logo

1.
Reform sürecinde Protestan akımlara kapılmayarak
Roma’daki Papaya bağlılığını
sürdüren Hristiyan grup hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Katolik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Îsâ dönemi Yahûdîliğinin üç
önemli mezhebinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Karailik
Soru Açıklaması
3.
Hinduizm ve İslâm’dan etkilenerek Hindistan’da ortaya
çıkan dînî inanç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sihizm
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi
Yahûdîlik kutsal metinlerinden Tanah’ın bölümleri
arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "D" Talet
Soru Açıklaması
5.
Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) ile ilgili müjde
içeren İncil aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Barnaba
Soru Açıklaması
6.
Ruhun öldükten sonra başka
bir bedene geçmesi anlamına gelen, Hinduizm kaynaklı
inanışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tenâsüh
Soru Açıklaması
7.
İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilâhî olmayan din hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hinduizm
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki dinlerden hangisinde din adamları insanları
“dinden çıkarma veya günahlarını affetme” gibi bâtıl
inançlar yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "B" Hrıstiyanlık
Soru Açıklaması
9.
Hac yortusu, Noel, Katedral
gibi kavramlar hangi dine
aittir?
Doğru Cevap: "A" Hrıstiyanlık
Soru Açıklaması
10.
Hristiyanlıktaki kilisenin karşılığı Mûsevîlikte nedir?
Doğru Cevap: "D" Havra (Sinagog)
Soru Açıklaması
logo

11.
Haham, Sinagog, Ağlama duvarı gibi kavramlar hangi dine aittir?
Doğru Cevap: "C" Mûsevîlik
Soru Açıklaması
12.
Mensupları tarafından millîbir din haline getirilen, vahiy kaynaklı din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mûsevîlik
Soru Açıklaması
13.
Hangi dinde insanlar günahkâr olarak doğarlar?
Doğru Cevap: "C" Îsevîlik.
Soru Açıklaması
14.
Üç büyük ilâhî din tarafından
kutsal kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kudüs
Soru Açıklaması
15.
Usûl-u hamse ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Mu’tezilenin esas görüşleri
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi
Allah Teâlâ’nın ezelî olduğu,
başlangıcının olmadığı anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kıdem
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi
Allah’ın zâtında, sıfatlarında
ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının
bulunmaması anlamındadır?
Doğru Cevap: "C" Vahdâ niyyet
Soru Açıklaması
18.
İmamın (halîfenin) ancak
Ehlibeyt’ten birinin olabileceğini iddia eden, Hz. Ali’nin
âyet ve hadislerle halîfe tayin
edildiğini, imamların mâsûm
(günahsız) olduğunu savunan mezhep aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şiâ
Soru Açıklaması
19.
Şiâ mezhebinin kolları arasında hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" İbâdiyye
Soru Açıklaması
20.
Özellikle kader konusundaki
uç görüşleriyle dikkat çeken,
insanın hiç bir irâdesinin
olmadığını, insanın rüzgârın
önünde savrulan bir yaprak
misâli, kaderinde ne yazıyorsa onları yapmak zorunda
olduğunu ileri süren mezhep
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cebriyye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.