logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitapların ortak özelliğidir?
Doğru Cevap: "E" Tevhid inancı
Soru Açıklaması
2.
Kur’an’la ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Vahiy geleneğinin en son kitabıdır
Soru Açıklaması
3.
Vahyin sözcük anlamını karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İşaret etme, imada bulunma
Soru Açıklaması
4.
Surelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kur’an’da 114 sure vardır
Soru Açıklaması
5.
İnen ayetlerin Tevkifî sıralanması cümlesindeki ‘Tevkifî’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisini ifade etmez?
Doğru Cevap: "E" İstişari bilgiye bağlı yerleştirme
Soru Açıklaması
6.
Kur’anın çoğaltılmasına hangi yılda başlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hicretin 25.yılında
Soru Açıklaması
7.
Kur’an metninin harekelenmesine hangi tarihte başlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Hicri 65.yılda
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Kur’an, insan yararını amaçlayan uygulamaları içermez
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da geçen açık ifadelerdendir?
Doğru Cevap: "B" Nass
Soru Açıklaması
10.
Şatıbi’ye göre dinin esas gayesi nedir?
Doğru Cevap: "C" Maslahat
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi dirayet tefsiri örneği sayılamaz?
Doğru Cevap: "A" Naklî tefsirler
Soru Açıklaması
12.
Sünneti bir “delil” olarak hangi ekol kabul etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Usulcüler
Soru Açıklaması
13.
Hz.Peygamber’in beşer olarak yaptığı eylemlere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Cibillî hareketler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber’den en çok hadis rivayet etmekle meşhurdur?
Doğru Cevap: "E" Abdullah b.Ömer
Soru Açıklaması
15.
Hadisleri konuları ve içeriklerine göre ayıran hadis eserlerine ne isim verilir?
Doğru Cevap: "C" Musannef
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi isnad sistemiyle ilgili bir kavram değildir?
Doğru Cevap: "A" el-İsabe
Soru Açıklaması
17.
İsnadı oluşturan raviler arasında bir kopukluk yoksa böyle hadislere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Müsned
Soru Açıklaması
18.
Uydurma hadisleri anlatan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mevduat
Soru Açıklaması
19.
Bir hadis “peygambere ait bir söz,fiil ve takriri bildiriyorsa o hadise ne denir?
Doğru Cevap: "E" Merfu
Soru Açıklaması
20.
Hadisleri kaynaklarda bulma işine ne denir?
Doğru Cevap: "D" İlmu Tahricil Hadis
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.