logo

1.
Hangisi lukatanın anlamıdır?
Doğru Cevap: "B" Buluntu eşyâdır
Soru Açıklaması
2.
İslâm’ın emr-i bilma’rûf ve
nehy-i ani’l-münker ilkesinin
kamu hukûkuyla ilgili kısmını temsil eden kurumun adı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hisbe
Soru Açıklaması
3.
Câhiliye Arapları’nın anlayışında başta hilim olmak
üzere sabır, bağışlanma,
misâfirperverlik, yoksullara
yardım, iyi komşuluk ve zayıfları koruma gibi erdemleri
kapsayan ve İslâmi dönemde
de takdirle karşılanan ahlâkî
özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Îsâr
Soru Açıklaması
4.
“Bir toplumda örf, âdet ve
kural halini almış iyi tutum
ve davranışlar veya bunları
kazandıran bilgiler” şeklinde
târifi yapılabilen terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Edep
Soru Açıklaması
5.
Yahûdîlikten, Hristiyanlıktan ve diğer kültürlerden,
İslâmiyet’e giren rivâyetlere
ne denmektedir?
Doğru Cevap: "C" İsrâiliyyât
Soru Açıklaması
6.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu’nun başkanı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Adalet Bakanı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki devletlerinden
hangisinin başkenti yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kırgızistan: İslâmâbad
Soru Açıklaması
8.
T.C. Anayasası’na göre TBMM
genel seçimlerinden önce
aşağıdaki bakanlıklardan
hangisine yeni bir bakan
atanmaz?
Doğru Cevap: "A" Maliye Bakanı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Oryantalizm: Doğu’ya hâkim olmak, doğuyu yeniden kurmak ve onun âmiri olmak için İslâm ülkelerinin geliştirdiği düşünce akımıdır
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İsviçre’nin başkentidir?
Doğru Cevap: "B" Bern
Soru Açıklaması
logo

11.
Buhâra’da 980 yılında dünyaya gelen ve dünyanın en
büyük hekimlerden olan, bir
çok hastalığın tedavi metotlarını, ilaçlarını keşfeden,
mikropların farkına varan ve
önlenebileceğini söyleyen,
“Kânûn” adlı kitabıyla ünlenen âlim kimdir?
Doğru Cevap: "B" İbn-i Sînâ
Soru Açıklaması
12.
Fıkıh, tıp, ahlak, tasavvuf,
matematik, uzay bilimleri,
biyoloji, sosyoloji, akâid ve
kelâma dâir konuları içine
alan meşhur “Mârifetnâme”
isimli eserin müellifi olan
âlim kimdir?
Doğru Cevap: "C" Erzurumlu İbrâhim Hakkı
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devleti’nde şer’î ve
örfî davalara bakan askerî
hâkim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kazasker
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı döneminde dîvânda
büyük davalara bakan, kadı
ve müderrisleri atayan devlet
görevlisinin unvânı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kazasker
Soru Açıklaması
15.
Devlet Denetleme Kurumu
kime bağlıdır ve hangi alanları denetleyemez?
Doğru Cevap: "B" Cumhurbaşkanına – Askerî ve adlî kurumları
Soru Açıklaması
16.
“Bakanlar Kurulu adına,
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi
istemeye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Soru
Soru Açıklaması
17.
Cumhurbaşkanının hastalık
ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hâllerinde,
görevine dönünceye kadar;
ölüm, çekilme veya başka bir
sebeple Cumhurbaşkanlığı
makâmının boşalması halinde ise yenisi seçilinceye
kadar kim vekâlet eder?
Doğru Cevap: "D" TBMM Başkanı
Soru Açıklaması
18.
Din İşleri Yüksek Kuruluna
kim başkanlık eder, kurul kaç
üyeden oluşur?
Doğru Cevap: "C" Başkanı, Kurul üyeleri arasından seçilir – 16 üyeden oluşur
Soru Açıklaması
19.
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu kaç üyeden oluşur?
Görev süreleri kaç yıldır?
Doğru Cevap: "A" 8 üyeden oluşur, görev süresi 5 yıldır
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz Müslüman nüfûsunun
en kalabalık olduğu ülkedir?
Doğru Cevap: "D" Endonezya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.