logo

1.
Genel nüfûsuna oranla en fazla müslüman nüfûs oranına
sahip ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisinde
Diyanet İşleri Başkanlığı ilk
kez anayasal kurum olarak
yer almıştır?
Doğru Cevap: "C" 1961 Anayasası
Soru Açıklaması
3.
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde en geniş
topraklara sahip olan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kazakistan
Soru Açıklaması
4.
İslâm kültür ve medeniyeti açısından önem taşıyan
Taşkent, Semerkant, Buhâra
şehirlerinin bulunduğu ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Özbekistan
Soru Açıklaması
5.
.
I. 1924 Anayasası
II. 1961 Anayasası
III. 1982 Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti’nde
yukarıdaki anayasalardan
hangileri halkoyuna sunulmuştur?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
6.
I. Üye devletlerin ekonomi politikalarını birbirlerine yaklaştırmak,
II. Üye devletler arasında siyâsî
birliği sağlanmış bir avrupa
devleti meydana getirmek,
III. Karadeniz’de kıyısı olan
devletler arasında iş birliği
sağlamak.
Yukarıdakilerden hangileri,
Avrupa Birliğinin amaçları
arasındadır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi
Anadolu Selçukluları dönemine ait bir mîmârî eser türü
değildir?
Doğru Cevap: "A" Kurganlar
Soru Açıklaması
8.
Anadolu’da Türkçe’yi resmî
dil îlân eden ilk beylik/devlet
ve devlet adamı hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karamanoğulları – Karaman Bey
Soru Açıklaması
9.
I. Medreselerin kapatılması,
II. İlköğretimin zorunlu hâle
getirilmesi,
III. Eğitim-öğretim birliğinin
sağlanması.
Yukarıdaki düzenlemelerin
hangileri, 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhîd-i
Tedrisât kanunun uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
10.
Atatürk’ün, halkın dinini
kaynağından öğrenmesi için
Türkçe çevirisini yaptırdığı
ve devlet imkânları ile bastırıp dağıttırdığı hadîs eseri ve
mütercimi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sahîh-i Buhârî: Ahmet Naîm - Kâmil Miras
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi
Türklerin İslâm toplumuna
katıldıktan sonra yaptığı uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Verâset sistemi
Soru Açıklaması
12.
Bugün İslâm ülkelerinin tek
çatı altında toplandığı tek
kurum hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İslâm Konferansı Örgütü
Soru Açıklaması
13.
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, aşağıdaki kurumlardan
hangisinin genel sekreteridir?
Doğru Cevap: "C" İslâm Konferansı Örgütü
Soru Açıklaması
14.
Karikatür krizinin ortaya
çıktığı ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Danimarka
Soru Açıklaması
15.
Diyanet İşleri Başkanlığı nereye bağlıdır?
Doğru Cevap: "A" Başbakanlık
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi
Erzurum ve Sivas Kongresinde alınan kararların ortak
özelliği değildir?
Doğru Cevap: "D" Temsil kurulunun doğu illerinin tamamını temsil ettiğinin kabul edilmesi
Soru Açıklaması
17.
Millî mücadelenin çekirdeğini oluşturan ve daha
sonra T.B.M.M. hükümetine
dönüşen, Mustafa Kemal’in
başkanlığını yaptığı ilk fiilî
kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Heyet-i Temsiliye
Soru Açıklaması
18.
I. Anadolu Ajansı
II. İrâde-i Milliye
III. Hâkimiyet-i Milliye
Yukarıdakilerden hangileri kurtuluş savaşında millî
birliği tehlikeye düşüren iç
ve dış tehditlere karşı milleti
uyaran basın yayın organlarındandır?
Doğru Cevap: "D" I, II,
Soru Açıklaması
19.
Mustafa Kemal “Hattı müdâfaa yoktur, sathı
müdâfaa vardır. O satıh bütün
vatandır, vatanın her karış
toprağı vatandaşın kanıyla
ıslanmadıkça terkolunamaz”
emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaderini
etkilemiştir?
Doğru Cevap: "B" Sakarya
Soru Açıklaması
20.
Saltanat ne zaman kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1 Kasım 1922
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.