logo

1.
Hz. Osman’ın zamanında Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zeyd b. Sabit
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın isimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ümmü’l-kurrâ
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Cabir b. Abdullah
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi en son nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" يَسْتَفْتُونَكَۜ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَة (Nisa, 4/176)
Soru Açıklaması
5.
“Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Cihad hükümleri içeren sureler
Soru Açıklaması
7.
“Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere denir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir” tanımını ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Vücuh
Soru Açıklaması
9.
Kur’ân ve Sünnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İlhâdî tefsir
Soru Açıklaması
10.
Taberî’nin kaleme aldığı tefsirin özgün adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
logo

11.
Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Burhân-ı limmî
Soru Açıklaması
12.
“Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın adıdır?
Doğru Cevap: "A" Tevrat
Soru Açıklaması
13.
Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beyt-i ma’mûr
Soru Açıklaması
14.
Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam eden hayatı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Berzah
Soru Açıklaması
15.
“İnsan, özgür bir cüz’î iradeye sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir?
Doğru Cevap: "C" Matüridiyye
Soru Açıklaması
16.
“Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Matüridiyye
Soru Açıklaması
17.
“Dinî tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez” görüşü hangi mezhebe aittir?
Doğru Cevap: "A" Eş’ariyye
Soru Açıklaması
18.
“Peygamber olabilmek için erkek olmak şart değildir” görüşü hangi mezhebe aittir?
Doğru Cevap: "C" Eş’ariyye
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Selef metodunun esaslarından değildir.
Doğru Cevap: "A" Marifet
Soru Açıklaması
20.
“Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.