logo

1.
Tarih boyunca insanlar neden bir şeye kutsallık ve yücelik nispet edip bağlanmışlardır?
Doğru Cevap: "A" Dinin fiitri oluşundan
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Selef inancının en yoğun oldukları ülkeler arasında yoktur?
Doğru Cevap: "D" Türkiye
Soru Açıklaması
3.
İmam Eşarinin Eşariliği kurmadan önce bağlı kaldığı mezheb aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mu'tezile
Soru Açıklaması
4.
İlk üç halifenin hilafetini meşru görmeyip, Hz. Ali ve Hüseyin soyundan gelen oniki imama inanan, Şianın büyük çoğunluğunu bünyesinde toplayan fıkra aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmamiyye
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi "bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, içyüzünü ve inceliklerini kavramak" anlamına gelir?
Doğru Cevap: "A" Fıkıh
Soru Açıklaması
6.
Hanefi mezhebi Irak'ta doğmuş ve Abbasiler devrinde hangi müctehidin kâdılkûbat (baş kadı) olması ile devletin başlıca fıkıh mezhebihaline gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ebu Yusuf
Soru Açıklaması
7.
Hanbeli meshebinin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "C" Ahmet b. Hanbel
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki ekollerden hangisi kıyasa vere'y ictihadına şiddetle karşı çıkıp ayet ve hadislerin zahirine tutunmanın tek tek yolu olduğunu savunur?
Doğru Cevap: "D" Zahiriye
Soru Açıklaması
9.
Küfür sözlükte ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Örtmek
Soru Açıklaması
10.
Allah Teâlâ'nın tanrılığında, isim, sıfat ve fiilerinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul etmek neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Şirl
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Her müşrik kafirdir, her kafir müşrik değildir
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanın dinden çıkması anlamına gelir?
Doğru Cevap: "B" İrtidat
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdklerden hangisi Allah'ın zati sıfatlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" İrade
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın Sübûti sıfatlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Vücud
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinde değildir?
Doğru Cevap: "B" Gaybı bilirler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten değildir?
Doğru Cevap: "A" Misail
Soru Açıklaması
17.
Hangisi sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelir?
Doğru Cevap: "C" Kuran
Soru Açıklaması
18.
Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım
sıfatların bulunması gerekli ve zorunludur. Bu sıfatlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Vacip sıfatlar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kıyanetin büyük alametlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Güneşin batıdan doğması
Soru Açıklaması
20.
Kıyametin kopmasından sonra İsrâfil (a.s) sûra ikinci defa üfürmesiyle bütün canlı yaratıkların tekrar diriltilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ba's
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.