logo

1.
Sarîh icmâ’ ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi en doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Bir asırdaki bütün müctehid İslâm âlimlerinin görüş belirterek katıldığı ortak görüştür
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki sünnet çeşitlerinden hangisi Peygamberimizin, yanında olan bir davranış
karşısında sessiz kalarak o
davranışı tasvîb ettiğini belirtir?
Doğru Cevap: "C" Takrîrî sünnet
Soru Açıklaması
3.
Hanefîlere göre, seferî olan
bir kimsenin 4 rekât farz
namazları 2 rekât olarak
kılması hangi kavrama örnek
olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "B" Azîmet
Soru Açıklaması
4.
Hanefî bilginlerine göre
“delâleti ve sübûtu, Kur’ân
ve mütevâtir sünnetle kesin
olan delillere” ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Farz
Soru Açıklaması
5.
İslâm fıkhına göre hangi yaşa
ulaşan çocuklar, ergenlik
belirtileri göstermese bile
ergen sayılırlar?
Doğru Cevap: "C" 15 yaş
Soru Açıklaması
6.
İslâm fıkhında “kötülüğe
giden yolun kapatılması” aşağıdaki hangi kavramla ifâde
edilir?
Doğru Cevap: "B" Sedd-i Zerâî
Soru Açıklaması
7.
“Kur’ân’da şarap haram kılınmıştır. Şarabın haram kılınma nedeni sarhoşluk vermesidir. O halde adı ne olursa
olsun bütün sarhoşluk veren
şeyler haramdır.” Verilen bu
hüküm aşağıdaki dînî delillerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "D" Kıyâs
Soru Açıklaması
8.
Geçerli bir nikâhla evlenen
çiftlerin nikâhlarının ortadan
kalktığına dair bir delilin
bulunmaması halinde nikâh
geçerlidir. Verilen bu hüküm
aşağıdaki dînî delillerden
hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "D" İstishâb
Soru Açıklaması
9.
“Mûrisi öldüren vâris
mîrastan hak alamaz” hükmü
aşağıdaki dînî delillerden
hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Kıyâs
Soru Açıklaması
10.
“Hz. Ömer, fethedilen toprakları mücahidler arasında ganimet olarak dağıtmayıp eski
sahiplerinin elinde bırakmış
ve haraç vergisi koymuştur. ”
Bu durum aşağıdaki dînî delillerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Mesâlih-i Mürsele
Soru Açıklaması
logo

11.
“Suçlananın suçu ispat edilmedikçe suçlanan kişi suçsuzdur. ” Bu durum aşağıdaki
dini delillerden hangisine
Doğru Cevap: "C" İstishab
Soru Açıklaması
12.
Hz. Peygamberden (s.a.v.)
sonra, belli bir asırdaki müctehit İslâm bilginlerinin, dînî
konularda görüş birliği içinde olmaları hangi kavramla
ifâde edilir?
Doğru Cevap: "C" İcmâ’
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi
İslâmın değerli sayıp korunmasını garanti altına aldığı
şeylerdendir?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Suda boğulmuş olan bir kimse yıkanmaz.
Soru Açıklaması
15.
Hangi durumda estetik ameliyat câiz değildir?
Doğru Cevap: "A" Güzel görünme kastı ile estetik ameliyat yaptırmak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki şıklarda yer alan
açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kadınların başı açık olarak namaz kılmaları câizdir
Soru Açıklaması
17.
“Hükmün kendisine bağlanması ve üzerine hüküm binâ
edilmesi insanlara bir fayda
sağlayan veya onlardan bir
zararı gideren, fakat mûteber
veya geçersiz sayıldığına dâir
belirli bir delil bulunmayan
durumlar” olarak tarif edilen
fıkıh usûlü terimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mesâlih-i Mürsele
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi
bid’at mezheplerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Selefiyye
Soru Açıklaması
19.
Yerine getirilişleri açısından
dînî hükümleri üç gruba ayırsak, aşağıdakilerden hangisi
bu grubun dışında kalır?
Doğru Cevap: "C" İlmî hükümler
Soru Açıklaması
20.
Ezelde takdir edilmiş kader
anlayışını, insanın irâde hürriyetini ortadan kaldırdığı
iddiâsına dayanarak reddeden ve kulların kaderlerini
kendilerin yazdığını savunan
mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kaderiyye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.