logo

1.
Bir hukûkî sonucun varlığı
kendi varlığına bağlı olan,
ancak kendisinin varlığı onun
varlığını zarûrî kılmayan ve
onun yapısından bir parça
teşkil etmeyen fiil veya vasfa
ne denir?
Doğru Cevap: "B" Şart
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh
ilminde aslî delillerdendir?
Doğru Cevap: "C" İcmâ
Soru Açıklaması
3.
İmâm Şâfiî’nin yazdığı ve günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usûlü
kitabı sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" er-Risâle
Soru Açıklaması
4.
İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe
tarafından kaleme alınan ve
günümüze ulaşan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" el-Fıkhu’l –Ekber
Soru Açıklaması
5.
Ebû Hanîfe’nin öğrencisi olan,
hükmü hadisten çıkaran ve
müsned sahibi olan imâm
kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ahmet bin Hanbel
Soru Açıklaması
6.
İmâm Mâlik tarafından kaleme alınan ve günümüzde de
önemini koruyan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" el-Muvattâ
Soru Açıklaması
7.
İslâm hukûkuna göre, kişinin
haklara sahip olabilme ve
borç altına girebilme ehliyetine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Vücûp ehliyeti
Soru Açıklaması
8.
Bâliğ ve mümeyyiz hakkında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hem mümeyyiz hem de bâliğ olan kişi ibâdet etme sorumluluğuna sahiptir
Soru Açıklaması
9.
Bir olayın görgü tanığının,
kendisinden başka bir şahit
bulunmadığında mahkemeye
giderek şahitlik yapmasının
hükmü ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Farz-ı ayn
Soru Açıklaması
10.
Bir kimse ölümle pençeleşirken haram lokma ağzına
girmemesi için yanında
bulunan domuz etini yemeyerek ölmüştür. Bununla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangi
ifâde doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Bu şahıs, bu durumda iken haram olan domuz etini yiyerek hayatını idâme ettirmeliydi
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi
vücûb ehliyetinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme selâhiyetidir
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Fiiller, sahîh olmadıklarında hiç bir hukûkî sonuç doğurmazlar.
Soru Açıklaması
13.
Hükmî kirlilikle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hükmî kirlilik sadece abdest, gusül ve teyemmümle giderilmektedir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi terim olarak “nasslarda hükmü
bulunmayan fıkhî meseleye,
aralarındaki illet birliği sebebiyle nasslarda düzenlenmiş
meselenin hükmünü vermek”
şeklinde tanımlanan kıyâsın
rükünlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mendûp
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinde
dört mezhep imamı vefât
tarihlerine göre kronolojik
olarak doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "C" İmâm Ebû Hanîfe - İmâm Mâlik - İmâm Şâfiî- Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi vaz’î
hükümlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" İllet
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi
İslâm hukûkunun nassa dayalı kaynaklarından birisidir?
Doğru Cevap: "A" K. Kerîm
Soru Açıklaması
18.
“Müslüman bir kadının, müslüman olmayan bir erkekle
evlenemeyeceği” hükmü
aşağıdaki dînî delillerden
hangisiyle verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kur’ân
Soru Açıklaması
19.
Diğerine nazaran istihsân
metodunu daha sık kullanan
mezhep imamı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İmâm-ı A’zam
Soru Açıklaması
20.
Kamu yetkisini kullanan devlet görevlilerinin kendilerine
ihtiyaç duyacak kimselerden
hediye kabul etmeleri aşağıdaki dînî delillerden hangisine göre hoş karşılanmaz?
Doğru Cevap: "A" Sedd-i Zerâî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.