logo

1.
Hz. Peygamber adına uydurulmuş sözlere ne denir?
Doğru Cevap: "A" Mevzû hadis.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi hadis
uydurmanın sebeplerinden
biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın rızasını kazanma amacı.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi
hadîsin fonksiyonlarından
değildir?
Doğru Cevap: "C" Tenkîd.
Soru Açıklaması
4.
Sahîh ve hasen hadîsin şartlarından birini veya birkaçını taşımamakla birlikte,
uydurma (mevzû) olduğu da
söylenemeyen hadislere genel
olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Zayıf Hadis
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, râvî
zincirinin kendisinde son
bulduğu kısmı ifade eden ve
hadisin aslını oluşturan bölümün adıdır?
Doğru Cevap: "B" Metin
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi;
mânâsı Allah’a, lafzı Peygambere ait olan hadis çeşididir?
Doğru Cevap: "D" Kutsî hadis.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki hadis terimlerinden
hangisi, söz, fiil veya takrîrin
doğrudan Peygambere dayandırıldığı, kaynağı Peygamber
olan hadis çeşidini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Merfû’ hadis
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki hadis terimlerinden
hangisi, söz, fiil veya takrîrin
sahabeye dayandırıldığı,
kaynağı sahabe tabakası olan
hadis çeşidini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Mevkûf hadis.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kaynağına göre hadis çeşitlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Hasen hadis.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi senetteki kopukluktan kaynaklanan zayıf hadis çeşitlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Kutsî hadis
Soru Açıklaması
logo

11.
Sıhhat açısından sahih hadis
ile zayıf hadis arasında yer
almasına karşın sahîhe daha
yakın olan hadise ne denir?
Doğru Cevap: "B" Hasen hadis
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi
râvîye yapılan ithamdan dolayı ortaya çıkan zayıf hadis
çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mürsel hadis.
Soru Açıklaması
13.
Rasûlüllaha ait olduğunda
usûl bakımından herhangi
bir tereddüt bulunmayan,
sıhhatine hükmedilmiş olan
hadis çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sahîh hadis
Soru Açıklaması
14.
Kelimesi hareke değişikliğine
uğramış hadise ne denir?
Doğru Cevap: "D" Muharref hadis.
Soru Açıklaması
15.
Hadis terimi olarak, senedin herhangi bir yerinde bir tek râvîsi olan Âhad hadis çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Garîb hadis
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Âhad hadis çeşitlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Mütevâtir hadis
Soru Açıklaması
17.
Tabiîn râvînin, sahâbî râvîyi
atlayarak doğrudan Hz. Peygambere dayandırdığı zayıf
hadis çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mürsel hadis
Soru Açıklaması
18.
Bir çok kişi tarafından rivâyet
edilen, delil alınan ve herkes tarafından bilinen halk
arasında şöhret bulan Âhad
hadis çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Meşhûr hadis
Soru Açıklaması
19.
Daha önce dağınık olan hadislerin, toplanarak kitap haline getirilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Tedvîn
Soru Açıklaması
20.
Hadisleri topladıktan sonra
sınıflara ayırmak ve guruplamak anlamına gelen hadis
terimi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tasnîf
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.