İDDK’dan öğretim görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

admin
Şubat 22, 2021

Davacı, Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına bir adet öğretim görevlisi alımı için yapılan ilana başvurmuş, yapılan ön değerlendirme sonucunda başvurusu uygun bulunan diğer beş adayla birlikte giriş sınavına girmeye hak kazanmış, 31/08/2015 tarihinde yazılı olarak yapılan giriş sınavı sonucunda 65 puan, kazanan adaya 94 puan verilerek yapılan nihai değerlendirme sonucunda sınavı kazanamaması ve adayın atamasının yapılması üzerine dava sürecini başlatmıştır.

İlk Derece Mahkemesi söz konusu sınavda adaylarca yanıtlanan her soru için ne kadar puan verildiği hususunun komisyon üyelerince belirtilmediği, bu durumun ölçme ve değerlendirme ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işleme iptal kararı vermiştir.

Temyiz sonucunda Danıştay 8 inci Dairesi, davacının 2004 yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olup, 26/12/2006 tarihinden itibaren ilk atama yoluyla polis memuru olarak görev yapmaya başladığı, 12/06/2014 tarihinde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olduğu ve bu lisans diploması ile dava konusu öğretim görevlisi alımı ilanına 18/08/2015 tarihinde başvuruda bulunduğu ilgili dönemde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre “ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.” şartını taşımadığı gerekçesiyle yapılan işlemde hukuka aykırılık bulmamıştır.

İlk Derece Mahkemesi dava konusu edilen sınav değerlendirmesini hukuka uygun kılacak yeni bir sebep olmadığı hususunu gerekçe göstererek dava konusu işlemlerin iptali yönündeki ilk kararında ısrar etmesi üzerine yapılan temyiz incelemesinde Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu; davacının, başvuru tarihi itibarıyla ilana başvurduğu lisans mezuniyet alanında aranan iki yıl tecrübeli olmak şartını taşımadığı somut verilerle açık olduğundan, giriş sınavında başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemin hukuken uygun olduğuna diğer taraftan, kazanan adaya 94 puan verilerek başarılı sayılmasına ilişkin işlem yönünden oluşan yeni hukuki durumun da değerlendirilerek karar verilmesi gerektiğine hükmederek temyiz isteğini kabul etmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

Esas No: 2019/554

Karar No: 2020/1200

İSTEMİN KONUSU : Kastamonu İdare Mahkemesi’nin 01/11/2018 tarih ve E:2018/1038, K:2018/1465 Sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ……………….. Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına bir adet öğretim görevlisi alımı için yapılan ilana başvuran davacıya giriş sınavında 65 puan verilerek başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile ……… adlı adaya 94 puan verilerek başarılı sayılmasına ilişkin işlemin ve söz konusu adayın atamasının yapılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Kastamonu İdare Mahkemesi’nin 15/06/2016 tarih ve E:2015/1314, K:2016/715 Sayılı kararıyla;

Davacının, …………… Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına bir adet öğretim görevlisi alımı için yapılan ilana başvurduğu, yapılan ön değerlendirme sonucunda başvurusunun uygun bulunduğu ve giriş sınavına girmeye hak kazandığı, 31/08/2015 tarihinde yazılı olarak yapılan giriş sınavına katıldığı, bu sınav sonucunda davacıya 65 puan, …….. adlı adaya 94 puan verildiği, ALES puanının %35’i, lisans mezuniyet notunun %30’u ve giriş sınavı notunun %35’i esas alınarak yapılan nihai değerlendirme sonucunda ……. adlı adayın birinci sırada yer aldığı ve atamasının yapıldığı, bunun üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı,

Davalı idarece sunulan cevap anahtarına göre, sınava katılan adaylara üç klasik soru sorulduğu ve sorulan her üç sorunun puan değerinin belirtildiği ancak adaylarca yanıtlanan her soru için ne kadar puan verildiği hususunun komisyon üyelerince belirtilmediği, bu durumun ölçme ve değerlendirme ilkelerine aykırı olduğu,

Bu durumda, davacıya giriş sınavında 65 puan verilerek başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile …… adlı adaya 94 puan verilerek başarılı sayılmasına ilişkin işlemde ve söz konusu adayın atamasının yapılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 11/12/2017 tarih ve E:2016/11020, K:2017/8869 Sayılı kararıyla;

31/07/2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinin 4. fıkrasında, “Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a-) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübeli olmak,

b-) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.” hükmünün yer aldığı,

Davacının, ……………. Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına bir adet öğretim görevlisi alımı için yapılan ilana başvurduğu, yapılan ön değerlendirme sonucunda başvurusunun uygun bulunduğu ve giriş sınavına girmeye hak kazandığı, 31/08/2015 tarihinde yazılı olarak yapılan giriş sınava katıldığı, bu sınav sonucunda davacıya 65 puan, ……. adlı adaya 94 puan verildiği, ALES puanının %35’i, lisans mezuniyet notunun %30’u ve giriş sınavı notunun %35’i esas alınarak yapılan nihai değerlendirme sonucunda ……. adlı adayın birinci sırada yer aldığı ve atamasının yapıldığı, bunun üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı,

2004 yılında, …………… Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan davacının, 26/12/2006 tarihinden itibaren ilk atama yoluyla polis memuru olarak görev yapmaya başladığı, 12/06/2014 tarihinde, …………….. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olduğu ve bu lisans diploması ile dava konusu öğretim görevlisi alımı ilanına 18/08/2015 tarihinde başvuruda bulunduğu,

Yukarıda yer verilen düzenleme uyarınca, öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmek için alanlarında iki yıl tecrübeli olma şartı aranmakta olup, davacının başvuru tarihi itibarıyla bahsi geçen alanda iş tecrübesinin bulunmadığının dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığı, bu durumda, başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan davacının atanmamasına ilişkin davalı idare işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı, diğer taraftan, yeniden yapılacak yargılamada, davanın sonucundan kişisel menfaatinin etkileneceği açık olan ………… davanın ihbar edilmesi de gerektiği sonucuna varılarak, Kastamonu İdare Mahkemesi’nin 15/06/2016 tarih ve E:2015/1314, K:2016/715 Sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: Kastamonu İdare Mahkemesi’nin 01/11/2018 tarih ve E:2018/1038, K:2018/1465 Sayılı kararıyla;

Usul yönünden, bozma kararına uyularak davanın ………….. ihbar edildiği, esas yönünden ise, davacının sınava başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığının dava konusu edilen işlemlerden bağımsız yeni bir işlemin ve davanın konusu olduğu, idarece bu konuda her zaman işlem tesis edilebileceği, başvuru şartlarını taşımaması iddiasının dava konusu edilen sınav değerlendirmesini hukuka uygun kılacak yeni bir sebep olmadığı, aksi bir değerlendirmede, dava konusu edilen işlemlerin yargısal denetiminin yapılmasının önüne geçilmesi sonucunu doğuracağı gerekçesi eklenmek suretiyle dava konusu işlemlerin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, ilgili Yönetmelik’te öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmek için alanlarında iki yıl tecrübeli olma şartı arandığı, davacının başvuru tarihi itibarıyla alanında iş tecrübesi bulunmadığından, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulüyle Kastamonu İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

2004 yılında, …………….. Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan davacı, 26/12/2006 tarihinden itibaren ilk atama yoluyla polis memuru olarak görev yapmaya başlamış, 12/06/2014 tarihinde de, ……………… Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur.

10/08/2015 tarihinde, ………….. Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına bir adet öğretim görevlisi alımı için ilan verilmiştir. Söz konusu ilanda belirtilen bir adet öğretim görevlisi kadrosu için davacının da aralarında yer aldığı toplam on bir kişi başvuruda bulunmuştur.

Yapılan ön değerlendirme sonucunda, davacı ile birlikte toplam beş adayın başvurusu uygun bulunmuş ve bu adaylar giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.

31/08/2015 tarihinde yazılı olarak yapılan giriş sınavı sonucunda; davacıya 65 puan, ….. adlı adaya 94 puan verilmiş; ALES puanının %35’i, lisans mezuniyet notunun %30’u ve giriş sınavı notunun %35’i esas alınarak yapılan nihai değerlendirme sonucunda…… adlı adayın birinci sırada yer alması nedeniyle ataması yapılmıştır.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Öğretim görevlileri” başlıklı 31. maddesinde, “Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tananmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir.” hükmüne yer verilmiş, 65. maddesinin ( a ) fıkrasının ( 5 ) numaralı bendinde ise, öğretim elemanlarının yetiştirilme esaslarının Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenleneceği belirtilmiştir.

78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “Merkezi sınav” başlıklı Ek 8. maddesinde, “Ekli cetvelde yer alan öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezi sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak ve bu sınavı müteakip yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim görevlileri merkezi sınavdan muaftır. Bu statüde meslek yüksekokullarına atananlar, meslek yüksekokullarının uzmanlık alanları dışındaki üniversitelerin ya da yüksek teknoloji enstitülerinin bir birimine görevlendirilemez ve atanamazlar. Ancak, doktorasını tamamlamış bulunanlar için merkezi sınava, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimine alınanlar için merkezi sınav ve giriş sınavlarına katılma şartı aranmaz, Merkezi sınavı ile giriş sınavlarının yapılması (…) ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak Yönetmelikle belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

2547 Sayılı Kanun’un 65. ve 78 Sayılı KHK’nin Ek 8. maddesine dayanılarak çıkarılan ve 31/07/2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 2. maddesinde, “Bu Yönetmelik, Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamaları kapsar.”; 7. maddesinin 4. fıkrasında, “Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a- ) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere ( rektörlüğe bağlı bölümler dahil ) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübeli olmak,

b- ) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.”; 10. maddesinde, “Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını ( merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir ) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.”; 11. maddesinde, “Giriş sınavı bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yazılı olarak yapılır. Ancak yabancı dil okutmanları ve çeviricilerde adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü sınav yapılır. Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler.”; 12. maddesinde, “Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir ), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.”; 13. maddesinde, “Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.” hükümlerine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinin 4. fıkrasının ( b ) bendinde, ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak şartının arandığı görülmektedir.

Uyuşmazlıkta, 2004 yılında, ………………… Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan davacının, 26/12/2006 tarihinden itibaren ilk atama yoluyla polis memuru olarak görev yapmaya başladığı, 12/06/2014 tarihinde, ………….. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olduğu ve bu lisans diploması ile dava konusu öğretim görevlisi alımı ilanına 18/08/2015 tarihinde başvuruda bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına başvuran davacının, başvuru tarihi itibarıyla bu alanda iki yıl tecrübeli olmak şartını taşımadığı açık olduğundan, giriş sınavında başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, B.G. adlı adaya 94 puan verilerek başarılı sayılmasına ilişkin işlem ile söz konusu adayın atamasının yapılmasına ilişkin işlem yönünden ise, oluşan yeni hukuki durum değerlendirilerek karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemlerin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin Kastamonu İdare Mahkemesi’nin temyize konu 01/11/2018 tarih ve E:2018/1038, K:2018/1465 Sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Kastamonu İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 ( onbeş ) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- ) Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Kastamonu İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile temyize konu ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

DHBT
22 Kasım 2020 Pazar
ÜYELİK

Üye OlŞifremi Unuttum

2018 YILI 9500 KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI TABAN PUANLARI 2018 Yılı 9500 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezz... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15 KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2 : %40   Ortaöğreti... Devamı

Merakla beklenen 2018 DHBT sınavı 09. Aralık Pazar günü Ösym tarafından  belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 04.01... Devamı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM’nin sınav takvi... Devamı

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisisorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyler... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15    Dini Haberlerim KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2... Devamı