logo

1.
Kur’ân-ı Kerîm’e verilen isimler arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Müstedrek
Soru Açıklaması
2.
Âyet ve sûreler arasındaki
uyum ve ahengi inceleyen ilme
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tenâsüb
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi
Fâtihâ sûresinin isimlerinden
biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
4.
Kur’ân’ın isimleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
Doğru Cevap: "C" el-Kırtâs
Soru Açıklaması
5.
“Yavaş yavaş, acele etmeden,
harfleri ve harekeleri dizilmiş
inci taneleri gibi açık bir şekilde, mânâ ve hikmeti düşünerek metni tane tane okumak” şeklinde tanımı yapılan
okuyuş şekli hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tertîl
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi
Mekkî sûrelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Cihad hükümleri içeren sureler.
Soru Açıklaması
7.
Seb’u’t-Tıvâl, aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bakara, A’râf, Nisâ , Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl.
Soru Açıklaması
8.
“Müşkilü’l-Kur’ân” ifâdesinin
tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kur’ân’ın aralarında tenâkuz ve ihtilâf olduğu zannedilen âyetleri.
Soru Açıklaması
9.
Lafızları aynı olan fakat anlamları farklı olan kelimelere
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Vücûh.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi
Kur’ân ilimleri arasında yer
almaz?
Doğru Cevap: "B" Sebeb-i vürûd.
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi
rivâyet tefsirine bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" İbn Kesîr Tefsiri.
Soru Açıklaması
12.
Kur’ân’ın isimlerinden
Mev’iza’nın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kur’ân’ın nasîhat ve öğüt vermesi.
Soru Açıklaması
13.
Yaklaşık yüz âyetten oluşan
sûrelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Miûn
Soru Açıklaması
14.
Mekke döneminde nâzil olmuştur ve 9 âyettir. İnsanları
çekiştiren, alay eden kimsenin durumunu kınayarak,
bu gibi kimselerin varacağı
yerin ateş olduğunu bildirir.
İnsanları arkadan çekiştiren,
ayıplayan kimse anlamına gelen sûre ismi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hümeze suresi
Soru Açıklaması
15.
Mekke döneminde nâzil olmuştur ve 8 âyettir. Çoklukla
övünenleri uyarıp, hesaba
çekileceklerini beyân eden ve
mal, mülk ve çoluk-çocuğun
çokluğuyla övünmek anlamı
taşıyan sûre aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tekâsür sûresi.
Soru Açıklaması
16.
Kur’ân-ı Kerîm edîp ve şairlere meydan okuyor, bir sûre
veya âyetinin benzerini getirmelerini istiyor. Kur’ân’ın bu
şekilde meydan okumasına
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tehaddî
Soru Açıklaması
17.
Kur’ân’ın sonunda yer alan
sûrelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mesânî
Soru Açıklaması
18.
Ku’ân’ın tamamını yazan
sahabeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Ebû Süfyân.
Soru Açıklaması
19.
Kur’ân-ı Kerîm’in noktalanmasını hangi âlimler icrâ
etmişlerdir?
Doğru Cevap: "D" Ebu’l-Esved ed-Düelî ve Nasr b. Âsım.
Soru Açıklaması
20.
“Sûre” kelimesiyle başlayan
sûre hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nûr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.