logo

1.
İslam Öncesi Dönem’de Arap kabileleri arasında siyasi ve sosyal nedenlerle sık sık savaşlar olurdu. Ancak Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları; haram aylar olarak kabul edilir ve bu aylarda savaş yapılması hoş karşılanmazdı.
Buna rağmen bu aylarda zaman zaman savaşlar söz konusu olmuştur.
Bu savaşlar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Ficar
Soru Açıklaması
2.
Hz. Muhammed, Hicret’in sekizinci yılında Haris b. Umeyr el-Ezdi’yi İslam’a davet mektubunu ulaştırmak üzere Busra’ya gönderdi. Ancak Haris, mektubu ulaştıramadan Gassani emirlerinden Şurahbil b. Amr tarafından yakalanarak öldürüldü.
Bunun üzerine Hz. Muhammed, Zeyd b. Harise komutasındaki bir orduyu bu bölgeye gönderdi. Müslümanlar, Hristiyan Arapların da dâhil olduğu büyük bir Bizans ordusuyla karşılaştı. Komutanlarını kaybetmelerine rağmen Halid b. Velid’in gayretleriyle Müslümanlar fazla zayiat vermeden Medine’ye dönmeyi başardılar.

Bu gelişmelerin yaşandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mute
Soru Açıklaması
3.
Hz. Muhammed, Mekke’nin fethi sonrasında kendilerine yapılacak muameleyi endişe ile bekleyen Mekkelilere “Size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?” diye sormuş, onlar da, “Senden iyilik bekliyoruz, çünkü sen hayırlı bir kardeşsin.” cevabını vermişlerdi. Bunun üzerine Hz. Muhammed, “Size Yusuf’un kardeşlerine hitap ettiği gibi hitap edeceğim; bugün sizler kınanmayacaksınız, gidin, hepiniz serbestsiniz.” demiştir.

Hz. Muhammed’in bu sözleri üzerine Müslüman olanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tuleka
Soru Açıklaması
4.
“Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: o ayda savaşmak büyük bir günahtır. (İnsanları) Allah yolundan çevirmek, Allah’ı inkâr etmek, Mescid-i Haram’ın ziyaretine mani olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir günahtır...” (Bakara, 2:217).
Bu ayette aşağıdaki seriyyelerin hangisinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Batn-ı Nahle
Soru Açıklaması
5.
Cahiliye Arapları; mal, evlat ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve şeref vesilesi olarak görürlerdi. Hatta sayılarını fazla göstermek için kabirlerdeki ölüleri dahi sayarlardı. Onların bu davranışı bir surede ayrıntılı bir şekilde dile getirilerek kınanmıştır.
Bu parçada bahsedilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tekasür
Soru Açıklaması
6.
Uhud Savaşı’nın ertesi günü Kureyş ordusunun Medine’ye baskın düzenlemek istediğine dair haber alan Hz. Peygamber’in hem düşman baskınını önlemek hem de Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek maksadıyla Kureyş ordusunu takip için düzenlediği sefer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hamrâü’l-esed
Soru Açıklaması
7.
Abbasiler döneminde Bağdat’ta kurulan Beytü’l-Hikme, kısa sürede dönemin önemli ilim merkezi hâline gelmiştir. Burada ağırlıklı olarak riyazi ilimler alanında çalışmalar gerçekleştirilmiş, bu çerçevede önemli pek çok eser Arapça’ya tercüme edilmiştir. Çok sayıda kitabın yer aldığı büyük bir kütüphaneyi de ihtiva etmesi, Beytü’l-Hikme’nin uzunca bir süre cazibe merkezi olmasını sağlamıştır.
Bu merkez, aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Memun
Soru Açıklaması
8.
Hadisler farklı açılardan tasnife tabi tutulmuştur. Senedindeki kopukluk esas alınarak yapılan tasnif bunlardan biridir. Bu türden hadisler genel olarak zayıf hükmünde kabul edilmiş, kopukluğun bulunduğu yere ve eksik olan ravi sayısına görede değişik terimlerle isimlendirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu terimlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Muallak
Soru Açıklaması
9.
Hz. Muhammed bir hadisinde, ahirette kahraman desinler diye savaşanların, cömert desinler diye infak edenlerin, âlim desinler diye ilim öğrenen ve öğretenlerin, güzel okuyor desinler diye Kur’an okuyanların yüzüstü cehenneme atılacaklarını bildirmiştir.
Hz. Muhammed bu sözüyle aşağıdaki davranışlardan hangisini kınamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Riya
Soru Açıklaması
10.
Bir muhaddis; eseri ile ilgili olarak, “Eserimi fıkıh konularına göre düzenledim ve eserimde sadece merfu hadislere değil aynı zamanda mevkuf ve maktu hadislere de yer verdim.” şeklinde bir açıklama yapıyorsa, bu eserin hangi tür hadis kitapları arasında yer aldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Musannef
Soru Açıklaması
logo

11.
İlk dönem muhaddislerin aşağıda verilen ifadeleri hangi konuyla ilgilidir?
 Muhammed b. Sîrîn (v.110): Bu ilim dindir, dininizi kimden aldığınıza dikkat edin.
 İbn Şihâb ez-Zührî (v.124): Ey Şamlılar! Size ne oluyor ki hadislerinizi ipsiz, kulpsuz rivayet ediyorsunuz?
 Şu’be b. Haccâc (v.160): İçinde “ahberanâ”, “haddesenâ” olmayan her hadis değersizdir.
Doğru Cevap: "D" Hadis rivayetinde isnadın önemi
Soru Açıklaması
12.
Rivayet tefsirleri, ilk bakışta müelliflerinden bağımsız denebilecek ölçüde nesnellik görüntüsü verirler. Çünkü bu eserlerin müellifleri çoğunlukla Hz. Peygamber, sahabe ve tabiûna nispet edilen görüşleri aktarırlar. Fakat rivayete dayalı görüşleri ve yorumları gelişigüzel aktarmak yerine bunları, senet ve muhteva açısından seçmeye ve değerlendirmeye tabi tutarlar.
Bu parçada rivayet tefsirleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Dirayet tefsiri olma özelliğini de içinde barındırır.
Soru Açıklaması
13.
Hz. Aişe’nin şöyle söylediği nakledilmiştir: “Kur’an’ın ilk inen sureleri cennet ve cehennemi konu edinmiştir. İnsanlar içki ve zararları konusunda bilinç sahibi oldukları zaman ise helal ve haram ayetleri nazil olmuştur. Eğer en başta, ‘İçki içmeyin.’ yasağıyla ilgili hüküm inseydi insanlar, ‘Biz asla içkiyi bırakmayız.’ derlerdi. Yine ilk önce ‘Zina etmeyin.’ yasağı inmiş olsaydı insanlar, ‘Biz zinayı terk etmeyiz.’ derlerdi.”

Hz. Aişe bu sözleriyle aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Teşrî ve tedriç
Soru Açıklaması
14.
Sahabe bir meseleyle karşılaştığında Hz. Muhammed’e başvurarak çözüme kavuşturabiliyordu. İslam coğrafyasının genişlemesiyle birlikte yeni hadiselerin, felsefi fikirlerin ve mezheplerin ortaya çıkması ayetlerin yorumlanmasını gerektirmiştir. Böylelikle Kur’an yorumunda rivayet kaynakları yanında rey ve içtihada da yer verilmiştir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Dirayet tefsiri
Soru Açıklaması
15.
Kur’an-ı Kerim’de açıkça ismi anılmayan ya da kime veya neye delalet ettiği kapalı olan bazı ifadeler ve kullanımlar yer almaktadır. İsm-i işaret, ism-i mevsul ve zamirler bunun en belirgin örneklerini oluşturmaktadır. Müfessirlerin, bunların kime-neye tekabül ettiklerini tespit etmeye çalışmaları müstakil bir Kur’an ilminin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bu ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mübhematü’l-Kur’an
Soru Açıklaması
16.
Sebeb-i nüzul, Hz. Muhammed’in peygamberlik döneminde vuku bulan ve Kur’an-ı Kerim’in bir veya birkaç ayetinin yahut bir suresinin inmesine vesile olan olay ya da olguyu ifade etmek üzere kullanılan bir tabirdir. Bu husus, ancak ayetin iniş hadisesine şahit olmuş ve buna sebep olan durumu tespit etmiş kişilerin rivayetiyle bilinebilir. Bir ayetin nüzul sebebini bilmenin tefsir ilminde çok önemli faydaları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 
Doğru Cevap: "D" Ayette ifade edilen hükmün nüzul sebebiyle sınırlanması
Soru Açıklaması
17.
Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimeler kök anlamıyla da ilişkili olarak, yer aldığı bağlama göre farklı anlamlarda kullanılmıştır.
Örneğin, “dalâlet” kelimesi birçok yerde “sapkınlık, Allah’ı inkâr etme, ayetleri ve iman esaslarını yalanlama” gibi anlamlara gelirken; Duha Suresi’nde Hz. uhammed’in vahiy öncesi durumuna işaret ederek “yolunu kaybetme” anlamında kullanılmıştır.

Bu türden anlam farklılıklarını inceleyen Kur’an ilmi aşağıdakilerden hangisidir?

I. Dirayet türü tefsirler arasında yer alır.
II. Sadece ahkâm ayetlerinin tefsirini içerir.
III. Gaybi konularda mecazi anlatımlara yer verir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
18.
Kur’an’da yer alan nihle, tasdiye, el-yemmu vb. anlaşılmayan, kapalı, Araplar arasında yaygın bir şekilde kullanılmayan ve bilinmeyen kelimeleri inceleyen ilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Garibu’l-Kur’an
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki müellif-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Nesefî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl
Soru Açıklaması
20.
“Tasavvufî tefsirlerde, ahlaki özellikleri içeren ayetler yorumlanarak, bir yandan Kur’an-ı Kerim’in erdemli insan vurgusuna dikkat çekilmiş, diğer yandan da bu çerçevede geliştirilen görüşler ayetlerin tefsiri yoluyla ispat edilmek istenmiştir.”

Aşağıdakilerden hangisi bu alanda yazılan tefsirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İrşâdü’l-Akli’s-Selîm / Ebu’s-Suûd
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.