logo

1.
Yahûdîlerde haftalık ibâdet
gününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Şabat
Soru Açıklaması
2.
Dünyanın her yerindeki
Mûsevîlerin kutladıkları, en
önemli yılbaşı bayramı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Roşaşana
Soru Açıklaması
3.
Mûsevîlerde, Roşaşana sonrasındaki on gün boyunca, o
yıl içinde yapılan tüm hatalı
davranışların gözden geçirildiği, insanlara karşı yapılan
haksızlıklar için insanlardan
özür dilenip helalleşildiği,
keffâret günü anlamına gelen
oruç gününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yom Kippur
Soru Açıklaması
4.
Tevrat’ın Tanrı tarafından
Yahûdîlere verilişini (emirin
alınışı) kutlama bayramı hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şavuot
Soru Açıklaması
5.
Yahûdîlerin Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl çölde dolaşmaları anısına yapılan bayramın adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Sukot (Çardaklar)
Soru Açıklaması
6.
Tevrat’ta yılda üç defa hac
ibâdeti emredilmektedir. Hangisi, Yahûdîlikteki hac zamanlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Fısıh
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi
Yahûdî mezheplerinden birisi
değildir?
Doğru Cevap: "C" Protestanlık
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi
Yahûdîlikte ibâdette kullanılan dînî objelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Fısıh
Soru Açıklaması
9.
Hz. Îsâ dönemindeki Ferisilikle başlayan, günümüzde klasik
Yahûdîlik anlayışını aynen devam ettiren Yahûdîlik mezhebi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ortodoks.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan inanç esaslarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Hanuka
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi
Hristiyan sakramentlerinden
(gizemlerinden) biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tefilin-Tallit.
Soru Açıklaması
12.
Hangisi, Hristiyanların kutladıkları önemli dînî festivallerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Matsa /Mayasız Ekmek
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Hristanlığın öncü reformcularından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Moses Mendelssohn
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi
Yahûdîliğin öncü reformcularından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" John Calvin
Soru Açıklaması
15.
Ermeni Kilisesi hiyerarşisinde bulunan makamlardan,
gerekli eğitimi almış, evlenmemiş papazlara verilen
rütbe nedir?
Doğru Cevap: "B" Vertabetlik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi batıda
yaygın olan Protestanlık çerçevesindeki mezheplerdendir?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi
Hristiyanlığın temel akımları
arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Karailik
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi
Budizmin temel inançları
arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "A" Aşrama-Dıharma
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi
batıda ortaya çıkan yeni dînî
akımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Taoizm ve Konfüçyanizm
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi
İslâm dünyasında ortaya çıkan dînî akımlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Hasidilik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.