logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi
hiçbir görüşe göre Müzdelife
vakfesinin başlangıç zamanı
değildir?
Doğru Cevap: "D" Yatsı vaktinin girmesinden îtibâren
Soru Açıklaması
2.
Bayramın birinci, ikinci ve
üçüncü günlerinde Mina’da
gecelemenin, Hanefî ve Şâfiî
mezhebine göre hükmünü
sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Sünnet-Vâcip
Soru Açıklaması
3.
Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Nefr-i evvel
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi
ziyâret tavâfının başlama
vakti konusunda Hanefî ve
Mâlikî’nin görüşüdür?
Doğru Cevap: "C" Kurban bayramının ilk günüfecr-i sâdıktan îtibâren
Soru Açıklaması
5.
Arafat vakfesi; Arefe günü
fecr-i sâdıktan îtibâren hangi
mezhebe göre başlar?
Doğru Cevap: "C" Hanbelî
Soru Açıklaması
6.
Ziyâret tavâfının son üç şavtını âdetli olarak yapmak hangi
cezâyı gerektirir?
Doğru Cevap: "A" Üç sadaka-i fıtır
Soru Açıklaması
7.
Sa’y’in son üç şavtının âdetli
olarak yapılması hangi cezayı
gerektirir?
Doğru Cevap: "B" Herhangi bir ceza gerekmez
Soru Açıklaması
8.
İmâm Ebû Hanîfe ve İmâm
Şâfiî’ye göre Müzdelife’de
akşam ile yatsı namazlarını
yatsı vaktinde cem’ ederek
kılmanın hükmü nedir?
Doğru Cevap: "D" Vâcip-sünnet
Soru Açıklaması
9.
Hanefî ve Şâfiî mezheplerine
göre küçük, orta ve büyük
cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
Doğru Cevap: "C" Sünnet-vâcip
Soru Açıklaması
10.
İmâm Ebû Hanîfe’ye göre
temettû’ haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın
üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin
cezası nedir?
Doğru Cevap: "C" İki dem gerekir
Soru Açıklaması
logo

11.
Sırasıyla İmâm Ebû Hanîfe ile
İmâm Şâfiî’ye göre ihrâmdan
çıkmak için bayramın ilk üç
gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
Doğru Cevap: "D" Vâcip-sünnet
Soru Açıklaması
12.
Ebû Hanîfe ve İmâmeyne göre
taş atma, kurban kesme ve
tıraş olma menâsiki arasındaki tertîbe uymanın hükmü
nedir?
Doğru Cevap: "D" Sünnet-vâcip
Soru Açıklaması
13.
Hanefî ve Şâfiî mezheplerine
göre ihsâr kurbanının Harem
bölgesinde kesilmesinin hükmü nedir?
Doğru Cevap: "A" Şart-şart değil
Soru Açıklaması
14.
Sırasıyla Hanefî ve Şâfiî mezheplerine göre vekil olarak
hacca gönderilecek kimsenin
kendi adına hac görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
Doğru Cevap: "C" Şart değil-şart
Soru Açıklaması
15.
Sırasıyla Hanefî ve Şâfiî
mezheplerine göre ticaret
amacıyla Mekke’ye giden
kimsenin mîkât mahallinden
ihrâmlı olarak geçmesinin
hükmü nedir?
Doğru Cevap: "D" Vâcip-sünnet
Soru Açıklaması
16.
Hac ve umrede işlenen
cinâyetlerin ödenmesi ile
ilgili aşağıdailerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hepsi doğrudur
Soru Açıklaması
17.
Umre tavâfının son üç şavtını veya daha azını abdestsiz
olarak yapan kimse, abdestsiz yaptığı her şavt için bir
sadaka verir” görüşü kime
aittir?
Doğru Cevap: "C" İmâm Züfer
Soru Açıklaması
18.
Bilmeyerek, yanılarak veya
unutarak koku sürünmek,
elbise giymek ve cinsel ilişkide
bulunmak gibi yararlanma (istimta’) türünden olan yasakları
ihlâl eden kimse için ceza gerekmez” görüşü kimlere aittir?
Doğru Cevap: "B" Şâfiîve Hanbelî
Soru Açıklaması
19.
İhrâmlı kişinin eşini şehvetle öpmesi, okşaması, sarılıp
kucaklaması boşalma olmazsa ceza gerektirmez” görüşü
hangi mezhebe aittir?
Doğru Cevap: "D" Hiçbiri
Soru Açıklaması
20.
İhrâma girerken ileride karşılaşılacak hastalık, düşman
veya para kaybetme gibi
yola devamı engelleyecek
bir durumun ortaya çıkması
hâlinde, kurban kesmeksizin
ihrâmdan çıkmayı şart koşmak, hangi mezhebe aittir?
Doğru Cevap: "C" Hanbelî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.