logo

1.
İman, “Kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve amelden ibarettir.” Tanımlamasında bulunanlar bir arada verilmiştir.?
Doğru Cevap: "A" İ. Mâlik, Ahmed b. Hanbel, İmam Şafii, Vasıl b. Ata
Soru Açıklaması
2.
Allahu Teâlâ’nın Zâti, Subûti, Fiili ve Haberi sıfatları vardır. Şıklarda bir arada verilenlerden hangileri haberi sıfatlardandır?
Doğru Cevap: "B" Yed, Vech, Ayn , İstivâ, Meci’ ve İtyan
Soru Açıklaması
3.
Hz. İsa’nın beşikte konuşması örneğinde olduğu gibi peygamberlerin, kendilerine risalet görevi verilmeden önce, göstermiş oldukları olağandışı durumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İrhas   
Soru Açıklaması
4.
“Ehl-i bid‘at sayılan mezheplerden……................., görüşleri itibariyle İslâm ve iman çerçevesinin dışında kalırlar. ……………..ise,  sünnete aykırı davranmış olurlar; fakat görüşleri kendilerini din dışında bırakmaz. Bunlar ehl-i kıbledirler ve İslâm ümmetine mensupturlar.”

Boş bırakılan yerlere hangi mezhep isimleri yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Galiyye, Bâtıniyye, Yezîdiyye / Hâriciye, Mu‘tezile, Şîa
Soru Açıklaması
5.
İlk devirlerde nakledilen sözlü tefsir rivayetlerini düzenli bir şekilde kitaplarda toplamaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tedvin
Soru Açıklaması
6.
Yahudilik, hristiyanlık ve diğer dinlerden İslam kültürüne, özellikle Kur’an tefsirine girmiş olan gayr-ı İslami bilgilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "A" İsrailiyyat   
Soru Açıklaması
7.
Hadis tarihine bakıldığında, hadislerin günümüze kadar gelişi ile ilgili olarak söylenenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hadisler ezber, kitabet, tedvin ve tasnif şeklindeki bir süreçten geçmiştir.
Soru Açıklaması
8.
“Sünnet denilince Müslümanların aklına ilk önce Hz. Peygamber’in kılık, kıyafet, adab ve ibadetlerdeki müstehaplarla ilgili uygulamaları gelmektedir. Rasulullah’ın yüksek ahlakına dair meziyetlerinin veya hukuki, iktisadi ve siyasi uygulamalarının sünnet sayıldığına pek rastlanmamaktadır” parçada anlatılmak istenen ana fikir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müslümanların sünnet bilinci özden uzak, şekli bir takım unsurlar ihtiva etmektedir.
Soru Açıklaması
9.
Şıklarda verilenlerden hangisi, Cami’ türü hadis kitaplarında bulunması gereken başlıklardan/ konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" ihlas ve ihsan  
Soru Açıklaması
10.
Sünnet ve Hadisin doğru anlaşılabilmesi için lüzumlu görülen “metin tenkidi” mevzuunda, hangisinin ölçü olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Adalet ve zabt vasıflarına haiz ravilerin rivayet etmesi ilkesine uygunluk
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişiyi işittiği bir hadisi, işittiği haliyle rivayet etmeye ehil kılan sıfata adalet
Soru Açıklaması
12.
.“Bir mezhebin fıkhî görüşlerini o mezhebin imamlarının /öncülerinin eserlerinden öğrenmek daha doğru bir yaklaşımdır” Buna göre aşağıdaki eserlerden hangisi müellifin ve mezhebinin  fıkhi görüşlerini öğrenmemizde bize katkı sağlamaz?
Doğru Cevap: "B" Ahmed b. Hanbel > Müsned
Soru Açıklaması
13.
.“Namazın aslından olmayan bir hususta muktedi imama uymaz”  aşağıdaki hükümlerden hangisi bu ilke ile çelişir?
Doğru Cevap: "D" İmam bir rekatte fazladan secde yapsa cemaat imama uyar
Soru Açıklaması
14.
Vatandaş: Hocam hacca gidecektim, havaalanına geldim ancak yurtdışı çıkış yasağı sebebiyle haccı kaçırdım, ne yapmam gerekir?

Hoca:……………?

Vatandaş: Evet

Hoca: ………….

Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan yerlerde Hanefi mezhebinin görüşleri ekseninde hocamız hangi cevabı vermelidir?
Doğru Cevap: "B" İhramlı mıydınız / O halde niyet ettiğiniz hac türüne göre harem bölgesinde ihsar hedyi kestirip ihramdan çıkın ve sonra bu haccı kaza edin
Soru Açıklaması
15.
[  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ]

Yukarıdaki Nisa Suresi 23. ayet hangi konuyu düzenlemektedir?
Doğru Cevap: "C" Evlilik engelleri
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin dini literatürü arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Ahd-i Cedid
Soru Açıklaması
17.
 Tıp alanında ün yapmış Türk İslam bilginidir.
 Eserleri 17. Yüzyıla kadar Avrupa’da okutulmuştur.
 El-Kanun fit-Tıp adlı eseri vardır.
Yukarıda hakkında bilgiler verilen bilim adamı kimdir?
Doğru Cevap: "B" İbni Sînâ
Soru Açıklaması
18.
İslam medeniyetinin gelişmesinde birçok Müslüman bilginin katkısı olmuştur. Bu bilginler verdikleri eserlerle sadece İslam medeniyetini geliştirmekle kalmamış aynı zamanda dünya medeniyetinin de gelişmesine katkı sağlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi açıklamaya örnek teşkil etmez?
Doğru Cevap: "A" Buharî – Hadis Bilgini
Soru Açıklaması
19.
İslâmî ilimlerin gelişmesi Abbasilerle birlikte İslâm medeniyetinin genişleyip yayılmasından sonra da giderek artmıştır. İran’ın doğusundaki geniş araziye adını veren Horasan bölgesi, Mâverâünnehr’i de içine alarak geniş bir bölgeye ad olmuştur.

Aşağıdaki şehirlerden hangisi adı geçen yerdeki ilim merkezlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Basra
Soru Açıklaması
20.
Zekat verilecek gruplardan biri olarak;
• Kalplerindeki iman tam anlamıyla yerleşmemiş imanı zayıf kişiler,
• Herhangi bir kabilenin ileri gelenlerinden Müslüman olup da Müslüman olmayan dostları ile kendi kabileleri içindeki nüfuz sahibi kişilerin İslâmiyet’e rağbetlerini artıracağı umularak, bu kabilenin Müslüman olan büyükleri,
• Yahudi ve Hristiyanlardan Müslümanlığı kabul edenlerin hem İslâm’a bağlılıklarını artırmak, hem de diğer Yahudi ve Hristiyanların ilgilerini çekmek üzere Müslüman olanlar bu kapsama girerler.

Yukarıda açıklamaları verilen zekat verilebilecek sınıf hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müellefetü’l-kulûb
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

 

DİYANET SINAVLARI (DHBT , MBSTS) İLE İLGİLİ SORULARINIZI WHATSAPP HATTIMIZA YAZARAK SORABİLİRSİNİZ.

-0544 529 8559-