ilminde aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Müteahhirun
Soru Açıklaması
15.
nsan sorumluluğunun sınırları konusunda Müslüman kelamcılar arasında önemli tartışmalar yaşanmış ve görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Eşariler sorumluluğu ilahi irade ile açıklarken; Mutezilîler ve Maturidiler ise bunu “Allah herkesi ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu tutar.” (Bakara, 2:286) ayetine dayanarak insan kapasitesi içerisinde ele almışlardır.

Bu parçada ele alınan sorun aşağıdaki konulardan hangisiyle ilişkilidir? 
Doğru Cevap: "C" Teklif
Soru Açıklaması
16.
Nafile oruçlar, farz ve vacip oruçların dışında kalan, fazileti ve sevabı hakkında Hz. Peygamber’in sözleri bulunan oruçlardır. Bu sebeple bu tür oruçlar fıkıh âlimlerince mendub olarak kabul edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?  
Doğru Cevap: "E" Visal orucu
Soru Açıklaması
17.
Hasan, Hüseyin, Emre, Ali ve Ahmet öğle namazını kılmak için camiye giderler. Hasan ve Hüseyin abdestli olduklarından öğle namazının farzını kılmak üzere imama uyarlar. Emre, Ali ve Ahmet ise abdestleri olmadığı için önce abdest alırlar. Abdestlerini aldıktan sonra Emre birinci rekâtta ayakta, Ali rükûda imama yetişir. Ahmet ise ancak ikinci rekâtta imama yetişmiştir. İmam üçüncü rekâtın secdesine vardığında Hüseyin’in, dördüncü rekât için ayağa kalktığında ise Emre’nin abdesti bozulur ve namazdan çıkmak zorunda kalırlar.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ali mesbuktur
Soru Açıklaması
18.
Hz. Muhammed’in vefatından sonraki süreçte, İslam toplumunda yaşanan bazı gelişmeler, Müslümanların yeni problemlerle karşılaşmalarına yol açmıştır. Bu problemlere, öncelikli olarak Kur’an ve sünnetteki naslar çerçevesinde çözüm aranmış, bu iki kaynaktan hareketle çözüm bulunamadığı takdirde ise yeni problemler, hakkında nas bulunan ve hükmü bilinen olaylara kıyas edilmek suretiyle çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Ancak bir kıyasın geçerli olabilmesi için iki olay arasında nesnel ve ortak bir paydanın bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Bu ortak payda, fıkıh usulünde aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır? 
Doğru Cevap: "A" İllet
Soru Açıklaması
19.
“Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın; parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti. Ve O’nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı...” (Âli İmran, 3:103).

Bu ayette vurgulanan husus, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal bütünleşme
Soru Açıklaması
20.
Tevrat’a göre, Hz. Musa önderliğindeki İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışlarından yedi hafta sonra Sina Dağı’nın zirvesinde bizzat Tanrı tarafından Musa’ya önce sözlü olarak bildirilen, ardından da iki taş levha üzerine yazılıp verilen emirler “On Emir” olarak isimlendirilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu emirlerden biri değildir?

 
Doğru Cevap: "C" Dünyaya değil, ahirete önem vereceksin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DİYANET SINAVLARI (DHBT , MBSTS) İLE İLGİLİ SORULARINIZI –  WHATSAPP  -HATTIMIZA YAZARAK SORABİLİRSİNİZ.

-0544 529 8559-