logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizi emziren kadınlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hz.Sevde
Soru Açıklaması
2.
Peygamberimizin emriyle
savaşa gidilen ancak Peygamberimizin iştirâk etmediği
seferlere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Seriyye
Soru Açıklaması
3.
Ridde hareketleri hangi
halîfe zamanında ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hz.EbûBekir
Soru Açıklaması
4.
İslâm’ı kabul ettiklerini söyleyen bir kabîleye İslâm dinini öğretmek için gönderilen
çok sayıdaki hâfız sahâbenin
yolda pusuya düşürülerek
şehit edildiği yerin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Bi’r-i Mâûne
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi
Mekkelilerin, hicretten sonra
Medîne’de toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul
ettiklerini gösteren bir kanıt
değildir?
Doğru Cevap: "A" Kervan ticaretini sürdürmeleri
Soru Açıklaması
6.
İslâmiyet’in ilk yıllarında
Arapların özgün bir mîmârîleri
yokken, giderek mîmârîde belirgin bir Arap sanatı ve üslûbu
doğmuştur. Bu kültürel gelişmeyi sağlayan başlıca etken
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fethedilen ülkelerin kültürleri
Soru Açıklaması
7.
Peygamberimizin (s.a.v.) iki
kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnûreyn’ lakabını alan
sahâbi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Hz.Osman
Soru Açıklaması
8.
Müşriklerin müslümanlara
uyguladığı boykot kaç yıl sürmüştür ve boykotun delinmesine öncülük edenler hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 3 yıl, Mut’im b. Adiyy, Ebu’l Buhterî
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Tâif
ile Nahle arasında kurulan,
her yöreden insanın geldiği
en ünlü panayırdır?
Doğru Cevap: "B" Ukkâz
Soru Açıklaması
10.
Peygamberimiz yirmili yaşlarında iken amcaları ile birlikte hangi savaşa katılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ficâr savaşı
Soru Açıklaması
logo

11.
Peygamberimiz otuz beş yaşlarında iken Mekke’de hangi
antlaşmaya katılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Hılf u’l-Fudû
Soru Açıklaması
12.
Araplarda ilk doğan erkek çocuğun ismi babaya ve anneye
künye olurdu. Hz.Peygamberin
künyesi nedir?
Doğru Cevap: "C" Ebu’l-Kâsım
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi,
İslâmiyet öncesi Araplarda
savaşmanın yasak kabul
edildiği haram aylardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Ramazan
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi
Peygamberimizin dedesi
Abdülmuttalib’in asıl adıdır?
Doğru Cevap: "C" Şeybe
Soru Açıklaması
15.
Peygamberimizin babaannesinin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fâtıma
Soru Açıklaması
16.
Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Berre
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin hem sütkardeşi, hem de amcasıdır?
Doğru Cevap: "D" Hamza
Soru Açıklaması
18.
Peygamber Efendimizin, Hz.
Hatîce dışındaki hangi eşinden çocuğu olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Hz.Mâriye
Soru Açıklaması
19.
Efendimizin, Hz. İbrâhîm’in
Hanîf dînine uygun olarak
Hira mağarasında yaptığı
tefekkürî ibâdete ne denir?
Doğru Cevap: "D" Îtikâf
Soru Açıklaması
20.
Habeşistan’a hicret eden ilk
aile kimdir?
Doğru Cevap: "C" Hz.Osman ve eşi Rukiye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.