logo

1.
Kur'an-ı Kerimde geçen yevmüd-din kelimesi ne ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Hesaba çekildiği ahiret günü
Soru Açıklaması
2.
Kur'an-ı Kerimde geçim yevmüd-din kelimesi hangi surelerde geçmektedir?
Doğru Cevap: "B" Fatiha-Zariyat
Soru Açıklaması
3.
En'am suresinde geçen dinen kıyemen ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Dosdoğru din
Soru Açıklaması
4.
İslam kaynaklarında Minel ve Nihal kelimeleri sırasıyla hangi dinler için kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Vahye dayanan-batıl dinler
Soru Açıklaması
5.
İslama göre ilk peygambere tebliğ edilen din ile daha sonra gelen peygamberlerin tebliğ etdiği din, temel nitelikleriyle aynıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu nitelikler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Oruç
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Zerdüştün getirdiği dinin bozulmuş şekli ve iki tanrı inancına dönüşerek ateş kültünün yüceltildiği dindir?
Doğru Cevap: "A" Mecusilik
Soru Açıklaması
7.
Aşadakilerden hangisi Ehl-i Bid'ata verilen ad değildir?
Doğru Cevap: "C" Ehli hak
Soru Açıklaması
8.
Ssözlükte selef ve selefiye ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "B" Önceki nesil- bu nesle mensup alanlar
Soru Açıklaması
9.
İlk dönem selefiye anlayışının müteşabih ayetler konusundaki görüşleri nasıldır?
Doğru Cevap: "A" Bu ayetleri yorumlamadan Allah'a havale ederler
Soru Açıklaması
10.
Bakıllani,İbn-i Furek, Cüveyni,Gazali,Şehristani,Amidi Fahreddin er Razı gibi isimler hangi mezhebin en meşhur kelam bilginleridir?
Doğru Cevap: "C" Eş'ari
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezilenin kelime anlamına değildir?
Doğru Cevap: "A" Bir araya gelenler
Soru Açıklaması
12.
Suriye'de kurulan ilk tasavvufi kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hankah
Soru Açıklaması
13.
Miladi 7.asırda Vahdet-i Vücud terimi ile ifade edilen bir görüş ortaya atan,el-fütühatül-Mekkiye Fesulü'l Hikem gibi eserlerden bu konuda düşüncelerini genişçe açıklayan tasavvuf bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbn Arabi
Soru Açıklaması
14.
İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmak neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Tavsili iman
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamberin saydığı yedi büyük günah kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "D" Namaz kılmamak
Soru Açıklaması
16.
Allah'a,Hz.Peygambere ve O'nun haber verdiği şeylere yürekten inanıp, kabul ve tastik eden kimseye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Mü'min
Soru Açıklaması
17.
İslam dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz.Peygamber'in yüce Allah'tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan (zarurat-ı diniyye)bir veya bir kaçını yahut da tamamını inkar eden kimseye ne denir?
Doğru Cevap: "B" Kafir
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden Allah'ın sübuti sıfatlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Kıdem
Soru Açıklaması
19.
Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren,gözle görülmeyen nurhani ve ruhani varlıklara ne isim verilir?
Doğru Cevap: "C" Melek
Soru Açıklaması
20.
Cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Mümin olanları cennette giremiyeceklerdir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.