logo

1.
Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ile doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ebubekir-Hz.Hatice-Hz.Ali- Hz.Zeyd
Soru Açıklaması
2.
I. Mekke’den Medine’ye hicret
II. Habeşistan’a hicret
III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği
IV. Bedir Savaşı
Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" III, II, I, IV
Soru Açıklaması
3.
I. Akabe Sözleşmesi
II. Hz. Peygamberin Taif Yolculuğu
III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği
IV. Huneyn Savaşı
Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" III, II, I, IV
Soru Açıklaması
4.
“Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır
Soru Açıklaması
5.
“Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Medineli 12 müslümanın, Mîladî 62 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz (a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel olunmayacak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşmasının maddelerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret edecekler
Soru Açıklaması
8.
Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir
Doğru Cevap: "A" Hicri 7 / Miladi 628
Soru Açıklaması
9.
İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mescid-i Kuba
Soru Açıklaması
10.
Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
Soru Açıklaması
logo

11.
Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Tergib ve terhib hadisleri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangilerine Kütüb-ü Sitte denir?
Doğru Cevap: "D" Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai
Soru Açıklaması
13.
Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Alkollü içkiler
Soru Açıklaması
14.
Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Berre
Soru Açıklaması
15.
Habeşistan’a yapılan ilk hicret aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?
Doğru Cevap: "D" Peygamberliğin 5. yılı, miladî 615
Soru Açıklaması
16.
Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?
Doğru Cevap: "A" Üç yıl
Soru Açıklaması
17.
Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Addas
Soru Açıklaması
18.
Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Sakîfetü beni Sâide
Soru Açıklaması
19.
Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdakilerden hangilerdir?
Doğru Cevap: "B" Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Muaz
Soru Açıklaması
20.
Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
Doğru Cevap: "A" Hicrî 3/ miladî 625
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.