logo

1.
Hangisi tasavvufî düşüncenin
temel ilkelerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Zenginlik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i
sünnet mezheplerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Zeydiyye
Soru Açıklaması
3.
Büyük günah işleyen kişinin
ne mü’min ne de kâfir olduğunu, ancak ikisinin arasında
bir yerde olduğunu iddia
eden, tevhîd, adâlet, Va’d ve
Vaîd, el-Menziletü Beyne’lMenzileteyn, Emri bil ma’rûf
ve’n-nehyi anil münker, gibi
esasları benimseyen ehli
bid’at mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mutezile
Soru Açıklaması
4.
Hasan Basrî’nin ders halkasından bir görüş farklılığı
sebebiyle ayrılan Vasıl b. Atâ
tarafından kurulan mezhep
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mu’tezile
Soru Açıklaması
5.
“İyi ve kötü akıl ile bilinemez”
diyen İslâm âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İmam Hanbelî
Soru Açıklaması
6.
Hangi mezhep Abbâsîler’de
devletin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Mu’tezile
Soru Açıklaması
7.
“Kendilerine din tebliğ edilmemiş insanlar akılları ile
Allah’ın varlığını ve birliğini
bulmakla yükümlüdür” diyen
mezhep hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mâtürîdîlik
Soru Açıklaması
8.
Kur’ân’ın mahlûk olup olmadığı, aşağıdaki tartışma
konularından hangisinin
sonucudur?
Doğru Cevap: "C" Allah’ın sıfatlarının mahiyeti
Soru Açıklaması
9.
“Bir kimsenin kalbi imanla
dolu olması durumunda,
zorlama sonucu, dili ile ifâde
edeceği imana aykırı sözler
hiç bir değer taşımaz.” ifâdesi
aşağıdaki ekollerden hangisinin düşüncesini yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Mâtürîdiyye ekolü
Soru Açıklaması
10.
“İnsan fiilleri konusunda,
insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak
insan seçim, irâde ve kudret
sahibi olmasına rağmen, yaptığı
işlerde tam bir hürriyete sahip
değildir. Çünkü bir işi yapmaya
yönelik insan irâdesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” Bu görüşleri benimseyen düşünce ekolü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eş’ariyye ekolü
Soru Açıklaması
logo

11.
İnanç konularındaki âyet ve
hadisleri olduğu gibi kabul
eden ve yorumuna karşı
çıkan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Selefiyye
Soru Açıklaması
12.
Hangisi, Eş’ariyye ile
Mâtürîdiyye arasındaki görüş
ayrılıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın ahirette görülmesi.
Soru Açıklaması
13.
Abbâsîler döneminde Hanefî
mezhebinin devletin başlıca
mezhebi olmasında etkisi olan
ve kâdı’l-kudât lakabıyla bilinen ünlü müctehîd kimdir?
Doğru Cevap: "B" Ebû Yûsuf
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki şıklarda yer alan
kavramlardan hangileri arasında zıtlık ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "D" Sıhhat –Butlân
Soru Açıklaması
15.
Hüsün ve kubuh ne demektir?
Doğru Cevap: "D" İyi ve hayırlı olanlarla, kötü ve şerli olanlar.
Soru Açıklaması
16.
Kur’ân-ı Kerîm’de de geçen,
Mugayyebât-ı hamse ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Beş bilinmeyen şey
Soru Açıklaması
17.
Peygamberlerden sâdır olan
küçük hata ve sürçmelere ne
ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Zelle
Soru Açıklaması
18.
“Allah’ın eli” (yedu’llâh)
ifâdesi Mâtürîdî ve Eş’arî
âlimlere göre hangi anlama
gelir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın kudreti.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi
“söyleyen kimsenin inkârına
delâlet eden sözler” anlamındadır?
Doğru Cevap: "A" Elfâz-ı küfür
Soru Açıklaması
20.
Aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Irak merkezli oluşan fıkıh ekolü ne ‘ehl-i rey’ denir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.