logo

1.
İlk Diyanet İşleri Başkanı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mehmet Rıfat Börekçi
Soru Açıklaması
2.
Uluslararası Adalet Divanı
aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Hollanda – Lahey
Soru Açıklaması
3.
Hangisi Osmanlı Devletinde
resmî tarih yazarlarına verilen addır?
Doğru Cevap: "A" Vakanüvîs
Soru Açıklaması
4.
Laiklik” ilkesi ne zaman anayasaya eklenmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1937
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Belçika: Başörtüsükrizi
Soru Açıklaması
6.
Akdeniz kıyılarına ait ayrıntılı bilgiler içeren harita-klavuz
niteliğindeki Kitâb-ı Bahriye
adlı eserin müellifi kimdir?
Doğru Cevap: "A" PîrîReis
Soru Açıklaması
7.
Devlete karşı işlenen suçlara
aşağıdaki mahkemelerden
hangisi bakar?
Doğru Cevap: "B" Ağır Ceza Mahkemesi
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya
Savaşı’nda yenilgisini belgeleyen Mondros Mütârekesi
hangi tarihte imzalanmış ve
Osmanlı Devleti adına kim
katılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 30 Ekim 1918 – Bahriye Nâzırı Rauf Bey
Soru Açıklaması
9.
Sivas Kongresi hangi tarihte
gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 4-11 Eylül 1919. d)
Soru Açıklaması
10.
Büyük Selçuklular zamanında kurulan, vezir
Nizâmülmülk’ün adıyla anılan Nizâmiye Medreseleri, ilk
olarak hangi Selçuklu Sultanı
tarafından ve nerede kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Tuğrul Bey tarafından Nişâbûr’da
Soru Açıklaması
logo

11.
2010 yılında görevde olan
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ban Ki-moon
Soru Açıklaması
12.
Hukukta; devletin, bir kişinin
mal varlığına el koymasına
ne denir?
Doğru Cevap: "C" Musâdere
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki eserlerden hangisinin yazarı yanlış yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Muvatta’: İmâm Dârimî
Soru Açıklaması
14.
el-Mebsût isimli eser aşağıdaki fıkıh âlimlerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Serahsî
Soru Açıklaması
15.
İslâm Hukûku’nun temel
kaynaklarından olan, “elMuvâfakât” isimli eser aşağıdaki âlimlerden hangisine
aittir?
Doğru Cevap: "D" İmâm-ı Şâtıbî
Soru Açıklaması
16.
İlmin Işığında Asrın Kur’ân
Tefsiri” adlı eserin müellifi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Süleyman Ateş
Soru Açıklaması
17.
Abdullah b. Mahmûd elMavsılî, Hanefî mezhebine göre İslâm ibâdet ve
muâmelât hükümlerinin
özeti niteliğinde el-Muhtâr
li’l-fetvâ adlı eseri yazmış;
gelen ısrarlar sonucunda elİhtiyâr adıyla şerhetmiştir. elMuhtâr’ı ve el-İhtiyâr’ı kimler
ilk kez Türkçeye çevirmişlerdir?
Doğru Cevap: "A" el-Muhtâr’ı Celal Yeniçeri; el-İhtiyâr’ı Mehmet Keskin tercüme etmiştir
Soru Açıklaması
18.
Edebu’d-Dünyâ ve’d-Dîn”
adlı eserin müellifi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Mâverdî
Soru Açıklaması
19.
Kitâbü’t Tevhîd ve Te’vîlâtü’l
Kur’ân” isimli eserin müellifi
kimdir?
Doğru Cevap: "B" Mâtürîdî
Soru Açıklaması
20.
Türkiye Devleti’nin dini,
dîn-i İslâmdır.” maddesi ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1924 Anayasa’sında yer alır, 1928’de Anayasa’dan çıkartıldı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.