logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi mehr-i mislin tarifidir?
Doğru Cevap: "D" Nikâh anında belirlenmeyip, nikâhtan sonra kadının, akrabaları arasında kendi konumundaki kızlara verilen mehir kadar verilmesi kararlaştırılan mehirdir
Soru Açıklaması
2.
İslâm öncesinde Araplarda
“başlık ve mehir vermemek
için kızların değiştirilmesine
dayalı gerçekleştirilen nikâha”
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Nikâh-ı şığar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi evliliğin geçerlilik (sıhhat) şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Ehliyetin olması
Soru Açıklaması
4.
Karısının herhangi bir uzvunu, kendisine nikâhı ebediyyen haram olan bir kadının
uzvuna benzeterek yapılan
yemin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zıhâr
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi evliliğin in’ikâd (kuruluş) şartları
arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" İrâde beyânı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi zifâfın
gerçekleştiği fâsid nikâhın
sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Artık bu nikâh feshedilemez
Soru Açıklaması
7.
Fesih, muhâlea ve tefrîk kavramları aşağıdakilerin hangisinde doğru anlamlarıyla
verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Eksiklik sebebiyle nikâhın bozulması; kadının kocasına boşanma tazminatı vererek boşanmaya razı etmesi; hâkim kararıyla evliliğin sona ermesi
Soru Açıklaması
8.
Sahih nikâhla evliyken boşanan ya da kocası ölen her
kadın iddet beklemek zorundadır. Buna göre aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bâin talâk iddeti beklerken kocası ölen kadının iddeti sona ermezse de kalan kısmını ölüm iddetini tamamlayacak süre kadar bekler
Soru Açıklaması
9.
Çocuğun babası ile nesep
bağının kurulabilmesi için
aşağıdaki şartlardan hangisi
gereksizdir?
Doğru Cevap: "C" Çocuğun doğumu esnasında babanın yaşıyor olması
Soru Açıklaması
10.
Kocanın 4 ay veya daha fazla
süreyle eşine yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne
ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Îlâ
Soru Açıklaması
logo

11.
Bir akdin kurulabilmesi ve
hükümlerini meydana getirebilmesi için her akitte bulunması gerekli unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
Doğru Cevap: "C" Konu
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi
İslâm borçlar hukûkunda
borcun kaynakları arasında
yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Garâr
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi
Hanefîlere göre fâizin illetidir?
Doğru Cevap: "B" Cins ve ölçü-tartı birliğinin olmaması
Soru Açıklaması
14.
Umra, rukba ve sukna terimleri aşağıda verilen konulardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Hibe
Soru Açıklaması
15.
İnsanları kandıracak bir
şekilde, piyasa fiyatlarının
üstünde alınan kâra İslâm
hukûkunda ne isim verilir?
Doğru Cevap: "C" Gabn-ı fâhiş
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi
ticârî sigortaların câiz olmadığını savunan âlimlerin bu
tür sigortaları eleştirdikleri
noktalardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Garar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi lukatanın tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Buluntu eşyadır
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hanefilere göre namaz vakti girmeden teyemmüm edilmesi caiz değildir
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?
Doğru Cevap: "A" Göze ve burna damla damlatmak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?
Doğru Cevap: "D" Kulak zarında delik bulunanların kulak yıkatması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.