logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi kefen çeşidi değildir?
Doğru Cevap: "B" Maunet
Soru Açıklaması
2.
Bir mazeret bulunmadıkça cenazeyi cami içine alarak namazı orada kılmak için ne hüküm verilir?
Doğru Cevap: "D" Tenzihen mekruh
Soru Açıklaması
3.
Cenaze namazında kadınlarla erkeklerin aynı safta durmaları hususunda ne söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Cenaze namazı mutlak namaz olmadığı için kadının iki tarfındaki ve arkasındaki erkeğin namazı bozulmaz
Soru Açıklaması
4.
Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemin hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lağv yemini
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda yazılan avlanma şekillerinden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Temyiz gücüne sahip Müslüman bir kişinin yaptığı av helaldir
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi" insan hakları" teriminin doğru tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" İnsana;diline,dinine ırkına,cinsiyetine, milliyetine,sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın tanınan haklardır
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisi akdin geçerlilik şartlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Basit bilinmezlik akdi fasid kılar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yetkiyi alan kimseye müvekkil denir
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi helal kazanç şekillerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" İş ve kira akdi gibi kazanç yolları
Soru Açıklaması
10.
Faiz yasğının amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Sermayenin belli merkezlerden daha organizeli şekilde yatırıma aktarılması
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi miras hukuku için yanlış bir söylemdir?
Doğru Cevap: "D" Müslümanın gayri Müslim yakınına mirasçı olamayacağı kesindir
Soru Açıklaması
12.
Peygamberimizin(s.a.v) bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi olayına ne denir?
Doğru Cevap: "A" İsra
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Evs
Soru Açıklaması
14.
Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?
Doğru Cevap: "B" Habeşistan
Soru Açıklaması
15.
Peygamberimizle (s.a.v) Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "D" Hz.Ebu Bekir
Soru Açıklaması
16.
Kur'an-ı Kerimde İlk dönem Mekki ayetlerde din kelimesi nasıl geçmektedir?
Doğru Cevap: "A" Yevnüd-din
Soru Açıklaması
17.
Kur'an-ı Kerimde geçen din kelimesi ile özel anlamda ne kastedilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İslam
Soru Açıklaması
18.
Zihnen varlığı kabul edilen bu üstün güç ve kudrete karşı kalben duyulan bağlılık duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hissi unsur
Soru Açıklaması
19.
İnsanoğlunun en eski inancı tek Tanrı inancı tezine savunan teori hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İlkel monoteizm
Soru Açıklaması
20.
Dinin kaynağı hangi inançtır?
Doğru Cevap: "B" Tevhid
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.