logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi ulü’l-
‘azm peygamberlerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Lokmân
Soru Açıklaması
2.
Hudeybiye antlaşması ne zaman ve kimlerle yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Mekke Fethi öncesi Kureyşli müşriklerle
Soru Açıklaması
3.
Müslümanlar ilk kez hangi
olaydan sonra Kâbe’de açık ve
toplu ibâdet yapmaya başlamışlardır?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ömer ve Hz. Hamza’nın müslüman olmasıyla
Soru Açıklaması
4.
Habeşistan’a hicret hangi
tarihte, kaç kişiyle gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Mekke döneminin 5. yılında, ilk seferinde 16, ikinci seferinde 90 kişi ile gerçekleşmiştir
Soru Açıklaması
5.
Medîneli müslümanların Hz.
Peygamber’den istedikleri
öğretmen kimdir?
Doğru Cevap: "D" Mus’ab bin Umeyr
Soru Açıklaması
6.
Yaptıkları anlaşmayı ilk bozan, daha sonra ihanetleri ve
Müslümanlara düşmanlıkları
sebebiyle Medîne’den çıkartılarark sürülen Yahûdî kabilesi
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Benî Kaynuka
Soru Açıklaması
7.
Hudeybiye anlaşmasında,
müslümanların aleyhine olan
fakat daha sonra müşrikler
tarafından kaldırılması istenen madde aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mekke’ye sığınan hiç bir Medînelinin iâde edilmeyeceği; Medîne’ye sığınanların ise geri verileceği
Soru Açıklaması
8.
Peygamberimizin Busra
emîrine gönderdiği elçinin
katledilmesi üzerine bilmukabele hareketle yapılan Mûte
savaşı kimlerle yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Rumlarla (Bizans)
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizi emzirmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Ebû Tâlib’in eşi Fâtıma binti Esed
Soru Açıklaması
10.
Hz. Peygamber ikinci Akabe
biatını nerede ve ne zaman
yapmıştır?
Doğru Cevap: "A" Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında
Soru Açıklaması
logo

11.
Uhud savaşında melekler
tarafından yıkanan şehid
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Hanzala
Soru Açıklaması
12.
“İslâm tarihinde ‘yedi ağlayanlar’ diye anılan kişiler Peygamberimize (s.av.) gelerek,
bu gazveye katılmak istediklerini fakat binit ve yiyeceklerinin bulunmadığını bildirirler, Peygamberimizin de
kendilerine binit kalmadığını
söylemesi üzerine bu yedi kişi
ağlayarak geri dönerler.” Bu
olay aşağıdakilerden hangisinde vukû bulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Tebük gazvesi
Soru Açıklaması
13.
Bedir harbinde Hz. Peygamberin, ordunun konaklamasıyla ilgili olarak görüşünü
kabul ettiği sahâbe hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Habbâb b. Münzir
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Muâviye b. Ebî Süfyân
Soru Açıklaması
15.
Ezânı ilk rüyasında gören ve
rüyasını Peygamberimize
(s.a.v) anlatan sahâbe kimdir?
Doğru Cevap: "C" Abdullah b. Zeyd el Ensârî
Soru Açıklaması
16.
Kâbe’deki vazifelerden biri
olan hicâbenin anlamı nedir?
Doğru Cevap: "A" Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmaktır
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi
İslâmiyet öncesi Araplarda
Kâbe’yi ziyaret için gelen
hacıların içeceklerini temin
etme görevidir?
Doğru Cevap: "C" Sikâye
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi
Kâbe’nin perdedarlığını ve
anahtarlarını elinde bulundurmak görevidir?
Doğru Cevap: "C" Hicâbe
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi
İslâmiyet öncesi Araplarda
Kâbe’yi ziyaret için gelen
hacıların yiyecek temin etme
görevidir?
Doğru Cevap: "B" Rifâde
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi
İslâmiyet öncesi Araplarda
Kâbe’nin muhâfızlığını yapma görevidir?
Doğru Cevap: "B" Sidâne
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.