logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi islam bilgilerinin tasnifleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Düalist din
Soru Açıklaması
2.
Rum suresi 30.ayette geçen fitratullah ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Allah'ın dini
Soru Açıklaması
3.
Müteahhirin seleffiye arasında hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Vasıl b.Ata
Soru Açıklaması
4.
İman esasları ilmihal kitaplarında ne ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Amentü
Soru Açıklaması
5.
Kafir sözlükte ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Örten
Soru Açıklaması
6.
Kur'an-ı Kerimde Medine döneminde inen ayetlerde geçen din kelimesiyle daha çok hangi anlama vurgu yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" İslamın diğer dinlere karşı üstünlüğüne
Soru Açıklaması
7.
Kur'an-ı Kerimde geçen hangi ifade ile yeni dinin bütün dinlerce üstün kılnacağı müjdelenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Dinül-hak
Soru Açıklaması
8.
1-Tabiat olaylarının etkisi altında kalıp onlara kutsallık atfetmek

2-Ruhlara takınma

3-Büyüye,bitki ve hayvanların kutsalığına inanmak

Yukardakiler sırasıyla hangi kelimeleri ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Natürizm-animizm-totemizm
Soru Açıklaması
9.
Muharref ne demektir?
Doğru Cevap: "B" İlahi vahye dayanmakla birlikte asli şeklini koruyamamış dinler
Soru Açıklaması
10.
Ehl-i bid-at ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Hz.Peygamberin sünnetini terk ederek O'nun ve ashabının izledikleri yoldan ayrılanlar
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Bid'at mezheplerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Selefiyye
Soru Açıklaması
12.
Mu'tezile mezhebi kimin öncülüğünde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Vasıl b.Ata
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Caferiyye görüş ve uygulamalarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Beş vakit namazları vaktinde kılma
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi farklı hükümleri bir araya getirilmesini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Telfik
Soru Açıklaması
15.
Ebu Said Ebü'l-Hayr'ın Farsça'yı tasavvuf dili haline getirmek için ilk adını atmasından sonra,Hücrivi'nin oluşturmuş olduğu Farsça ilk tasavvuf kitabın adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Keşfül- Mahcüb
Soru Açıklaması
16.
Allah'ın birliğine,Hz.Muhammed'in peygamberliğini ve onun, Allah'tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek,müslümanlar gibi yaşadıkları halde,kalpten inanmayan kimselere nedenir?
Doğru Cevap: "D" Münafık
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Şahadet kelimesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan yüce varlığın adıdır?
Doğru Cevap: "A" Allah
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki hususlardan hangisi İhlas Suresinde geçmemektedir?
Doğru Cevap: "D" Ancak O'na ibadet edildiği
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zati sıfatlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Kelam
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.