logo

1.
Günümüz Mushaflarında yer
alan vakıf işaretleri kime aittir?
Doğru Cevap: "A" Secâvendî
Soru Açıklaması
2.
Âlimlerin çoğuna ve kıraat
imamlarına göre, namaz dışında kıraatten önce eûzü besmele çekmenin hükmü nedir?
Doğru Cevap: "D" Sünnet
Soru Açıklaması
3.
Medd-i Ârız ile ilgili aşağıdaki
açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İşmâm, vakıf sebebiyle kaybolan kesra harekeyi üçte bir nisbetinden yavaşça belirtmektir
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki tenvîn ve sâkin nûn
ile ilgili hükümlerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Tenvîn veya sâkin nûndan sonra ihfâ harflerinden biri gelip ikisi aynı kelimede olursa ihfâ olur.
Soru Açıklaması
5.
Sâkin mîmin okunuş şekilleriyle ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sâkin (م ( den sonra harekesiz (ب ( harfi gelirse Dudak İhfâsı olur
Soru Açıklaması
6.
İdğâm bahsi ile ilgili hangi
tarif yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Nûn ve mîm harfleri dışındaki harfler aynı şekilde gelirse idğam-ı misleyn mealğunne olur
Soru Açıklaması
7.
İklâb ne demektir ve harfleri
nelerdir?
Doğru Cevap: "C" Cezimli ن’ dan sonra “ب “gelirse ن‘u م harfine dönütürmek ve ğunneli okumaktır. Harfi “ب “dir.
Soru Açıklaması
8.
Kur’ân-ı Kerîm’in harekelemesini ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ebu’l Esved ed-Düelî
Soru Açıklaması
9.
Dudak ihfâsı ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Cezimli م‘den sonra ب harfinin gelmesi ile م ‘in dudakta gizlenerek okunmasıdır
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi
medd-i muttasıl ve medd-i
munfasıl arasındaki fark değildir?
Doğru Cevap: "B" Uzatma harflerinden sonra sebeb-i med olan cezim gelmesidir
Soru Açıklaması
logo

11.
Kelimenin sonunda gelen ve
zamir olan هـ harfinin fonksiyonu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde anlatılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kendisinden önceki harf harekeli olursa “هـ “uzatılarak okunur, harekesiz olursa uzatılmadan okunur
Soru Açıklaması
12.
Sektenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Okuyuş esnasında sesi, nefes alıp vermeden kısa bir süre kesmek demektir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda verilen durak işaretlerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hiçbiri
Soru Açıklaması
14.
Kur’ân-ı Kerîm’in en yavaş,
ta’lîm yaparak okunduğu
tilâvet biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tahkîk
Soru Açıklaması
15.
Kur’ân-ı Kerîm’in en hızlı
okunduğu tilâvet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hadr
Soru Açıklaması
16.
İhfâ, iklâb ve ğunneli
idğâmların birer buçuk elif
miktarı tutularak okunduğu
tilâvet biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tahkîk
Soru Açıklaması
17.
“Tilâvet esnasında, bir kelimeyi, sesi ve nefesi kesmeden
kendisinden sonra gelen kelimeye bağlayarak okumaya ne
denir?
Doğru Cevap: "B" Vasl
Soru Açıklaması
18.
“Namazda kıraate tekrar
başlamak veya vakıf yaptıktan sonra tekrar başlamak”
anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbtidâ
Soru Açıklaması
19.
Hz. Ali’yi; “Ali’den başka ilah
olmadığına şehâdet ederim..”
diyerek Tanrı kabul eden, namazı; “Ali’yi, Muhammed’i ve
Selmân’ı yüceltiriz.” demekten ibâret sayan ve dinin bir
çok emrini keyfî olarak değiştiren, günümüzde Sûriye’nin
de yönetimini elinde tutan
mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nusayrîlik
Soru Açıklaması
20.
Günümüzde varlığını sürdüren ve görüşleriyle ehl-i
sünnete en yakın olan tek
Hâricî kolu aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbâdiyye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.