logo

1.
Tenvîn veya nûn-u sakin’den sonra hangi harf
veya harfler gelirse tam idğâm oluşur?
Doğru Cevap: "C" م- ن
Soru Açıklaması
2.
Mâtüridi ve Eş’arîlere göre bir şeyin iman konusu olabilmesi için Kur’an’dan muhkem bir ayete
ya da mütevatir bir hadîse dayanması gerekir.
Bu kurala göre aşağıda sayılanlardan hangisi
imanın konusu değildir?
Doğru Cevap: "B" Mehdinin varlığı
Soru Açıklaması
3.
“Ey Muhammed! Senden kıyametin zamanını
sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah katındadır; ne bilirsin, belki de zamanı yakındır”
(33/Ahzap 63) ayetinde aşağıdaki hangi husus anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Kıyamet-i kübra
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de
açıkça geçmeyen bir alâmettir?
Doğru Cevap: "C" Güneşin batıdan doğması
Soru Açıklaması
5.
Meani sıfatlar denilen ve mastar kalıbıyla ifade edilen hayat, ilim, kudret, irade gibi subuti
sıfatların varlığını kabul etmeyen; kalıp bakımından sıfat olan hayy, alîm, kadîr gibi mastardan türetilen manevi sıfatları Allah’a izafe
eden dini akım hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mu’tezile
Soru Açıklaması
6.
Cehenneme giren bir kimse ebedi olarak orada kalır, bir daha oradan çıkmaz diyen Mutezile’nin bu görüşü, aşağıdaki ilkelerden hangisinin içine girer?
Doğru Cevap: "C" Va’d ve Vaid
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Selefiyye ile
eş anlamlı olarak kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Ehl-i sünnet-i âmme
Soru Açıklaması
8.
“Ey insanlar! Siz hepiniz Allah’a muhtaçsınız.
Allah ise muhtaç değildir, öğülmeye layık
olandır” (35/Fâtır 15) âyeti, Allah’ın hangi sıfatına delil olarak getirilir?
Doğru Cevap: "C" Kıyam binefsihi
Soru Açıklaması
9.
Ebkâru’l-Efkâr ve Gâyetü’l-Merâm fî İlmi’l-Kelâm gibi eserleri bulunan ve aslen Diyarbakır’lı olan ünlü kelam bilgini kimdir?
Doğru Cevap: "B" Seyfeddin el-Âmidî
Soru Açıklaması
10.
Mâtürîdilere göre büyük günah işleyen kimsenin durumu hakkında aşağıdaki görüşlerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Büyük günah işlerken ölen kimse ebedi olarak cehennemde kalır
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi Matüridilerle
Eş’ariler arasında bir tartışma nedeni değildir?
Doğru Cevap: "B" Kur’an’ın lafız ve manasının mucize oluşu
Soru Açıklaması
12.
Allah’ın varlığını bir ön kabul olarak benimseyen ve bu varlığın insanlarla iletişim kurmak
için peygamberler seçtiğini ve yarattığı âlemle sürekli ilişkili olduğunu kabul eden düşünce sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Teizm
Soru Açıklaması
13.
“Orada olan mü’minleri çıkardık, fakat orada
bir ev (halkından)den başka Müslüman da bulamadık” (51/ Zâriyat 35-36) ayetlerinde anlatılanlarla ilgili hangi yorum doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" İman ve İslamın ayrı olduğu
Soru Açıklaması
14.
“İman ziyadelik ve noksanlık kabul etmez. Çünkü imanın artması ancak küfrün azalmasıyla, eksilmesi de küfrün artmasıyla düşünülebilir. Bu bir
şahsın aynı anda hem mümin ve hem kâfir olmasını gerektirir. Bu şahsın aynı anda hem mü’min
ve hem de kafir olması nasıl mümkün olabilir?”
diyen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ebû Hanife
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki günah türlerinden hangisi sosyal
günahlar arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Nafile namazları terk etmek
Soru Açıklaması
16.
Allah’ın “rızık veren” anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" el-Rezzâk
Soru Açıklaması
17.
Kendi özü gereği varolan. Allah’ın Tenzihat ya da
Sıfat-ı Selbiye (Allah’ın soyutlama, olumsuzlama yoluyla ulaşılan sıfatları) denilen sıfatlarındandır. Allah’ın bizzat varolduğunu, varolmak
için başka bir varlık ya da nedene muhtaç olmadığını dile getirir.
Yukarıdaki paragrafta Allahü Teâlâ’nın hangi
sıfatından söz edilmektedir
Doğru Cevap: "C" Kıyâm bi-nefsihî
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi yorumlamak, açıklamak manalarına gelen ve İslami ıstılahta,
Kur’an ayetlerinin açıklanmasına dâir bilim
olarak gelişen kavramdır.
Doğru Cevap: "A" Tefsir
Soru Açıklaması
19.
İslam dinine göre bir küfür çeşidi olan, dışarıdan mümin ve Müslüman görünmekle beraber kalben Allah’ı, İslam peygamberlerini
ve imanın diğer esaslarını kabullenmemek,
inanmamak mânâsına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nifak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin
özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Rahmet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.