logo

1.
İslâmî kaynaklarda vahye
dayanan dinler için genellikle
hangi terim kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Milel.
Soru Açıklaması
2.
Kâfir ve günahkâr kişilerden
arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü
olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İstidrâc
Soru Açıklaması
3.
İslâmî kaynaklarda bâtıl dinler için genellikle hangi terim
kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Nihal
Soru Açıklaması
4.
Kıyâmet günü yeniden diriltildikten sonra bir araya toplanma anlamına gelen terim
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Haşr
Soru Açıklaması
5.
İnanılacak şeylerin her birine,
açık ve geniş şekilde, ayrıntılı
olarak inanmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tahkîkî îmân
Soru Açıklaması
6.
Allah’ın eli, yüzü, gözü ve
görmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi
kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Sübûtî sıfatlar
Soru Açıklaması
7.
Allah’ın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen
irâdesi hangi tür irâdedir?
Doğru Cevap: "B" Teşrîî irâde
Soru Açıklaması
8.
İnsanın öldükten sonra başka
bir bedenle dünyaya tekrar
gelmesi inancına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Reenkarnasyon
Soru Açıklaması
9.
İslâm’da fiilî ibâdet hükümleri dışında kalan, insanların
birbiriyle, toplumla yahut da
toplumların birbiriyle olan
hukûkî, idârî, mâlî, iktisâdî ve
beşerî münâsebetlerini düzenleyen hükümlerine fıkıh
ilminde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Muâmelât
Soru Açıklaması
10.
Doğruyu ve yanlışı hatırlatma
anlamına gelen, vaaz ile ilgili
olan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tezkîr
Soru Açıklaması
logo

11.
Tekvînî irâde ile teşrîî irâde
arasındaki ayrım aşağıdaki
ifâdelerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Teşrîî irâde sadece hayra yönelik olarak gerçekleşir
Soru Açıklaması
12.
İman, İslâm ve itaat kavaramlarının anlamları sırasıyla
aşağıdakilerden hangisinde
doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Gönülden bağlanma - Teslim olma - Boyun eğme
Soru Açıklaması
13.
“Akıl ve naklin ifâde ettiği
gerçeği yansıtan, içinde yalan
bulunmayan bilgi ve haber,
hangi Kur’ân kavramı ile
ifâde edilir?
Doğru Cevap: "A" Ayne’l-yakîn.
Soru Açıklaması
14.
Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen iki mezhep
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mu’tezile – Hâriciyye.
Soru Açıklaması
15.
Kâinatta birden fazla yaratıcı
olması durumunda nizamın
bozulacağı esasına dayanan
delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Burhân-ı temânu’.
Soru Açıklaması
16.
Her şeyin Allah’ın ilmi ve
irâdesi dâhilinde cereyan
ettiğini, insanın çizilmiş bir
kaderinin olduğunu, irâde
hürriyeti ve seçme imkânı
gibi fiil gücü bulunmadığını
kabul eden düşünce ekolü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cebriyye.
Soru Açıklaması
17.
Çile çekerek ve nefse karşı savaşarak, mücâhede ve riyâzet
yoluyla hakka ve kurtuluşa
ulaşmayı amaçlayan tarîkat
çeşidine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tarîk-i ebrâr.
Soru Açıklaması
18.
Metod yönünden Aristo’yu
takip eden, mantık ve matematiğe dayanan, Gazâlî’nin
temsilciliğini yaptığı akım
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Meşşâîlik.
Soru Açıklaması
19.
Meşşâîlik ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Meşşâîlikte ahlâkî meselelerle ilgili olarak Yunus Emre ün yapmıştır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi
Eş’arî bilginlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Şevkânî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.