logo

1.
Senetü’l hüzün ne demektir?
Doğru Cevap: "D" Efendimizin amcası EbûTâlib ile hanımı Hz Hatîce’yi kaybettiği sene
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi
Yesrib (Medîne)’nin yerleşik
halkından değildir?
Doğru Cevap: "B" Kureyş Kabîlesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslâm’a davet
etmek için mektup gönderdiği yerlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Yelemlem
Soru Açıklaması
4.
Medîne’ye gelerek Peygamberimiz ile görüşen, mescitte
ibâdet yapmak isteyen, Peygamberimize Hz. Îsâ ile ilgili
sorular soran ve İslâm’ı kabul
etmemekle birlikte cizye vergisi vermeyi kabul eden gurup
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hayber Yahûdîleri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hicret esnasında Medîne’de Yaşayan Yahûdî kabîlelerinden
birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" BenîSakîf
Soru Açıklaması
6.
Hz. Muhammed’in Bizans’ın
Busra Valisine Gönderdiği elçinin, yine Bizans’ın Gassânî
Valisi tarafından öldürülmesi
üzerine 100 bin Bizans askerine karşı 3 bin Müslüman’ın
kahramanca çarpıştıkları savaş ve tarihi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mûte Savaşı–629
Soru Açıklaması
7.
İslâm’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhud savaşının tam olarak kazanılamamasının sebebi nedir?
Doğru Cevap: "B" Peygamberimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlâli
Soru Açıklaması
8.
Yahûdîler, Hz. Peygambere
yaptıkları suikast girişiminden sonra Medîne’den
sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler
Ebû Süfyan komutasında
10.000 kişilik bir kuvvetle h
5/m. 24 Ocak 627 tarihinde
Medîne’ye hücûm ettiler..
Yukarıda hangi savaş anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Hendek
Soru Açıklaması
9.
Umre maksadıyla Mekke’ye
gelip kendilerine Kâbe’nin
olduğu yere sokulmayacakları haberini alan Allah
Rasûlü, Hz. Osman’ı elçi
olarak Mekke’ye gönderdi.
Daha sonra Hz. Osman’ın
öldürüldüğüne dair yanlış
haber gelince Peygamberimiz
elçiyi öldüren bu müşriklerle
savaşmadan vazgeçmeyeceğiz
diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için biât etmeye davet
etti. Sahâbeler de ölünceye
kadar savaşacaklarına dair
biât ettiler. Semûre ağacının
altında yapılan bu biâte ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "A" Biat-ı Rıdvân
Soru Açıklaması
10.
Mûte Savaşı’nda arka arkaya
üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını
ele alıp müslümanları zafere
götürdüğü zaman, Peygamberimizin kendisine “Allah’ın
Kılıcı” ünvânını verdiği
sahâbe kimdir?
Doğru Cevap: "B" Hâlid b.Velid
Soru Açıklaması
logo

11.
Benî Müstalîk gazvesinden dönerken Hz. Âişe’ye
münâfıklar tarafından iftira
atılmış fakat hakkında âyet
nâzil olarak Hz. Âişe’nin iffetli olduğu bildirilmiştir. Bu
olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İfk Hâdisesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangi
sahâbi, birinci Akabe Biâtı
sonrası heyetle birlikte
Medîne’ye öğretici olarak
gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Mus’ab b.Umeyr
Soru Açıklaması
13.
Sûriye’den gelen tüccarların
Bizans’ın Müslümanlara karşı
savaş hazırlığı içinde olduğunu haber vermeleri üzerine,
Hz. Muhammed bir ordu
hazırlayarak Bizans ordusuna karşı sefere çıkmış, Sûriye
yakınlarına kadar gelmişlerdi. Fakat karşılarına düşman
ordusunun çıkmaması üzerine Medîne’ye geri dönmüşlerdi. Bahsedilen bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tebük Seferi
Soru Açıklaması
14.
Peygamberimizin elçiler göndererek İslâm’a davet ettiği
devletlerin içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" İskenderiye krallığı
Soru Açıklaması
15.
Hendek savaşında hendek
kazma fikrini hangi sahabî
vermiştir?
Doğru Cevap: "B" Selmân-ı Fârisî
Soru Açıklaması
16.
Hendek savaşında müşriklerle Benî Kureyza Yahûdîlerinin
yaptıkları ittifakı bozan sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "A" Nuaym b. Mes’ûd
Soru Açıklaması
17.
Zekâtın mal ile ilgili şartlarıyla alakalı olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Nisâb: Önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen maldır
Soru Açıklaması
18.
Hangisi zekât olarak verilecek malda aranan şartlardan
değildir?
Doğru Cevap: "C" Temlîk
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?
Doğru Cevap: "C" Enerji ve güç verici iğne yaptırmak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?
Doğru Cevap: "A" Su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan başka bir maddenin vücuda girmesi kaydıyla endoskopi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.