logo

1.
Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ehl-i Kıble
Soru Açıklaması
2.
Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dehriyyûn
Soru Açıklaması
3.
Müslüman olduğu bilinen bir kişinin, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışlardan birini işlemesi aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Tekfir
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Kıdem
Soru Açıklaması
5.
Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?
Doğru Cevap: "B" Mukarrebun ve İlliyyûn
Soru Açıklaması
6.
Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "C" Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Basar
Soru Açıklaması
8.
Bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşleri benimsemenin karşılığı aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Mezheb
Soru Açıklaması
9.
Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Berzah
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi peygamberler için ön görülen sıfatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Metanet
Soru Açıklaması
logo

11.
Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman gelmeye başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
Soru Açıklaması
12.
Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Îcâz
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde Mekkî bir sure vardır?
Doğru Cevap: "C" Nasr, Tahrîm, Talak, Necm
Soru Açıklaması
14.
Medine’de son inen sure hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nasr suresi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân’da geçtiği halde Hz. Peygambere ait olmayan bir nitelik vardır?
Doğru Cevap: "B" Nezîr, hâdî, müsaytır, ümmî
Soru Açıklaması
16.
“Akıl ve naklin ifade ettiği gerçeği yansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve haber hangi Kur’ân kavramı ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Ilme’l-yakin
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği halde Kur’ân’a ait olmayan bir nitelik vardır?
Doğru Cevap: "D" Azîz, Hakîm, Muhît
Soru Açıklaması
18.
“Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ayet
Soru Açıklaması
19.
Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?
Doğru Cevap: "D" Bakara, Kevser
Soru Açıklaması
20.
En çok kabul gören ağırlıklı görüşe göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç
Doğru Cevap: "D" 6236
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.