logo

1.
Acbü'z-zeneb nedir?
Doğru Cevap: "C" Kuyruk sokumu kemiği
Soru Açıklaması
2.
Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Haşir
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kıyamet büyük alametlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Dünya malının bollaşması
Soru Açıklaması
4.
"Kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların mahşer yerinde toplanmak üzere dirilmelerini sağlamak için İsrafil(a.s) tarafından üfürülecek olan boru"ya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sur
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanmayı gerektirmez?
Doğru Cevap: "D" İnsanın başı boş ve amaçsız yaratılışı
Soru Açıklaması
6.
"Müctehidin bir meselede,özel bir delil sebebiyle,o meselenin benzerlerinde verdiği hükümde vaz geçip başka bir çözümü benimsemesi,yada iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda, ilk bakışta dikat çekmeyen kıyası(kapalı kıyası) gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesi"aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "D" İstihsan
Soru Açıklaması
7.
Yorum yoluyla da olsa-nasların kapsamına girmeyan yada"illet"bağ kurularak(kıyas yoluyla) nasta düzenlenmiş bir olaya bağlanmayan fıkhı bir meselenin hükmünü İslam fıkhının genel ilkelerine göre belirleme yöntemi neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "C" İstislah
Soru Açıklaması
8.
İslam dininin,insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak üzere getirdiği kuralların bütünü için hangi ifade kullanılamaz?
Doğru Cevap: "D" İnsani hükümler
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Allah ve Resul'ünün mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği zanni delille sabit olan fiil demektir?
Doğru Cevap: "D" Vacip
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi dinen ve ya hukuken yapılmasına müsaade edilen fiilleri ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Cevaz
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi şer'an izin verilmiş,hakkında şer'i bir yasklama ve kısıtlama bulunmayan davranış ve onun dini-hukuki hükmünü ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Helal
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi şariin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda istediği fiil ve davranışlardandır?
Doğru Cevap: "D" Mekruh
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinde abdestli olmak medup değildir?
Doğru Cevap: "C" Kur’ana dokunmak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Niyet etmek
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi mest üzerine meshi geçersiz kılar?
Doğru Cevap: "D" Mestin içinde su alması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi mest üzerine meshi bozmaz?
Doğru Cevap: "C" Yolcular için mesh süresinin 48 saati geçmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi cinsi münasebet veya şehvetle meninin gelmesi (inzal) sebepleriyle meydana gelen ve belirli ibadetlerin yapılmasına engel olan hükmi kirlilik halinin adıdır?
Doğru Cevap: "B" Cünüplük
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisinde gusletmek müstehap olarak görülmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Hayız halinin sona ermesiyle gusletmek
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının vücup şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Kadın olmak
Soru Açıklaması
20.
Namaz esasında avret yerinin açılmasıyla ilgili aşagıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Açılan yer bir rükün eda edilecek bir süre açık kalmış ise kişinin namazı bozulur
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.