logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi din kelimesinin sözlük anlamında kullanılmaz?
Doğru Cevap: "D" Adap
Soru Açıklaması
2.
Bugün Batı dinlerinde din karşılığı kullanılan kelime hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Religion
Soru Açıklaması
3.
İslam bilginleri dinin tarifinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemişlerdir?
Doğru Cevap: "D" Beşer kaynaklı olması ibaresine
Soru Açıklaması
4.
İlk insan ve ilk peygambere bildirilen dinin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Tevhid dini
Soru Açıklaması
5.
Hintlilerin Tanrının kendisini tarihin her devrinde çeşitli şahsiyetlere bürünerek insanlara gösterdiği inanca ne denir?
Doğru Cevap: "C" Hulül
Soru Açıklaması
6.
Brahmanizmdeki puta tapma inancını reddedip ona karşı çıkmaktan doğmuş ve bu dinden bir çok esas taşıyan din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Budizm
Soru Açıklaması
7.
Ağağıdakilerden hangisi dinin temel unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Çalışmak
Soru Açıklaması
8.
Hz Peygamber bir hadisinde ümmetinin kaç fıkraya ayrılacağını söylemiştir
Doğru Cevap: "D" 73
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber'in ve sahabenin yolunu izleyen onları örnek kabul eden Allah'ın kitabını ve Hz. Muhammed'in sünnetini rehber edinen ümmet çoğunluğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ehli Sünnet
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezilenin görüşlerinin oluşturduğu prensipleri içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Takiyye
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi Şianın günümüze ulaşan fıkralardan değildir?
Doğru Cevap: "D" İbazıyye
Soru Açıklaması
12.
Osmanlılarda tekke edebiyatı kadar gelişme gösteren tasavvuf musikinin öncülüğünü yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mevlevihane
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Allah Tealadan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde tasdik etmek onun kadar verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaktır?
Doğru Cevap: "B" İman
Soru Açıklaması
14.
Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana ne denir?
Doğru Cevap: "D" Tahkiki iman
Soru Açıklaması
15.
Hangisi iradeye dayalı iş, davranış ve eylem demektir?
Doğru Cevap: "D" Amel
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim olmak, esenlikte kılmak" anlamına gelir?
Doğru Cevap: "C" İslam
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi en büyük günahtır?
Doğru Cevap: "A" Şirk
Soru Açıklaması
18.
Küfrün en belirgin alâmeti nedir?
Doğru Cevap: "C" Dinin temel esaslarından birini veya tamamını reddetmek yahut onları beğenmemek, önemsememek ve değersiz saymak
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymak demektir?
Doğru Cevap: "B" Tekfir
Soru Açıklaması
20.
Cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Cinlerin ömrü, insanlarınkine göre epeyce kısadır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.