logo
DHBT Online Hadis Tarihi ve Usulü Deneme Sınavı
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e
Allah tarafından verilmiş görevlerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" İsmet
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi mütekaddimûn
dönemi hadis usûlü kitaplarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hadisler
arasındaki ihtilâfı giderme yollarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Teâruz
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamber’in mucizelerini konu edinen
çalışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi şer’î/naklî
ilimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tefsir
Soru Açıklaması
6.
Es-Sahîfetu’s-Sahîha isimli hadis sahifesi
aşağıdaki hangi sahabiye aittir?
Doğru Cevap: "C" Ebû Hureyre
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin
yazılmaması gerektiği kanaatinin Hz.
Peygamber’in vefatından sonra uzun süre
devam etmesinin nedenidir?
Doğru Cevap: "D" Bazı sosyal ve kültürel şartlar
Soru Açıklaması
8.
Mütekaddimûn dönemi, hadis tarihinin
hangi aşamalarını kapsar?
Doğru Cevap: "C" Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
Soru Açıklaması
A)
Tesbît, Tehzîb, Tahrîc
B)
Tehzîb, Tasnîf, Tesbît
C)
Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
D)
Tesbît, Tahkîk, Tasnîf
E)
Tedvîn, Tehzîb
9.
Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i
mübeşşeredendir?
Doğru Cevap: "A" Saîd b. Zeyd
Soru Açıklaması
10.
Mısır valisi Abdulazîz b. Mervân, Kesîr b.
Mürre’ye yazdığı mektupta aşağıdaki hangi
sahabinin hadislerini daha önceden tespit
ettirmesi sebebiyle yazmamasını
istemiştir?
Doğru Cevap: "D" Ebû Hureyre
Soru Açıklaması
logo
DHBT Online Hadis Tarihi ve Usulü Deneme Sınavı
11.
Aşağıdaki “Sünen” yazarlarından
hangisinin Sünen’i, “es-Sünenü’l-erbea”
denilen dört Sünen içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Dârakutnî
Soru Açıklaması
12.
Buharî, “Sahîh” ismiyle meşhur olan
kitabını, daha önce yazdığı hangi
kitabındaki sahih hadisleri seçerek
meydana getirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Mebsût
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki kitap türlerinden hangisinde
hadisler sahabe ismine göre
gruplandırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Müsnedler
Soru Açıklaması
14.
Ahmed b. Hanbel’in “Müsned” inde
otuzsekiz tane uydurma hadis olduğunu
iddia eden İbnü’l-Cevzî’nin iddialarını
çürütme amacıyla “el-Kavlü’l-müsedded”
isimli kitabı yazan hadis âlimi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İbn Hacer
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin
tasnifini başlatan ve hızlandıran en önemli
etkendir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’in sünnetinin yaşayan bir gelenek olarak devamını sağlamak
Soru Açıklaması
16.
Bütün hadisleri bir araya getirmek amacıyla
Süyûtî tarafından telif edilen eserleri fıkıh
konularına göre tertip eden âlim ve eseri
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ali el-Muttakî, Kenzü’l-ümmâl
Soru Açıklaması
17.
İyiliğe teşvik eden kötülükten sakındıran
hadisleri bir araya getiren kitapların genel
başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" et-Terğîb ve’t-terhîb
Soru Açıklaması
18.
Üç müsned ve üç mu’cem’in Kütüb-i
sitte’de bulunmayan hadislerini bir araya
getiren âlim ve eseri aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Heysemî, Mecmau’z-zevâid
Soru Açıklaması
19.
önceki dönemdeki bir müellifin şartlarına
uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri
toplayan eser türü aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Müstedrek
Soru Açıklaması
20.
Muhammed Şerif Tokadî’nin Miftâhu’sSahîhayn’ı
hangi tür eserlerdendir?
Doğru Cevap: "E" Etrâf
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.