logo

1.
Namaz kılarken kendi isteği
ile abdestini bozması ile namazı tekrar baştan kılmasına
ne denir?
Doğru Cevap: "D" İstînâf
Soru Açıklaması
2.
Farz namazların ilk iki
rekâtında Fâtihâ’dan sonra
bir sûre veya en az üç kısa
âyet veya uzun bir âyet okumanın hükmü Hanefî mezhebine göre nedir?
Doğru Cevap: "C" Vâcip
Soru Açıklaması
3.
Bayılan bir kişinin baygınlık
durumu kaç vakitten fazla
sürerse, bu süre içindeki
namazları kaza olmaktan
düşer?
Doğru Cevap: "B" 5 vakitten
Soru Açıklaması
4.
Hüsûf namazının tanımı hangi şıkta yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekâtlı bir namazdır
Soru Açıklaması
5.
Cenazenin tekfîn işleminde
kullanılacak olan kefen parçalarının sıralaması dıştan
içe doğru aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Lifâfe - izâr – kamîs
Soru Açıklaması
6.
Son nefesine yaklaşmış ve
ölmek üzere olan kişiye …………,
ölen kişiye ………, ölü için genel
olarak yapılması gereken hazırlıklara …………, ölünün yıkanmasına ………, kefenlenmesine
……….., tabuta konulup namazın
kılınacağı yere ve namazdan
sonra gömüleceği yere taşınmasına ………… ve mezara konulmasına ......… denir.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler hangi
şıkta doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Muhtazar, meyyit, teçhîz, gasil, tekfîn, teşyî’, defin.
Soru Açıklaması
7.
Cemaatle namaz kılmanın
hükmü ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Mâlikîlere göre farz-ı ayndır
Soru Açıklaması
8.
Namaz vakitleri ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İmameyne göre, kılınmaya başlanan sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadardır.
Soru Açıklaması
9.
Ezânla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Peş peşe birden çok kaza namazı kılan kişinin her biri için ezân okuması şarttır
Soru Açıklaması
10.
İlk tasavvufî kurum hakkında aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Suriye-Remle’de Hankâh adıyla kuruldu
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi, kendisinden hadis rivâyet edilen
râvînin hadis aldığı hocasını
ifâde eden hadis terimidir?
Doğru Cevap: "A" Şeyh
Soru Açıklaması
12.
Hadis tasnifi faaliyetlerinin
çok yoğun bir şekilde yapıldığı ve hadis kaynaklarının son
şeklini aldığı dönem aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Tabiûn dönemi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi, ana senedin tâlî
(ikinci) bir kolunu, dağılışını
veya ana senedin bir râvîden
sonraki dağılışını, kollara
ayrılışını ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Tarîk
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, diğer konularda yalan söyleyen
bir râvînin hadis rivâyetinde
de yalan söyleyebileceği
düşünülerek, râvînin yalanla
itham edilmesini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" İttihamu’r-râvî bi’l- kizb
Soru Açıklaması
15.
Kütüb-ü sitte hangi şıkta doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Buhârî -Müslim-Ebû Dâvûd Tirmizî -İbn Mâce- Nesaî
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi
Ale’r-ricâl (şahıs merkezli)
tasnîf edilen kitaplardandır?
Doğru Cevap: "A" Müsned
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek
veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Tergîb ve terhîb hadisleri
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisinde,
üzerinde en fazla şerh faaliyeti yapılan ve İslâm dünyasında en fazla ilgi gören hadis
eseri ve yazarı birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" el-Câmiu’s-Sahîh: Buhârî
Soru Açıklaması
19.
Kütüb-i Sitte olarak bilinen
altı hadis kitabı ve müellifleri
aşağıda eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" es-Sünen: Ahmet b. Hanbel
Soru Açıklaması
20.
Müsned türünde yazılmış
en meşhur hadis eseri kime
aittir?
Doğru Cevap: "B" Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.