logo

1.
Kur’an-ı Kerim’de yabancı kelimelerin bulunup bulunmadığı meselesi İslâm âlimleri arasında ihtilaflara konu olmuştur. Bir kısım âlimler Kur’an’da tek bir yabancı kelimenin mevcut olmadığını iddia etmişlerdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi buiddiayı kabul edenlerden birideğildir?
Doğru Cevap: "C" Celaleddin es-Suyûtî
Soru Açıklaması
2.
Tefsîrinin kaynakları;Hz. Peygamber’den aldıkları, bilgin sahabeden aldıkları, Arap dili ve özellikle şiir bilgisi, yüksek idraki ve keskin zekâsı olarak ifade edilmiştir. Talebelerinden tefsîr rivâyetinde önde gelenleri İkrime (ö. 105/723), Mucâhid (103/721) ve Saîd b. Cubeyr (94/713)’dir.Yukarıdaki parçada tanımlanan müfessir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbn Abbâs
Soru Açıklaması
3.
Abbasi halifesi Me'mun’un hilafetine kadar bireysel düzeyde tartışma konusu edilen Halku'l-Kur'an sorunu, bu halife tarafından resmiyete dönüştürülmüş ve bu ilkeye inanma devletin resmîpolitikası hâline getirilmiştir. Buna göre, Halku’l-Kur’an fikrinin tartışılmasına ve mihne uygulamasına son veren Abbasi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mütevekkil
Soru Açıklaması
4.
Ravinin, isnadı zikrederken şeyhini, maruf ve meşhur olan isim, künye, neseb veya lakabı ile değil de, sırf şaşırtmak için bilinmeyen bir isim veya lakap ile zikretmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tedlîsu’ş-şuyûh
Soru Açıklaması
5.
Hadis usulü ilminin en temel kaynaklarından olup “Ulûmu’l-Hadis” ve “el-Mukaddime” adlarıyla meşhur olan, üzerine haşiyeler ve muhtasarlar yazılan eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbnu’s-Salâh
Soru Açıklaması
6.
Tam adı “el-Câmiu’s-Sahîhu’l-Musnedu’l-Muhtasaru min Umûri Resûlillâh ve Sunenihî ve Eyyâmihî” olan meşhur hadis kitabının yazarı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Buhârî
Soru Açıklaması
7.
Mechûlu’l-ayn  ve  mechûlu’l-hâl’in ilgili olduğu konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cehâletu’r-râvî
Soru Açıklaması
8.
Mu'tezilî ekolün önemli temsilcilerinden biri olan Kâdî Abdülcebbâr'ın Mu’tezilî düşünceye sağladığı katkı ile ilgili  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
Doğru Cevap: "D" Kelam ilminde yöntemsel değişiklik yaparak müteahhirun dönemini başlatmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Allah’ı bircisim veya yaratılmış varlıkların niteliklerine sahip bir varlık olarak tasavvur eden anlayışlar, Mu’tezile’nin beş temel ilkesinden hangisi ile çelişmektedir?
Doğru Cevap: "A" Tevhit
Soru Açıklaması
10.
Mâtürîdî Kelamının öncüsü kabul edilen, inanç esaslarınıanlaşılırve öz bir şekilde ele alıp savunan, risaleler yazan, “el-Âlim ve’l-müteallim”, “er-Risâle” ve “el-Vasiyye” adında eserleri bulunan âlim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ebû Hanîfe
Soru Açıklaması
logo

11.
Adak kurbanının etinin yenilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
Doğru Cevap: "A" Adayan kimse ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler adak kurbanının etinden yerse bedelini fakirlere vermesi gerekir.
Soru Açıklaması
12.
İslam hukuk düşüncesinde aslî delillerin hüküm koymadığı meselelerde kamu yararı gözetilir. Hz. Ömer'in devlet idaresinde divanlar oluşturması, çoğunluğun ihtiyacı hâlinde bir kimsenin mülkünün satın alınması gibi uygulamalar bu bağlamda değerlendirilir. Bu tür örneklerde çoğunluğun yararının bireyin yararının önünde gelmesi söz konusudur.Buna göre, yukarıda tanımı ve uygulanış örnekleri verilen Malikilerin içtihat üretme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mesalih-i mürsele
Soru Açıklaması
13.
Namazda Fatiha suresinden sonra okunan zamm-ı surelerde, Kur’an’daki sure sıralarına uymamanın, örneğin birinci rekâtta İhlâs suresini okuduktan sonra ikinci rekâtta Fil suresini okumanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mekruh
Soru Açıklaması
14.
Hanefi mezhebinegöre, kurban bayramında kurbanın kesilmesi için belirlenmiş vakit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kurban Bayramının 1. gününden 3. günü akşamına kadar
Soru Açıklaması
15.
Hz. Muhammed’inTaif yolculuğunun ardından Mekke şehrine girmesi aşağıdakilerden hangisinin himayesinde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Mu’tim b. Adiy
Soru Açıklaması
16.
Yahudi kutsal günlerinden olan “Yom Kippur” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Roş-Haşana’nın birinci gününden itibaren devam eden on günlük tövbe zamanının sonundaki kefaret günüdür.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi büyük günah meselesinde ılımlı görüş ortaya koyanve bu kimselerin kâfir olmadığını savunan Harici fırkalardan biridir?
Doğru Cevap: "C" İbadiyye
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine’ye göç etmesinin ardından ilk yıldaki faaliyetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Batn-ı Nahle Seriyyesi
Soru Açıklaması
19.
“Hiçbir kimse şu beş temel esasa topluca inanmadıkça Mu’tezili ismini almaya hak kazanamaz: Tevhid, adl, va’d ve vaid, menzile beyne’l-menzileteyn, emri bi’l-maruf nehyi ani’l-münker.” diyerek ekolün temel prensiplerine vurgu yapan Mu’tezile âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hayyat
Soru Açıklaması
20.
Gazzâlî ile başlayan felsefi konulara daha fazla yer verme eğilimi Kelam ilminin üslup ve terminoloji bakımından felsefîleştiği bir dönemdir. Buna göre, Gazzâlî’nin felsefî metodunu tamamlayarak devam ettiren iki önemli âlim aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "C" Şehristânî ve Fahreddin er-Râzî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.